Psalms 85

ABP_GRK(i)
  0 G1519 εις G3588 το G5056 τέλος G3588 τοις G5207 υιοίς G* Κορέ G5568 ψαλμός
  1 G2106 ευδόκησας G2962 κύριε G3588 την G1093 γην σου G1473   G654 απέστρεψας G3588 την G161 αιχμαλωσίαν G* Ιακώβ
  2 G863 αφήκας G3588 τας G458 ανομίας G3588 τω G2992 λαώ σου G1473   G2572 εκάλυψας G3956 πάσας G3588 τας G266 αμαρτίας αυτών G1473  
  3 G2664 κατέπαυσας G3956 πάσαν G3588 την G3709 οργήν σου G1473   G654 απέστρεψας G575 από G3709 οργής G2372 θυμόυ σου G1473  
  4 G1994 επίστρεψον G1473 ημάς G3588 ο G2316 θεός G3588 των G4992 σωτηρίων ημών G1473   G2532 και G654 απόστρεψον G3588 τον G2372 θυμόν σου G1473   G575 αφ΄ G1473 ημών
  5 G3361 μη G1519 εις G3588 τους G165 αιώνας G3710 οργισθής G1473 ημίν G2228 η G1299.1 διατενείς G3588 την G3709 οργήν σου G1473   G575 από G1074 γενεάς G1519 εις G1074 γενεάν
  6 G3588 ο G2316 θεός G1473 συ G1994 επιστρέψας G2227.4 ζωώσεις G1473 ημάς G2532 και G3588 ο G2992 λαός σου G1473   G2165 ευφρανθήσεται G1909 επί G1473 σοι
  7 G1166 δείξον G1473 ημίν G2962 κύριε G3588 το G1656 έλεός σου G1473   G2532 και G3588 το G4992 σωτήριόν σου G1473   G1325 δώης G1473 ημίν
  8 G191 ακούσομαι G5100 τι G2980 λαλήσει G1722 εν G1473 εμοί G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3754 ότι G2980 λαλήσει G1515 ειρήνην G1909 επί G3588 τον G2992 λαόν αυτού G1473   G2532 και G1909 επί G3588 τους G3741 οσίους αυτού G1473   G2532 και G1909 επί G3588 τους G1994 επιστρέφοντας G2588 καρδίας G1909 επ΄ G1473 αυτόν
  9 G4133 πλην G1451 εγγύς G3588 των G5399 φοβουμένων G1473 αυτόν G3588 το G4992 σωτήριον αυτού G1473   G3588 του G2681 κατασκηνώσαι G1391 δόξαν G1722 εν G3588 τη G1093 γη ημών G1473  
  10 G1656 έλεος G2532 και G225 αλήθεια G4876 συνήντησαν G1343 δικαιοσύνη G2532 και G1515 ειρήνη G2705 κατεφίλησαν
  11 G225 αλήθεια G1537 εκ G3588 της G1093 γης G393 ανέτειλε G2532 και G1343 δικαιοσύνη G1537 εκ G3588 του G3772 ουρανού G1253.1 διέκυψε
  12 G2532 και γαρ G1063   G3588 ο G2962 κύριος G1325 δώσει G5544 χρηστότητα G2532 και G3588 η G1093 γη ημών G1473   G1325 δώσει G3588 τον G2590 καρπόν αυτής G1473  
  13 G1343 δικαιοσύνη G1799 ενώπιον G1473 αυτού G4313 προπορεύσεται G2532 και G5087 θήσει G1519 εις G3598 οδόν G3588 τα G1226.1 διαβήματα αυτού G1473