Psalms 54

ABP_GRK(i)
  0 G1519 εις G3588 το G5056 τέλος G1722 εν G5215 ύμνοις G4907 συνέσεως G3588 τω G* Δαυίδ G1722 εν G3588 τω G2064 ελθείν G3588 τους G* Ζιφαίους G2532 και G2036 ειπείν G3588 τω G* Σαούλ G3756 ουκ ιδού G2400   G* Δαυίδ G2928 κέκρυπται G3844 παρ΄ G1473 ημίν
  1 G3588 ο G2316 θεός G1722 εν G3588 τω G3686 όνοματί σου G1473   G4982 σώσόν G1473 με G2532 και G1722 εν G3588 τη G1411 δυνάμει σου G1473   G2919 κρίνόν G1473 με
  2 G3588 ο G2316 θεός G1522 εισάκουσον G3588 της G4335 προσευχής μου G1473   G1801 ενώτισαι G3588 τα G4487 ρήματα G3588 του G4750 στόματός μου G1473  
  3 G3754 ότι G245 αλλότριοι G1881 επανέστησαν G1909 επ΄ G1473 εμέ G2532 και G2900 κραταιοί G2212 εζήτησαν G3588 την G5590 ψυχήν μου G1473   G2532 και G3756 ου G4388 προέθεντο G3588 τον G2316 θεόν G1799 ενώπιον G1473 αυτών
  4 G2400 ιδού γαρ G1063   G3588 ο G2316 θεός G997 βοηθεί G1473 μοι G2532 και G3588 ο G2962 κύριος G483.1 αντιλήπτωρ G3588 της G5590 ψυχής μου G1473  
  5 G654 αποστρέψει G3588 τα G2556 κακά G3588 τοις G2190 εχθροίς μου G1473   G1722 εν G3588 τη G225 αληθεία σου G1473   G1842 εξολόθρευσον G1473 αυτούς
  6 G1596 εκουσίως G2380 θύσω G1473 σοι G1843 εξομολογήσομαι G3588 τω G3686 όνοματί σου G1473   G2962 κύριε G3754 ότι G18 αγαθόν
  7 G3754 ότι G1537 εκ G3956 πάσης G2347 θλίψεως G4506 ερρύσω G1473 με G2532 και G1722 εν G3588 τοις G2190 εχθροίς μου G1473   G1896 επείδεν G3588 ο G3788 οφθαλμός μου G1473