Psalms 136

ABP_GRK(i)
  0 G239 αλληλούϊα
  1 G1843 εξομολογείσθε G3588 τω G2962 κυρίω G3754 ότι G18 αγαθός G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  2 G1843 εξομολογείσθε G3588 τω G2316 θεώ G3588 των G2316 θεών G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  3 G1843 εξομολογείσθε G3588 τω G2962 κυρίω G3588 των G2962 κυρίων G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  4 G3588 τω G4160 ποιήσαντι G2297 θαυμάσια G3173 μεγάλα G3441 μόνω G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  5 G3588 τω G4160 ποιήσαντι G3588 τους G3772 ουρανούς G1722 εν G4907 συνέσει G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  6 G3588 τω G4732 στερεώσαντι G3588 την G1093 γην G1909 επί G3588 των G5204 υδάτων G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  7 G3588 τω G4160 ποιήσαντι G5457 φώτα G3173 μεγάλα G3441 μόνω G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  8 G3588 τον G2246 ήλιον G1519 εις G1849 εξουσίαν G3588 της G2250 ημέρας G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  9 G3588 την G4582 σελήνην G2532 και G3588 τους G792 αστέρας G1519 εις G1849 εξουσίαν G3588 της G3571 νυκτός G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  10 G3588 τω G3960 πατάξαντι G* Αίγυπτον G4862 συν G3588 τοις G4416 πρωτοτόκοις αυτών G1473   G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού
  11 G2532 και G1806 εξαγαγόντι G3588 τον G* Ισραήλ G1537 εκ G3319 μέσου αυτών G1473   G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  12 G1722 εν G5495 χειρί G2900 κραταιά G2532 και G1722 εν G1023 βραχίονι G5308 υψηλώ G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  13 G3588 τω G2612.1 καταδιελόντι G3588 την G2063 ερυθράν G2281 θάλασσαν G1519 εις G1243 διαιρέσεις G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  14 G2532 και G1236 διαγαγόντι G3588 τον G* Ισραήλ G1223 διά G3319 μέσου G1473 αυτής G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  15 G2532 και G1621 εκτινάξαντι G* Φαραώ G2532 και G3588 την G1411 δύναμιν αυτού G1473   G1519 εις G2281 θάλασσαν G2063 ερυθράν G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  16 G3588 τω G1236 διαγαγόντι G3588 τον G2992 λαόν αυτού G1473   G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  17 G3588 τω G3960 πατάξαντι G935 βασιλείς G3173 μεγάλους G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  18 G2532 και G615 αποκτείναντι G935 βασιλείς G2900 κραταιούς G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  19 G3588 τον G* Σηών G935 βασιλέα G3588 των G* Αμορραίων G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  20 G2532 και G3588 τον G* Ωγ G935 βασιλέα G3588 της G* Βασάν G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  21 G2532 και G1325 δόντι G3588 την G1093 γη αυτών G1473   G2817 κληρονομίαν G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  22 G2817 κληρονομίαν G* Ισραήλ G1401 δούλω αυτού G1473   G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  23 G3754 ότι G1722 εν G3588 τη G5014 ταπεινώσει ημών G1473   G3403 εμνήσθη G1473 ημών G3588 ο G2962 κύριος G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  24 G2532 και G3084 ελυτρώσατο G1473 ημάς G1537 εκ G3588 των G2190 εχθρών ημών G1473   G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  25 G3588 ο G1325 διδούς G5160 τροφήν G3956 πάση G4561 σαρκί G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  26 G1843 εξομολογείσθε G3588 τω G2316 θεώ G3588 του G3772 ουρανού G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473