Psalms 111

ABP_GRK(i)
  0 G239 αλληλούϊα
  1 G1843 εξομολογήσομαί G1473 σοι G2962 κύριε G1722 εν G3650 όλη G2588 καρδία G1473 μου G1722 εν G1012 βουλή G2117 ευθέων G2532 και G4864 συναγωγή
  2 G3173 μεγάλα G3588 τα G2041 έργα G2962 κυρίου G1567 εξεζητημένα G1519 εις G3956 πάντα G3588 τα G2307 θελήματα αυτού G1473  
  3 G1843.1 εξομολόγησις G2532 και G3168.1 μεγαλοπρέπεια G3588 το G2041 έργον αυτού G1473   G2532 και G3588 η G1343 δικαιοσύνη αυτού G1473   G3306 μένει G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 του G165 αιώνος
  4 G3417 μνείαν G4160 εποιήσατο G3588 των G2297 θαυμασίων αυτού G1473   G1655 ελεήμων G2532 και G3629 οικτίρμων G3588 ο G2962 κύριος
  5 G5160 τροφήν G1325 έδωκε G3588 τοις G5399 φοβουμένοις G1473 αυτόν G3403 μνησθήσεται G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G1242 διαθήκης αυτού G1473  
  6 G2479 ισχύν G2041 έργων αυτού G1473   G312 ανήγγειλε G3588 τω G2992 λαώ αυτού G1473   G3588 του G1325 δούναι G1473 αυτοίς G2817 κληρονομίαν G1484 εθνών
  7 G2041 έργα G5495 χειρών αυτού G1473   G225 αλήθεια G2532 και G2920 κρίσις G4103 πισταί G3956 πάσαι G3588 αι G1785 εντολαί αυτού G1473  
  8 G4741 εστηριγμέναι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 του G165 αιώνος G4160 πεποιημέναι G1722 εν G225 αλήθεια G2532 και G2118 ευθύτητι
  9 G3085 λύτρωσιν G649 απέστειλε G3588 τω G2992 λαώ αυτού G1473   G1781 ενετείλατο G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G1242 διαθήκην αυτού G1473   G39 άγιον G2532 και G5398 φοβερόν G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473  
  10 G746 αρχή G4678 σοφίας G5401 φόβος G2962 κυρίου G4907 σύνεσις G1161 δε G18 αγαθή G3956 πάσι G3588 τοις G4160 ποιούσιν G1473 αυτήν G3588 η G133 αίνεσις G1473 αυτού G3306 μένει G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 του G165 αιώνος