Psalms 108

ABP_GRK(i)
  0 G5603 ωδή G5568 ψαλμού G3588 τω G* Δαυίδ
  1 G2092 ετοίμη G3588 η G2588 καρδία μου G1473   G3588 ο G2316 θεός G2092 ετοίμη G3588 η G2588 καρδία μου G1473   G103 άσομαι G2532 και G5567 ψαλώ G1722 εν G3588 τη G1391 δόξη μου G1473  
  2 G1825 εξεγέρθητι G3588 η G1391 δόξα μου G1825 εξεγέρθητι G5568.1 ψαλτήριον G2532 και G2788 κιθάρα G1825 εξεγερθήσομαι G3722 όρθρου
  3 G1843 εξομολογήσομαί G1473 σοι G1722 εν G2992 λαοίς G2962 κύριε G5567 ψαλώ G1473 σοι G1722 εν G1484 έθνεσιν
  4 G3754 ότι G3173 μέγα G1883 επάνω G3588 των G3772 ουρανών G3588 το G1656 έλεός σου G1473   G2532 και G2193 έως G3588 των G3507 νεφελών G3588 η G225 αλήθειά σου
  5 G5312 υψώθητι G1909 επί G3588 τους G3772 ουρανούς G3588 ο G2316 θεός G2532 και G1909 επί G3956 πάσαν G3588 την G1093 γην G3588 η G1391 δόξα σου G1473  
  6 G3704 όπως G302 αν G4506 ρυσθώσιν G3588 οι G27 αγαπητοί σου G1473   G4982 σώσον G3588 τη G1188 δεξιά σου G1473   G2532 και G1873 επάκουσόν G1473 μου
  7 G3588 ο G2316 θεός G2980 ελάλησεν G1722 εν G3588 τω G39 αγίω αυτού G1473   G5312 υψωθήσομαι G2532 και G1266 διαμεριώ Σίκιμα G*   G2532 και G3588 την G2835.1 κοιλάδα G3588 των G4633 σκηνών G1267.1 διαμετρήσω
  8 G1699 εμός G1510.2.3 εστι G* Γαλαάδ G2532 και G1699 εμός G1510.2.3 εστι G* Μανασσής G2532 και G* Εφραϊμ G484 αντίληψις G3588 της G2776 κεφαλής μου G1473  
  9 G* Ιούδας G935 βασιλεύς μου G1473   G* Μωάβ G3003.1 λέβης G3588 της G1680 ελπίδος μου G1473   G1909 επί G3588 την G* Ιδουμαίαν G1911 επιβαλώ G3588 το G5266 υπόδημά μου G1473   G1473 εμοί G246 αλλόφυλοι G5293 υπετάγησαν
  10 G5100 τις G520 απάξει με G1473   G1519 εις G4172 πόλιν G4042 περιοχής G2228 η G5100 τις G3594 οδηγήσει G1473 με G2193 έως G3588 της G* Ιδουμαίας
  11 G3780 ουχί G1473 συ G3588 ο G2316 θεός G3588 ο G683 απωσάμενος ημάς G1473   G2532 και G3756 ουκ G1831 εξελεύση G3588 ο G2316 θεός G1722 εν G3588 ταις G1411 δυνάμεσιν ημών G1473  
  12 G1325 δος G1473 ημίν G996 βοήθειαν G1537 εκ G2347 θλίψεως G2532 και G3152 ματαία G4991 σωτηρία G444 ανθρώπου
  13 G1722 εν G3588 τω G2316 θεώ G4160 ποιήσομεν G1411 δύναμιν G2532 και G1473 αυτός G1847 εξουδενώσει G3588 τους G2190 εχθρούς ημών G1473