Proverbs 7:10-27

ABP_GRK(i)
  10 G3588 η δε G1161   G1135 γυνή G4876 συναντά G1473 αυτώ G1491 είδος G2192 έχουσα G4204.1 πορνικόν G3739 η G4160 ποιεί G3501 νέων G1837.6 εξίπτασθαι G2588 καρδίας
  11 G379.2 ανεπτερωμένη G1161 δε G1510.2.3 εστι G2532 και G810.1 άσωτος G1722 εν G3624 οίκω G1161 δε G3756 ουχ G2270 ησυχάζουσιν G3588 οι G4228 πόδες αυτής G1473  
  12 G5550 χρόνον G1063 γαρ G5100 τινα G1854 έξω G4480.2 ρέμβεται G5550 χρόνον δε G1161   G1722 εν G4113 πλατείαις G3844 παρά G3956 πάσαν G1137 γωνίαν G1748 ενεδρεύει
  13 G1534 είτα G1949 επιλαβομένη G5368 εφίλησεν G1473 αυτόν G335.1 αναιδεί δε G1161   G4383 προσώπω G4332.2 προσείπεν G1473 αυτώ
  14 G2378 θυσία G1516 ειρηνική G1473 μοι G1510.2.3 εστί G4594 σήμερον G591 αποδίδωμι G3588 τας G2171 ευχάς μου G1473  
  15 G1752 ένεκα G3778 τούτου G1831 εξήλθον G1519 εις G4877 συνάντησίν G1473 σου G4159.1 ποθούσα G3588 το G4674 σον G4383 πρόσωπον G2147 εύρηκά G1473 σε
  16 G2750 κειρίαις G5037.1 τέτακα G3588 την G2825 κλίνην μου G1473   G295.1 αμφιτάποις G1294.2 διέστρωσα G3588 τοις G575 απ΄ G* Αιγύπτου
  17 G1283.2 διέρραγκα G3588 την G2845 κοίτην μου G1473   G2924.3 κρόκω G3588 τον G1161 δε G3624 οίκόν μου G1473   G2792 κινναμώμω
  18 G2064 ελθέ G2532 και G619.1 απολαύσωμεν G5373 φιλίας G2193 έως G3722 όρθρου G1204 δεύρο G2532 και G1470.3 εγκυλισθώμεν G2064.2 έρωτι
  19 G3756 ου G1063 γαρ G3918 πάρεστιν G3588 ο G435 ανήρ μου G1473   G1722 εν G3624 οίκω G4198 πεπόρευται G3598 οδόν G3117 μακράν
  20 G1734.3 ένδεσμον G694 αργυρίου G2983 λαβών G1722 εν G5495 χερσίν αυτού G1473   G1223 δι΄ G2250 ημερών G4183 πολλών G1880.1 επανήξει G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον αυτού G1473  
  21 G635 απεπλάνησε G1161 δε G1473 αυτόν G4183 πολλή G3657 ομιλία G1029 βρόχοις G5037 τε G3588 τοις G575 από G5491 χειλέων G1841.3 εξώκειλεν αυτόν G1473  
  22 G3588 ο G1161 δε G1872 επηκολούθησεν G1473 αυτή G2761.1 κεπφωθείς G5618 ωσπερ δε G1161   G1016 βους G1909 επί G4967 σφαγήν G71 άγεται G2532 και G5618 ώσπερ G2965 κύων G1909 επί G1199 δεσμούς G2532 και G5613 ως G1643.1 έλαφος G5114.1 τοξεύματι
  23 G4141 πεπληγώς G1519 εις G3588 το G2259.2 ήπαρ G4692 σπεύδει δε G1161   G5618 ώσπερ G3732 όρνεον G1519 εις G3803 παγίδα G3756 ουκ G1492 ειδώς G3754 ότι G4012 περί G5590 ψυχής G5143 τρέχει
  24 G3568 νυν G3767 ουν G5207 υιέ G191 άκουέ G1473 μου G2532 και G4337 πρόσεχε G4487 ρήμασι G4750 στόματός μου G1473  
  25 G3361 μη G1578 εκκλινάτω G1519 εις G3588 τας G3598 οδούς αυτής G1473   G3588 η G2588 καρδία σου G1473   G2532 και G3361 μη πλανηθής G4105   G1722 εν G824.2 ατραποίς αυτής G1473  
  26 G4183 πολλούς G1063 γαρ G5103.1 τρώσασα G2598 καταβέβληκε G2532 και G382 αναρίθμητοί G1510.2.6 εισιν G3739 ους G5407 πεφόνευκεν
  27 G3598 οδοί G86 άδου G3588 ο G3624 οίκος αυτής G1473   G2609 κατάγουσαι G1519 εις G3588 τα G5009 ταμιεία G3588 του G2288 θανάτου