Nehemiah 9:8

ABP_GRK(i)
  8 G2532 και G2147 εύρες G3588 την G2588 καρδίαν αυτού G1473   G4103 πιστήν G1799 ενώπιόν G1473 σου G2532 και G1303 διέθου G4314 προς G1473 αυτόν G1242 διαθήκην G1325 δούναι G1473 αυτώ G3588 την G1093 γην G3588 των G* Χαναναίων G2532 και G* Χετταίων G2532 και G* Αμορραίων G2532 και G* Φερεζαίων G2532 και G* Ιεβουσαίων G2532 και G* Γεργεσαίων G2532 και G1325 δούναι G1473 αυτήν G3588 τω G4690 σπέρματι αυτού G1473   G2532 και G2476 έστησας G3588 τους G3056 λόγους σου G1473   G3754 ότι G1342 δίκαιος συ G1473