Matthew 7:2-4

ABP_GRK(i)
  2 G1722 εν G3739 ω G1063 γαρ G2917 κρίματι G2919 κρίνετε G2919 κριθήσεσθε G2532 και G1722 εν G3739 ω G3358 μέτρω G3354 μετρείτε G488 αντιμετρηθήσεται G1473 υμίν
  3 G5100 τι δε G1161   G991 βλέπεις G3588 το G2595 κάρφος G3588 το G1722 εν G3588 τω G3788 οφθαλμώ G3588 του G80 αδελφού σου G1473   G3588 την δε G1161   G1722 εν G3588 τω G4674 σω G3788 οφθαλμώ G1385 δοκόν G3756 ου G2657 κατανοείς
  4 G2228 η G4459 πως G2046 ερείς G3588 τω G80 αδελφώ σου G1473   G863 άφες G1544 εκβάλω G3588 το G2595 κάρφος G575 από G3588 του G3788 οφθαλμού σου G1473   G2532 και G2400 ιδού G3588 η G1385 δοκός G1722 εν G3588 τω G3788 οφθαλμώ σου G1473