Matthew 21:28-31

ABP_GRK(i)
  28 G5100 τι δε G1161   G1473 υμίν G1380 δοκεί G444 άνθρωπος τις G5100   G2192 είχε G5043 τέκνα G1417 δύο G2532 και G4334 προσελθών G3588 τω G4413 πρώτω G2036 είπεν G5043 τέκνον G5217 ύπαγε G4594 σήμερον G2038 εργάζου G1722 εν G3588 τω G290 αμπελώνί μου G1473  
  29 G3588 ο G1161 δε G611 αποκριθείς G2036 είπεν G3756 ου θέλω G2309   G5305 ύστερον δε G1161   G3338 μεταμεληθείς G565 απήλθεν
  30 G2532 και G4334 προσελθών G3588 τω G1208 δευτέρω G2036 είπεν G5615 ωσαύτως G3588 ο δε G1161   G611 αποκριθείς G2036 είπεν G1473 εγώ G2962 κύριε G2532 και G3756 ουκ G565 απήλθε
  31 G5100 τις G1537 εκ G3588 των G1417 δύο G4160 εποίησε G3588 το G2307 θέλημα G3588 του G3962 πατρός G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G3588 ο G4413 πρώτος G3004 λέγει G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G281 αμήν G3004 λέγω G1473 υμίν G3754 ότι G3588 οι G5057 τελώναι G2532 και G3588 αι G4204 πόρναι G4254 προάγουσιν G1473 υμάς G1519 εις G3588 την G932 βασιλείαν G3588 του G2316 θεού