Luke 11:8-13

ABP_GRK(i)
  8 G3004 λέγω G1473 υμίν G1499 ει και G3756 ου G1325 δώσει G1473 αυτώ G450 αναστάς G1223 διά G3588 το G1510.1 είναι G1473 αυτού G5384 φίλον G1223 διά γε G1065   G3588 την G335 αναίδειαν αυτού G1473   G1453 εγερθείς G1325 δώσει G1473 αυτώ G3745 όσων G5535 χρήζει
  9 G2504 καγώ G1473 υμίν λέγω G3004   G154 αίτειτε G2532 και G1325 δοθήσεται G1473 υμίν G2212 ζητείτε G2532 και G2147 ευρήσετε G2925 κρούετε G2532 και G455 ανοιγήσεται G1473 υμίν
  10 G3956 πας γαρ G1063   G3588 ο G154 αιτών G2983 λαμβάνει G2532 και G3588 ο G2212 ζητών G2147 ευρίσκει G2532 και G3588 τω G2925 κρούοντι G455 ανοιγήσεται
  11 G5100 τίνα δε G1161   G1473 υμών G3588 τον G3962 πατέρα G154 αιτήσει G3588 ο G5207 υιός G740 άρτον G3361 μη G3037 λίθον G1929 επιδώσει G1473 αυτώ G1487 ει G2532 και G2486 ιχθύν G3361 μη G473 αντί G2486 ιχθύος G3789 όφιν G1929 επιδώσει G1473 αυτώ
  12 G2228 η G2532 και G1437 εάν G154 αιτήση G5609 ωόν G3361 μη επιδώσει G1929   G1473 αυτώ G4651 σκορπίον
  13 G1487 ει G3767 ούν G1473 υμείς G4190 πονηροί G5224 υπάρχοντες G1492 οίδατε G1390 δόματα G18 αγαθά G1325 διδόναι G3588 τοις G5043 τέκνοις υμών G1473   G4214 πόσω G3123 μάλλον G3588 ο G3962 πατήρ G3588 ο G1537 εξ G3772 ουρανού G1325 δώσει G4151 πνεύμα G39 άγιον G3588 τοις G154 αιτούσιν G1473 αυτόν