Joshua 2:18

ABP_GRK(i)
  18 G2400 ιδού G1473 ημείς G1531 εισπορευόμεθα G1519 εις G3313 μέρος G3588 της G4172 πόλεως G2532 και G5087 θήσεις G3588 το G4592 σημείον G3588 το G4683.1 σπαρτίον G3588 το G2847 κόκκινον τούτο G3778   G1551.1 εκδήσεις G1519 εις G3588 την G2376 θυρίδα G1223 δι΄ G3739 ης G2601 κατεβίβασας ημάς G1473   G1223 δι΄ G1473 αυτής G2532 και G3588 τον G3962 πατέρα σου G1473   G2532 και G3588 την G3384 μητέρα σου G1473   G2532 και G3588 τους G80 αδελφούς σου G1473   G2532 και G3956 πάντα G3588 τον G3624 οίκον G3588 του G3962 πατρός σου G1473   G4863 συνάξεις G4314 προς G4572 σεαυτήν G1519 εις G3588 την G3614 οικίαν σου G1473