Joshua 22:25

ABP_GRK(i)
  25 G2532 και G3725 όρια G5087 έθηκε κύριος G2962   G303.1 αναμέσον G1473 ημών G2532 και G1473 υμών G3588 οι G5207 υιοί G* Ρουβήν G2532 και G3588 οι G5207 υιοί G* Γαδ G3588 τον G* Ιορδάνην G2532 και G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1473 υμίν G3310 μερίς G2962 κυρίου G2532 και G526 απαλλοτριώσουσιν G3588 οι G5207 υιοί υμών G1473   G3588 τους G5207 υιούς ημών G1473   G2443 ίνα G3361 μη G4576 σέβωνται G2962 κύριον