John 21

ABP_GRK(i)
  1 G3326 μετά G3778 ταύτα G5319 εφανέρωσεν G1438 εαυτόν G3825 πάλιν G3588 ο G* Ιησούς G3588 τοις G3101 μαθηταίς G1909 επί G3588 της G2281 θαλάσσης G3588 της G* Τιβεριάδος G5319 εφανέρωσε δε G1161   G3779 ούτως
  2 G1510.7.6 ήσαν G3674 όμου G* Σίμων G* Πέτρος G2532 και G* Θωμάς G3588 ο G3004 λεγόμενος G* Δίδυμος G2532 και G* Ναθαναήλ G3588 ο G575 από G* Κανά G3588 της G* Γαλιλαίας G2532 και G3588 οι G3588 του G* Ζεβεδαίου G2532 και G243 άλλοι G1537 εκ G3588 των G3101 μαθητών αυτού G1473   G1417 δύο
  3 G3004 λέγει G1473 αυτοίς G* Σίμων G* Πέτρος G5217 υπάγω G232 αλιεύειν G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G2064 ερχόμεθα G2532 και G1473 ημείς G4862 συν G1473 σοι G1831 εξήλθον και G2532   G305 ανέβησαν G1519 εις G3588 το G4143 πλοίον G2117.1 ευθύς G2532 και G1722 εν G1565 εκείνη G3588 τη G3571 νυκτί G4084 επίασαν G3762 ουδέν
  4 G4405 πρωϊας δε G1161   G2235 ήδη G1096 γενομένης G2476 έστη ο Ιησούς G3588   G*   G1519 εις G3588 τον G123 αιγιαλόν G3756 ου G3305 μέντοι G1492 ήδεισαν G3588 οι G3101 μαθηταί G3754 ότι G* Ιησούς εστι G1510.2.3  
  5 G3004 λέγει ουν G3767   G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G3813 παιδία G3385 μη τι G4371 προσφάγιον G2192 έχετε G611 απεκρίθησαν G1473 αυτώ G3756 ου
  6 G3588 ο G1161 δε G2036 είπεν G1473 αυτοίς G906 βάλετε G1519 εις G3588 τα G1188 δεξιά G3313 μέρη G3588 του G4143 πλοίου G3588 το G1350 δίκτυον G2532 και G2147 ευρήσετε G906 έβαλον G3767 ούν G2532 και G3765 ουκέτι G1473 αυτό ελκύσαι G1670   G2480 ίσχυσαν G575 από G3588 του G4128 πλήθους G3588 των G2486 ιχθύων
  7 G3004 λέγει G3767 ούν G3588 ο G3101 μαθητής εκείνος G1565   G3739 ον G25 ηγάπα ο Ιησούς G3588   G*   G3588 τω G* Πέτρω G3588 ο G2962 κύριός G1510.2.3 εστι G* Σίμων ουν G3767   G* Πέτρος G191 ακούσας G3754 ότι G3588 ο G2962 κύριός G1510.2.3 εστι G3588 τον G1903 επενδύτην G1241 διεζώσατο G1510.7.3 ην γαρ G1063   G1131 γυμνός G2532 και G906 έβαλεν G1438 εαυτόν G1519 εις G3588 την G2281 θάλασσαν
  8 G3588 οι δε G1161   G243 άλλοι G3101 μαθηταί G3588 τω G4142 πλοιαρίω G2064 ήλθον G3756 ου G1063 γαρ G1510.7.6 ήσαν G3112 μακράν G575 από G3588 της G1093 γης G235 αλλ΄ G5613 ως από G575   G4083 πηχών G1250 διακοσίων G4951 σύροντες G3588 το G1350 δίκτυον G3588 των G2486 ιχθύων
  9 G5613 ως ουν G3767   G576 απέβησαν G1519 εις G3588 την G1093 γην G991 βλέπουσιν G439 ανθρακίαν G2749 κειμένην G2532 και G3795 οψάριον G1945 επικείμενον G2532 και G740 άρτον
  10 G3004 λέγει G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G5342 ενέγκατε G575 από G3588 των G3795 οψαρίων G3739 ων G4084 επιάσατε G3568 νυν
  11 G305 ανέβη G* Σίμων G* Πέτρος G2532 και G1670 είλκυσεν G3588 το G1350 δίκτυον G1909 επί G3588 της G1093 γης G3324 μεστόν G2486 ιχθύων G3173 μεγάλων G1540 εκατόν G4004.8 πεντηκοντατριών G2532 και G5118 τοσούτων όντων G1510.6   G3756 ουκ G4977 εσχίσθη G3588 το G1350 δίκτυον
  12 G3004 λέγει G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G1205 δεύτε G709 αριστήσατε G3762 ουδείς δε G1161   G5111 ετόλμα G3588 των G3101 μαθητών G1833 εξετάσαι G1473 αυτόν G1473 συ G5100 τις G1510.2.2 ει G1492 ειδότες G3754 ότι G3588 ο G2962 κύριός G1510.2.3 εστιν
  13 G2064 έρχεται ουν G3767   G3588 ο G* Ιησούς G2532 και G2983 λαμβάνει G3588 τον G740 άρτον G2532 και G1325 δίδωσιν G1473 αυτοίς G2532 και G3588 το G3795 οψάριον G3668 ομοίως
  14 G3778 τούτο G2235 ήδη G5154 τρίτον G5319 εφανερώθη ο Ιησούς G3588   G*   G3588 τοις G3101 μαθηταίς αυτού G1473   G1453 εγερθείς G1537 εκ G3498 νεκρών
  15 G3753 ότε G3767 ούν G709 ηρίστησαν G3004 λέγει G3588 τω G* Σίμωνι G* Πέτρω G3588 ο G* Ιησούς G* Σίμων G* Ιωνά G25 αγαπάς G1473 με G4183 πλείον G3778 τούτων G3004 λέγει G1473 αυτώ G3483 ναι G2962 κύριε G1473 συ G1492 οίδας G3754 ότι G5368 φιλώ G1473 σε G3004 λέγει G1473 αυτώ G1006 βόσκε G3588 τα G721 αρνία μου G1473  
  16 G3004 λέγει G1473 αυτώ G3825 πάλιν G1208 δεύτερον G* Σίμων G* Ιωνά G25 αγαπάς G1473 με G3004 λέγει G1473 αυτώ G3483 ναι G2962 κύριε G1473 συ G1492 οίδας G3754 ότι G5368 φιλώ G1473 σε G3004 λέγει G1473 αυτώ G4165 ποίμαινε G3588 τα G4263 πρόβατά μου G1473  
  17 G3004 λέγει G1473 αυτώ G3588 το G5154 τρίτον G* Σίμων G* Ιωνά G5368 φιλείς G1473 με G3076 ελυπήθη ο Πέτρος G3588   G*   G3754 ότι G2036 είπεν G1473 αυτώ G3588 το G5154 τρίτον G5368 φιλείς G1473 με G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G2962 κύριε G1473 συ G3956 πάντα οίδας G1492   G1473 συ G1097 γινώσκεις G3754 ότι G5368 φιλώ G1473 σε G3004 λέγει G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιησούς G1006 βόσκε G3588 τα G4263 πρόβατά μου G1473  
  18 G281 αμήν G281 αμήν G3004 λέγω G1473 σοι G3753 ότε G1510.7.2 ης G3501 νεώτερος G2224 εζώννυες G4572 σεαυτόν G2532 και G4043 περιεπάτεις G3699 όπου G2309 ήθελες G3752 όταν δε G1161   G1095 γηράσης G1614 εκτενείς G3588 τας G5495 χείράς σου G1473   G2532 και G243 άλλος G1473 σε ζώσει G2224   G2532 και G5342 οίσει G3699 όπου G3756 ου G2309 θέλεις
  19 G3778 τούτο δε G1161   G2036 είπεν G4591 σημαίνων G4169 ποίω G2288 θανάτω G1392 δοξάσει G3588 τον G2316 θεόν G2532 και G3778 τούτο G2036 ειπών G3004 λέγει G1473 αυτώ G190 ακολούθει G1473 μοι
  20 G1994 επιστραφείς G1161 δε G3588 ο G* Πέτρος G991 βλέπει G3588 τον G3101 μαθητήν G3739 ον G25 ηγάπα ο Ιησούς G3588   G*   G190 ακολουθούντα G3739 ος G2532 και G377 ανέπεσεν G1722 εν G3588 τω G1173 δείπνω G1909 επί G3588 το G4738 στήθος αυτού G1473   G2532 και G2036 είπε G2962 κύριε G5100 τις G1510.2.3 εστιν G3588 ο G3860 παραδιδούς σε G1473  
  21 G3778 τούτον ιδών G1492   G3588 ο G* Πέτρος G3004 λέγει G3588 τω G* Ιησού G2962 κύριε G3778 ούτος G1161 δε G5100 τι
  22 G3004 λέγει G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιησούς G1437 εάν G1473 αυτόν θέλω G2309   G3306 μένειν G2193 έως G2064 έρχομαι G5100 τι G4314 προς G1473 σε G1473 συ G190 ακολούθει G1473 μοι
  23 G1831 εξήλθεν G3767 ούν G3588 ο G3056 λόγος ούτος G3778   G1519 εις G3588 τους G80 αδελφούς G3754 ότι G3588 ο G3101 μαθητής εκείνος G1565   G3756 ουκ αποθνήσκει G599   G2532 και G3756 ουκ είπεν G2036   G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιησούς G3754 ότι G3756 ουκ G599 αποθνήσκει G235 αλλ΄ G1437 εάν G1473 αυτόν θέλω G2309   G3306 μένειν G2193 έως G2064 έρχομαι G5100 τι G4314 προς G1473 σε
  24 G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G3101 μαθητής G3588 ο G3140 μαρτυρών G4012 περί G3778 τούτων G2532 και G1125 γράψας G3778 ταύτα G2532 και G1492 οίδαμεν G3754 ότι G227 αληθής εστιν G1510.2.3   G3588 η G3141 μαρτυρία αυτου G1473  
  25 G1510.2.3 έστι δε G1161   G2532 και G243 άλλα G4183 πολλά G3745 όσα G4160 εποίησεν ο Ιησούς G3588   G*   G3748 άτινα G1437 εάν G1125 γράφηται G1520 καθ΄ εν G1722   G3761 ουδέ G1473 αυτόν G3633 οίμαι G3588 τον G2889 κόσμον G5562 χωρήσαι G3588 τα G1125 γραφόμενα G975 βιβλία G281 αμην