Joel 2

ABP_GRK(i)
  1 G4537 σαλπίσατε G1722 εν G4536 σάλπιγγι G1722 εν G* Σιών G2784 κηρύξατε G1722 εν G3735 όρει G39 αγίω μου G1473   G2532 και G4797 συγχυθήτωσαν G3956 πάντες G3588 οι G2730 κατοικούντες G3588 την G1093 γην G3754 ότι G3918 πάρεστιν G3588 η G2250 ημέρα G2962 κυρίου G3754 ότι G1451 εγγύς
  2 G2250 ημέρα G4655 σκότους G2532 και G1105 γνόφου G2250 ημέρα G3507 νεφέλης G2532 και G3658.1 ομίχλης G5613 ως G3722 όρθρος G5502.4 χυθήσεται G1909 επί G3588 τα G3735 όρη G2992 λαός G4183 πολύς G2532 και G2478 ισχυρός G3664 όμοιος G1473 αυτώ G3756 ου G1096 γέγονεν G575 από G3588 του G165 αιώνος G2532 και G3326 μετ΄ G1473 αυτόν G3756 ουκ G4369 προστεθήσεται G2193 έως G2094 ετών G1519 εις G1074 γενεάς G1074 γενεών
  3 G3588 τα G1715 έμπροσθεν G1473 αυτού G4442 πυρ G355 αναλίσκον G2532 και G3694 οπίσω G1473 αυτού G381 αναπτομένη G5395 φλοξ G5613 ως G3857 παράδεισος G5172 τρυφής G3588 η G1093 γη G4253 προ G4383 προσώπου αυτού G1473   G2532 και G3588 τα G3694 οπίσω G1473 αυτού G3977.1 πεδίον G854 αφανισμού G2532 και G391.2 ανασωζόμενος G3756 ουκ G1510.8.3 έσται G1473 αυτώ
  4 G5613 ως G3706 όρασις G2462 ίππων G3588 η G3799 όψις G1473 αυτών G2532 και G5613 ως G2460 ιππείς G3779 ούτως G2614 καταδιώξονται
  5 G5613 ως G5456 φωνή G716 αρμάτων G1909 επί G3588 τας G2884.2 κορυφάς G3588 των G3735 ορέων G1814 εξαλούνται G2532 και G5613 ως G5456 φωνή G5395 φλογός G4442 πυρός G2719 κατεσθιούσης G2562 καλάμην G2532 και G5613 ως G2992 λαός G4183 πολύς G2532 και G2478 ισχυρός G3904.4 παρατασσόμενος G1519 εις G4171 πόλεμον
  6 G575 από G4383 προσώπου G1473 αυτού G4937 συντριβήσονται G2992 λαοί G3956 παν G4383 πρόσωπον G5613 ως G4343.2 πρόσκαυμα G5559.4 χύτρας
  7 G5613 ως G3163.2 μαχηταί G5143 δραμούνται G2532 και G5613 ως G435 άνδρες G4170.3 πολεμισταί G305 αναβήσονται G1909 επί G3588 τα G5038 τείχη G2532 και G1538 έκαστος G1722 εν G3588 τη G3598 οδώ αυτού G1473   G4198 πορεύσεται G2532 και G3766.2 ου μη G1578 εκκλίνωσι G3588 τας G5147 τρίβους αυτών G1473  
  8 G2532 και G1538 έκαστος G575 από G3588 του G80 αδελφού αυτού G1473   G3756 ουκ αφέξεται G566   G2599 καταβαρυνόμενοι G1722 εν G3588 τοις G3696 όπλοις αυτών G1473   G4198 πορεύσονται G2532 και G1722 εν G3588 τοις G956 βέλεσιν G4098 πεσούνται G2532 και G3766.2 ου μη G4931 συντελεσθώσι
  9 G3588 της G4172 πόλεως G1949 επιλήψονται G2532 και G1909 επί G3588 των G5038 τειχέων G5143 δραμούνται G1909 επί G3588 ταις G3614 οικίας G305 αναβήσονται G2532 και G1223 διά G3588 των G2376 θυρίδων G1525 εισελεύσονται G5613 ως G2812 κλέπται
  10 G4253 προ G4383 προσώπου αυτού G4797 συγχυθήσεται G3588 η G1093 γη G2532 και G4579 σεισθήσεται G3588 ο G3772 ουρανός G3588 ο G2246 ήλιος G2532 και G3588 η G4582 σελήνη G4951.5 συσκοτάσουσι G2532 και G3588 τα G798 άστρα G1416 δύσουσι G5338 φέγγος αυτών G1473  
  11 G2532 και G2962 κύριος G1325 δώσει G5456 φωνήν αυτού G1473   G4253 προ G4383 προσώπου G1411 δυνάμεως αυτού G1473   G3754 ότι G4183 πολλή G1510.2.3 εστι G4970 σφόδρα G3588 η G3925 παρεμβολή αυτού G1473   G3754 ότι G2478 ισχυρά G2041 έργα G3056 λόγων αυτού G1473   G1360 διότι G3173 μεγάλη G3588 η G2250 ημέρα G2962 κυρίου G2016 επιφανής G4970 σφόδρα G2532 και G5100 τις G1510.8.3 έσται G2425 ικανός G1473 αυτή
  12 G2532 και G3568 νυν G3004 λέγει G2962 κύριος G1994 επιστράφητε G4314 προς G1473 με G1537 εξ G3650 όλης G3588 της G2588 καρδίας G1473 υμών G1722 εν G3521 νηστεία G2532 και G2805 κλαυθμώ G2532 και G2870 κοπετώ
  13 G2532 και G1284 διαρρήξατε G3588 τας G2588 καρδίας υμών G1473   G2532 και G3361 μη G3588 τα G2440 ιμάτια υμών G1473   G2532 και G1994 επιστρέψατε G4314 προς G2962 κύριον G3588 τον G2316 θεόν υμών G3754 ότι G1655 ελεήμων G2532 και G3629 οικτίρμων G1510.2.3 εστί G3115.1 μακρόθυμος G2532 και G4179.4 πολυέλεος G2532 και G3340 μετανοών G1909 επί G3588 ταις G2549 κακίας
  14 G5100 τις G1492 οίδεν G1487 ει G1994 επιστρέψει G2532 και G3340 μετανοήσει G2532 και G5275 υπολείψεται G3694 οπίσω G1473 αυτού G2129 ευλογίαν G2532 και G2378 θυσίαν G2532 και G4700.2 σπονδήν G2962 κυρίω G3588 τω G2316 θεώ ημών G1473  
  15 G4537 σαλπίσατε G4536 σάλπιγγι G1722 εν G* Σιών G37 αγιάσατε G3521 νηστείαν G2784 κηρύξατε G2322 θεραπείαν
  16 G4863 συναγάγετε G2992 λαόν G37 αγιάσατε G1577 εκκλησίαν G1586 εκλέξασθε G4245 πρεσβυτέρους G4863 συναγάγετε G3516 νήπια G2337 θηλάζοντα G3149 μαστούς G1831 εξελθέτω G3566 νυμφίος G1537 εκ G3588 του G2846 κοιτώνος αυτού G1473   G2532 και G3565 νύμφη G1537 εκ G3588 του G3956.3 παστού αυτής G1473  
  17 G303.1 αναμέσον G3588 της G2911.2 κρηπίδος G2532 και G3588 του G2379 θυσιαστηρίου G2799 κλαύσονται G3588 οι G2409 ιερείς G3588 οι G3008 λειτουργούντες G3588 τω G2962 κυρίω G2532 και G2046 ερούσι G5339 φείσαι G2962 κύριε G3588 του G2992 λαού σου G1473   G2532 και G3361 μη G1325 δως G3588 την G2817 κληρονομίαν σου G1473   G1519 εις G3681 όνειδος G3588 του G2677.1 κατάρξαι G1473 αυτών G1484 έθνη G3704 όπως G3361 μη G2036 είπωσιν G1722 εν G3588 τοις G1484 έθνεσι G4226 που G1510.2.3 εστιν G3588 ο G2316 θεός αυτών G1473  
  18 G2532 και G2206 εζήλωσε κύριος G2962   G3588 την G1093 γην αυτού G1473   G2532 και G5339 εφείσατο G3588 του G2992 λαού αυτού G1473  
  19 G2532 και G611 απεκρίθη κύριος G2962   G2532 και G2036 είπε G3588 τω G2992 λαώ αυτού G1473   G2400 ιδού G1473 εγώ G1821 εξαποστέλω G1473 υμίν G3588 τον G4621 σίτον G2532 και G3588 τον G3631 οίνον G2532 και G3588 το G1637 έλαιον G2532 και G1705 εμπλησθήσεσθε G1473 αυτών G2532 και G3756 ου G1325 δώσω G1473 υμάς G3765 ουκέτι εις G1519   G3680 ονειδισμόν G1722 εν G3588 τοις G1484 έθνεσι
  20 G2532 και G3588 τον G575 από G1005 βορρά G1559 εκδιώξω G575 αφ΄ G1473 υμών G2532 και G1856 εξώσω G1473 αυτόν G1519 εις G1093 γην G504 άνυδρον G2532 και G853 αφανιώ G3588 το G4383 πρόσωπον αυτού G1473   G1519 εις G3588 την G2281 θάλασσαν G3588 την G4413 πρώτην G2532 και G3588 τα G3694 οπίσω αυτού G1473   G1519 εις G3588 την G2281 θάλασσαν G3588 την G2078 εσχάτην G2532 και G305 αναβήσεται G3588 η G4549.1 σαπρία αυτού G1473   G2532 και G305 αναβήσεται G3588 ο G1026.1 βρόμος αυτού G1473   G3754 ότι G3170 εμεγάλυνε G3588 τα G2041 έργα αυτού G1473  
  21 G2293 θάρσει G1093 γη G5463 χαίρε G2532 και G2165 ευφραίνου G3754 ότι G3170 εμεγάλυνε κύριος G2962   G3588 του G4160 ποιήσαι
  22 G2293 θαρσείτε G2934 κτήνη G3588 του G3977.1 πεδίου G3754 ότι G985 βεβλάστηκε G3588 τα G3977.1 πεδία G3588 της G2048 ερήμου G3754 ότι G3586 ξύλον G5342 ήνεγκε G2590 καρπόν αυτού G1473   G4808 συκή G2532 και G288 άμπελος G1325 έδωκαν G2479 ισχύν αυτών G1473  
  23 G2532 και G3588 τα G5043 τέκνα G* Σιών G5463 χαίρετε G2532 και G2165 ευφραίνεσθε G1909 επί G2962 κυρίω G2316 θεώ υμών G1473   G1360 διότι G1325 έδωκεν G1473 υμίν G3588 τα G1033 βρώματα G1519 εις G1343 δικαιοσύνην G2532 και G1026 βρέξει G1473 υμίν G5205 υετόν G4406 πρώϊμον G2532 και G3797 όψιμον G2531 καθώς G1715 έμπροσθεν
  24 G2532 και G4130 πλησθήσονται G3588 αι G257 άλωνες G4621 σίτου G2532 και G5252.2 υπερεκχυθήσονται G3588 αι G3025 ληνοί G3631 οίνου G2532 και G1637 ελαίου
  25 G2532 και G467 ανταποδώσω G1473 υμίν G473 αντί G3588 των G2094 ετών G3739 ων G2719 κατέφαγεν G3588 η G2063.1 ερυσίβη G2532 και G3588 ο G1027.2 βρούχος G2532 και G200 ακρίς G2532 και G3588 η G2577.1 κάμπη G3588 η G1411 δύναμίς G1473 μου G3588 η G3173 μεγάλη G3739 ην G1821 εξαπέστειλα G1519 εις G1473 υμάς
  26 G2532 και G2068 φάγεσθε G1035 βρώσει G2532 και G1705 εμπλησθήσεσθε G2532 και G134 αινέσετε G3588 το G3686 όνομα G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού υμών G1473   G3739 ος G4160 εποίησε G3326 μεθ΄ G1473 υμών G1519 εις G2297 θαυμάσια G2532 και G3766.2 ου μη G2617 καταισχυνθή G3588 ο G2992 λαός μου G1473   G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα
  27 G2532 και G1921 επιγνώσεσθε G3754 ότι G1722 εν G3319 μέσω G3588 του G* Ισραήλ G1473 εγώ G1510.2.1 ειμί G2532 και G1473 εγώ G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός υμών G1473   G2532 και G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G2089 έτι G4133 πλην G1473 εμού G2532 και G3766.2 ου μη G2617 καταισχυνθώσιν G2089 έτι G3588 ο G2992 λαός μου G1473   G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα
  28 G2532 και G1510.8.3 έσται G3326 μετά G3778 ταύτα G1632 εκχεώ G575 από G3588 του G4151 πνεύματός μου G1473   G1909 επί G3956 πάσαν G4561 σάρκα G2532 και G4395 προφητεύσουσιν G5207 υιοί υμών G1473   G2532 και G3588 αι G2364 θυγατέρες υμών G1473   G2532 και G3588 οι G4245 πρεσβύτεροι υμών G1473   G1798 ενύπνια G1797 ενυπνιασθήσονται G2532 και G3588 οι G3495 νεανίσκοι υμών G1473   G3706 οράσεις G3708 όψονται
  29 G2532 και G1065 γε G1909 επί G3588 τους G1401 δούλους G2532 και G1909 επί G3588 τας G1399 δούλας G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις εκείναις G1565   G1632 εκχεώ G575 από G3588 του G4151 πνεύματός μου G1473  
  30 G2532 και G1325 δώσω G5059 τέρατα G1722 εν G3588 τω G3772 ουρανώ G2532 και G1909 επί G3588 της G1093 γης G129 αίμα G2532 και G4442 πυρ G2532 και G822 ατμίδα G2586 καπνού
  31 G3588 ο G2246 ήλιος G3344 μεταστραφήσεται G1519 εις G4655 σκότος G2532 και G3588 η G4582 σελήνη G1519 εις G129 αίμα G4250 πριν G2064 ελθείν G3588 την G2250 ημέραν G2962 κυρίου G3588 την G3173 μεγάλην G2532 και G2016 επιφανή
  32 G2532 και G1510.8.3 έσται G3956 πας G3739 ος G302 αν G1941 επικαλέσηται G3588 το G3686 όνομα G2962 κυρίου G4982 σωθήσεται G3754 ότι G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G* Σιών G2532 και G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G1510.8.3 έσται G391.2 ανασωζόμενος G2530 καθότι G2036 είπε G3588 ο G2962 κύριος G2532 και G2097 ευαγγελιζόμενος G3739 ους G3588 ο G2962 κύριος G4341 προσκέκληται