Jeremiah 5:3

ABP_GRK(i)
  3 G2962 κύριε G3588 οι G3788 οφθαλμοί σου G1473   G1519 εις G4102 πίστιν G3146 εμαστίγωσας G1473 αυτούς G2532 και G3756 ουκ G4188.1 επόνεσαν G4931 συνετέλεσας αυτούς G1473   G2532 και G3756 ουκ G2309 ηθέλησαν G1209 δέξασθαι G3809 παιδείαν G4732 εστερέωσαν G3588 τα G4383 πρόσωπα αυτών G1473   G5228 υπέρ G4073 πέτραν G2532 και G3756 ουκ G2309 ηθέλησαν G1994 επιστραφήναι