Jeremiah 32:32

ABP_GRK(i)
  32 G1223 διά G3956 πάσας G3588 τας G4189 πονηρίας G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ G2532 και G* Ιούδα G3739 ων G4160 εποίησαν G4087 πικράναί G1473 με G1473 αυτοί G2532 και G3588 οι G935 βασιλείς αυτών G1473   G2532 και G3588 οι G758 άρχοντες αυτών G1473   G2532 και G3588 οι G2409 ιερείς αυτών G1473   G2532 και G3588 οι G4396 προφήται αυτών G1473   G435 άνδρες G* Ιούδα G2532 και G3588 οι G2730 κατοικούντες G1722 εν G* Ιερουσαλήμ