Jeremiah 29:10

ABP_GRK(i)
  10 G3754 ότι G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G3752 όταν G3195 μέλλη G4137 πληρούσθαι G1722 εν G* Βαβυλώνι G1440 εβδομήκοντα G2094 έτη G1980 επισκέψομαι G1473 υμάς G2532 και G2186 επιστήσω G3588 τους G3056 λόγους μου G1473   G1909 εφ΄ G1473 υμάς G3588 του G1994 επιστρέψαι G3588 τον G2992 λαόν υμών G1473   G1519 εις G3588 τον G5117 τόπον τούτον G3778