Jeremiah 28:14

ABP_GRK(i)
  14 G3754 ότι G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G3588 των G1411 δυνάμεων G3588 ο G2316 θεός G* Ισραήλ G2218 ζυγόν G4603 σιδηρούν G5087 τέθεικα G1909 επί G3588 τον G5137 τράχηλον G3956 πάντων G3588 των G1484 εθνών G2038 εργάζεσθαι G3588 τω G935 βασιλεί G* Βαβυλώνος G3588 του G1398 δουλεύειν G1473 αυτώ G2532 και G1065 γε G3588 τα G2934 κτήνη G3588 της G1093 γης G1325 έδωκα G1473 αυτώ