Jeremiah 21

ABP_GRK(i)
  1 G3588 ο G3056 λόγος G3588 ο G1096 γενόμενος G3844 παρά G2962 κυρίου G4314 προς G* Ιερεμίαν G3753 ότε G649 απέστειλε G4314 προς G1473 αυτόν G3588 ο G935 βασιλεύς G* Σεδεκίας G3588 τον G* Πασχόρ G5207 υιόν G* Μελχίου G2532 και G3588 τον G* Σοφονίαν G5207 υιόν G* Μαασαίου G3588 τον G2409 ιερέα G3004 λέγων
  2 G1905 επερώτησον G4012 περί G1473 ημών G3588 τον G2962 κύριον G3754 ότι G935 βασιλεύς G* Βαβυλώνος G2186 εφέστηκεν G1909 εφ΄ G1473 ημάς G1487 ει G4160 ποιήσει κύριος G2962   G2596 κατά G3956 πάντα G3588 τα G2297 θαυμάσια αυτού G1473   G2532 και G565 απελεύσεται G575 αφ΄ G1473 ημών
  3 G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτούς G* Ιερεμίας G3779 ούτως G2046 ερείτε G4314 προς G* Σεδεκίαν
  4 G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G* Ισραήλ G2400 ιδού G1473 εγώ G3344 μεταστρέφω G3588 τα G3696 όπλα G3588 τα G4170.1 πολεμικά G3739 α G1722 εν G3588 ταις G5495 χερσίν υμών G1473   G2532 και G1722 εν G3739 οις G1473 υμείς G4170 πολεμείτε G1722 εν G1473 αυτοίς G4314 προς G3588 τους G* Χαλδαίους G3588 τους G4788 συγκεκλεικότας G1473 υμάς G1855 έξωθεν G3588 του G5038 τείχους G2532 και G4863 συνάξω G1473 αυτούς G1519 εις G3588 το G3319 μέσον G3588 της G4172 πόλεως ταύτης G3778  
  5 G2532 και G4170 πολεμήσω G1473 εγώ G1473 υμάς G1722 εν G5495 χειρί G1614 εκτεταμένη G2532 και G1722 εν G1023 βραχίονι G2900 κραταιώ G3326 μετά G2372 θυμού G2532 και G3709 οργής G3173 μεγάλης
  6 G2532 και G3960 πατάξω G3956 πάντας G3588 τους G2730 κατοικούντας G1722 εν G3588 τη G4172 πόλει ταύτη G3778   G444 ανθρώπους G2532 και G3588 τα G2934 κτήνη G1722 εν G2288 θανάτω G3173 μεγάλω G2532 και G599 αποθανούνται
  7 G2532 και G3326 μετά G3778 ταύτα G3779 ούτως G3004 λέγει G2962 κύριος G3860 παραδώσω G3588 τον G* Σεδεκίαν G935 βασιλέα G* Ιούδα G2532 και G3588 τους G3816 παίδας αυτού G1473   G2532 και G3588 τον G2992 λαόν G3588 τον G2641 καταλειφθέντα G1722 εν G3588 τη G4172 πόλει ταύτη G3778   G575 από G3588 του G2288 θανάτου G2532 και G575 από G3588 του G3042 λιμού G2532 και G575 από G3588 της G3162 μαχαίρας G1519 εις G5495 χείρας G2190 εχθρών αυτών G1473   G3588 των G2212 ζητούντων G3588 τας G5590 ψυχάς αυτών G1473   G2532 και G2629 κατακόψουσιν αυτούς G1473   G1722 εν G4750 στόματι G3162 μαχαίρας G3756 ου G5339 φείσομαι G1909 επ΄ G1473 αυτοίς G2532 και G3766.2 ου μη G3627 οικτειρήσω G1473 αυτούς
  8 G2532 και G4314 προς G3588 τον G2992 λαόν τούτον G3778   G2046 ερείς G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G2400 ιδού G1473 εγώ G1325 δέδωκα G4253 προ G4383 προσώπου υμών G1473   G3588 την G3598 οδόν G3588 της G2222 ζωής G2532 και G3588 την G3598 οδόν G3588 του G2288 θανάτου
  9 G3588 ο G2521 καθήμενος G1722 εν G3588 τη G4172 πόλει ταύτη G3778   G599 αποθανείται G1722 εν G3162 μαχαίρα G2532 και G1722 εν G3042 λιμώ G2532 και G3588 ο G1607 εκπορευόμενος G4378.2 προσχωρήσαι G4314 προς G3588 τους G* Χαλδαίους G3588 τους G4788 συγκεκλεικότας υμάς G1473   G2198 ζήσεται G2532 και G1510.8.3 έσται G3588 η G5590 ψυχή αυτού G1473   G1519 εις G4661 σκύλα G2198 ζήσεται
  10 G1360 διότι G4741 εστήρικα G3588 το G4383 πρόσωπόν μου G1473   G1909 επί G3588 την G4172 πόλιν ταύτην G3778   G1519 εις G2556 κακά G2532 και G3756 ουκ G1519 εις G18 αγαθά G3004 λέγει G3962 κύριος G1519 εις G5495 χείρας G935 βασιλέως G* Βαβυλώνος G3860 παραδοθήσεται G2532 και G2618 κατακαύσει G1473 αυτήν G1722 εν G4442 πυρί
  11 G3588 ο G3624 οίκος G935 βασιλέως G* Ιούδα G191 ακούσατε G3056 λόγον G2962 κυρίου
  12 G3624 οίκος G* Δαυίδ G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G2919 κρίνατε G4404 τοπρωϊ G2917 κρίμα G2532 και G2720 κατευθύνατε G2532 και G1807 εξελέσθε G1283 διηρπασμένον G1537 εκ G5495 χειρός G91 αδικούντος G1473 αυτόν G3704 όπως G3361 μη G381 αναφθή G5613 ως G4442 πυρ G3588 η G3709 οργή μου G1473   G2532 και G2545 καυθήσεται G2532 και G3756 ουκ έσται G1510.8.3   G3588 ο G4570 σβέσων
  13 G2400 ιδού G1473 εγώ G4314 προς G1473 σε G3588 τον G2730 κατοικούντα G3588 την G2835.1 κοιλάδα G* Σορ G3588 την G3977 πεδινήν G3588 τους G3004 λέγοντας G5100 τις G4422 πτοήσει G1473 ημάς G2228 η G5100 τις G1525 εισελεύσεται G4314 προς G3588 το G2732 κατοικητήριον ημών G1473  
  14 G2532 και G4629.4 σκέψομαι G1909 εφ΄ G1473 υμάς G2532 και G381 ανάψω G4442 πυρ G1722 εν G3588 τω G1409.1 δρυμώ αυτής G1473   G2532 και G2068 έδεται G3956 πάντα G3588 τα G2945 κύκλω G1473 αυτής
Reformed Dating