James 5:1-6

ABP_GRK(i)
  1 G33 άγε G3568 νυν G3588 οι G4145 πλούσιοι G2799 κλαύσατε G3649 ολολύζοντες G1909 επί G3588 ταις G5004 ταλαιπωρίαις υμών G1473   G3588 ταις G1904 επερχομέναις
  2 G3588 ο πλούτος υμών G4149   G4595 σέσηπε G2532 και G3588 τα G2440 ιμάτια υμών G1473   G4598 σητόβρωτα G1096 γέγονεν
  3 G3588 ο G5557 χρυσός υμών G1473   G2532 και G3588 ο G696 άργυρος G2728 κατίωται G2532 και G3588 ο G2447 ιός αυτών G1473   G1519 εις G3142 μαρτύριον G1473 υμίν G1510.8.3 έσται G2532 και G2068 φάγεται G3588 τας G4561 σάρκας υμών G1473   G5613 ως G4442 πυρ G2343 εθησαυρίσατε G1722 εν G2078 εσχάταις G2250 ημέραις
  4 G2400 ιδού G3588 ο G3408 μισθός G3588 των G2040 εργατών G3588 των G270 αμησάντων G3588 τας G5561 χώρας υμών G1473   G3588 ο G650 απεστερημένος G575 αφ΄ G1473 υμών G2896 κράζει G2532 και G3588 αι G995 βοαί G3588 των G2325 θερισάντων G1519 εις G3588 τα G3775 ώτα G2962 κυρίου G4519 σαβαώθ G1525 εισεληλύθασιν
  5 G5171 ετρυφήσατε G1909 επί G3588 της G1093 γης G2532 και G4684 εσπαταλήσατε G5142 εθρέψατε G3588 τας G2588 καρδίας υμών G1473   G5613 ως G1722 εν G2250 ημέρα G4967 σφαγής
  6 G2613 κατεδικάσατε G5407 εφονεύσατε G3588 τον G1342 δίκαιον G3756 ουκ G498 αντιτάσσεται G1473 υμίν