Isaiah 63

ABP_GRK(i)
  1 G5100 τις G3778 ούτος G3588 ο G3854 παραγενόμενος G1537 εξ G* Εδώμ G2062.2 ερύθημα G2440 ιματίων G1537 εκ G* Βοσόρ G3779 ούτος G5611 ωραίος G1722 εν G4749 στολή αυτού G1473   G970 βία G3326 μετά G2479 ισχύος G1473 εγώ G1256 διαλέγομαι G1343 δικαιοσύνην G2532 και G2920 κρίσιν G4992 σωτηρίου
  2 G1302 διατί G1473 σου G2063 ερυθρά G3588 τα G2440 ιμάτια G2532 και G3588 τα G1742 ενδύματά σου G1473   G5613 ως G575 από G3962.1 πατητού G3025 ληνού
  3 G4134 πλήρους G2662 καταπεπατημένης G2532 και G3588 των G1484 εθνών G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G435 ανήρ G3326 μετ΄ G1473 εμού G2532 και G2662 κατεπάτησα G1473 αυτούς G1722 εν G2372 θυμώ μου G1473   G2532 και G2616.4 κατέθλασα αυτούς G1473   G5613 ως G1093 γην G2532 και G2609 κατήγαγον G3588 το G129 αίμα αυτών G1473   G1519 εις G1093 γην G2532 και G3956 πάντα G3588 τα G2440 ιμάτια μου G3392 εμίανα
  4 G2250 ημέρα γαρ G1063   G469 ανταποδόσεως G1904 επήλθεν G1473 αυτοίς G2532 και G1763 ενιαυτός G3085 λυτρώσεως G3918 πάρεστι
  5 G2532 και G1914 επέβλεψα G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G998 βοηθός G2532 και G4357.2 προσενόησα G2532 και G3762 ουθείς G482 αντελαμβάνετο G2532 και G4506 ερρύσατο G1473 αυτούς G3588 ο G1023 βραχίων G1473 μου G2532 και G3588 ο G2372 θυμός μου G1473   G2186 επέστη
  6 G2532 και G2662 κατεπάτησα G1473 αυτούς G3588 τη G3709 οργή μου G1473   G2532 και G2609 κατήγαγον G3588 το G129 αίμα αυτών G1473   G1519 εις G1093 γην
  7 G3588 τον G1656 έλεον G2962 κυρίου G3403 εμνήσθην G3588 τας G703 αρετάς G2962 κυρίου G1722 εν G3956 πάσιν G3739 οις G1473 ημίν ανταποδίδωσι G467   G2962 κύριος G2923 κριτής G18 αγαθός G3588 τω G3624 οίκω G* Ισραήλ G1863 επάγει G1473 ημίν G2596 κατά G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473   G2532 και G2596 κατά G3588 το G4128 πλήθος G3588 της G1343 δικαιοσύνης αυτού G1473  
  8 G2532 και G2036 είπεν G3588 ο G2992 λαός μου G1473   G5043 τέκνα G3766.2 ου μη G114 αθετήσωσι G2532 και G1096 εγένετο G1473 αυτοίς G1519 εις G4991 σωτηρίαν
  9 G1537 εκ G3956 πάσης G2347 θλίψεως αυτών G1473   G3756 ου G4244.1 πρέσβυς G3761 ουδέ G32 άγγελος G235 αλλ΄ G1473 αυτός G3588 ο G2962 κύριος G4982 έσωσεν G1473 αυτούς G1223 διά G3588 το G25 αγαπάν G1473 αυτούς G2532 και G5339 φείδεσθαι G1473 αυτών G1473 αυτός G3084 ελυτρώσατο G1473 αυτούς G2532 και G353 ανέλαβεν αυτούς G1473   G2532 και G5312 ύψωσεν αυτούς G1473   G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας G3588 του G165 αιώνος
  10 G1473 αυτοί δε G1161   G544 ηπείθησαν G2532 και G3947 παρώξυναν G3588 το G4151 πνεύμα G3588 το G39 άγιον αυτού G1473   G2532 και G4762 εστράφη G1473 αυτοίς G2962 κύριος G1519 εις G2189 έχθραν G1473 αυτός G4170 επολέμησεν G1473 αυτούς
  11 G2532 και G3403 εμνήσθη G2250 ημερών G166 αιωνίων G3588 ο G307 αναβιβάσας G1537 εκ G3588 της G1093 γης G3588 τον G4166 ποιμένα G3588 των G4263 προβάτων G4226 που G1510.2.3 εστιν G3588 ο G5087 θεις G1722 εν G1473 αυτοίς G3588 το G4151 πνεύμα G3588 το G39 άγιον
  12 G3588 ο G71 αγαγών G3588 τη G1188 δεξιά G* Μωυσήν G3588 ο G1023 βραχίων G3588 της G1391 δόξης αυτού G1473   G2729 κατίσχυσεν G5204 ύδωρ G575 από προσώπου G4383   G1473 αυτού G4160 ποιήσαι G1473 αυτώ G3686 όνομα G166 αιώνιον
  13 G71 ήγαγεν G1473 αυτούς G1223 διά G3588 της G12 αβύσσου G5613 ως G2462 ίππον G1223 δι΄ G2048 ερήμου G2532 και G3756 ουκ εκοπίασαν G2872  
  14 G2532 και G5613 ως G2934 κτήνη G1223 διά G3977.1 πεδίου G2597 κατέβη G4151 πνεύμα G3844 παρά G2962 κυρίου G2532 και G3594 ώδηγησεν G1473 αυτούς G3779 ούτως G71 ήγαγες G3588 τον G2992 λαόν σου G1473   G4160 ποιήσαι G4572 σεαυτώ G3686 όνομα G1391 δόξης
  15 G1994 επίστρεψον G1537 εκ G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G1492 ίδε G1537 εκ G3588 του G3624 οίκου G3588 του G39 αγίου σου G1473   G2532 και G1391 δόξης σου G1473   G4226 που G1510.2.3 εστιν G3588 ο G2205 ζηλός σου G1473   G2532 και G3588 η G2479 ισχύς σου G1473   G4226 που G1510.2.3 εστι G3588 το G4128 πλήθος G3588 του G1656 ελέους σου G1473   G2532 και G3628 οικτιρμών σου G1473   G3754 ότι G430 ανέσχου G1473 ημών
  16 G1473 συ γαρ G1063   G1510.2.2 ει G3962 πατήρ ημών G1473   G3754 ότι G* Αβραάμ G3756 ουκ G1097 έγνω G1473 ημάς G2532 και G* Ισραήλ G3756 ουκ G1921 επέγνω G1473 ημάς G235 αλλά G1473 συ G2962 κύριε G3962 πατήρ ημών G1473   G4506 ρύσαι G1473 ημάς G575 απ΄ G746 αρχής G3588 το G3686 όνομά σου G1473   G1909 εφ΄ G1473 ημάς G1510.2.3 εστι
  17 G5100 τι G4105 επλάνησας G1473 ημάς G2962 κύριε G575 από G3588 της G3598 οδού σου G1473   G4645 εσκλήρυνας G3588 τας G2588 καρδίας ημών G1473   G3588 του G3361 μη G5399 φοβείσθαί G1473 σε G1994 επίστρεψον G1223 διά G3588 τους G1401 δούλους σου G1473   G1223 διά G3588 τας G5443 φυλάς G3588 της G2817 κληρονομίας σου G1473  
  18 G2443 ίνα G3397 μικρόν G2816 κληρονομήσωμεν G3588 του G3735 όρους G3588 του G39 αγίου σου G1473   G3588 οι G5227 υπεναντίοι ημών G1473   G2662 κατεπάτησαν G3588 το G37.1 αγίασμά σου G1473  
  19 G1096 εγενόμεθα G5613 ως G3588 το G575 απ΄ G746 αρχής G3753 ότε G3756 ουκ G756 ήρξας G1473 ημών G3761 ουδέ G2564 εκλήθη G3588 τον G3686 όνομά σου G1473   G1909 εφ΄ G1473 ημάς