Isaiah 50

ABP_GRK(i)
  1 G3779 ούτως G3004 λέγει G2962 κύριος G4169 ποίον G3778 τούτο G975 βιβλίον G3588 του G647 αποστασίου G3588 της G3384 μητρός υμών G1473   G3739 ω G1821 εξαπέστειλα αυτήν G1473   G2228 η G5100 τίνι G5297.4 υπόχρεω G3588 των G4238 πρασσόντων G1473 με G4097 πέπρακα G1473 υμάς G1473 αυτώ G2400 ιδού G3588 ταις G266 αμαρτίαις υμών G1473   G4097 επράθητε G2532 και G3588 ταις G458 ανομίαις υμών G1473   G1821 εξαπέστειλα G3588 την G3384 μητέρα υμών G1473  
  2 G5100 τι G3754 ότι G2064 ήλθον G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G444 άνθρωπος G2564 εκάλεσα G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G3588 ο G5219 υπακούων G3378 μη ουκ G2480 ισχύει G3588 η G5495 χειρ μου G1473   G3588 του G4506 ρύσασθαι G2228 η G3756 ουκ G2480 ισχύω G3588 του G1807 εξελέσθαι G2400 ιδού G3588 τω G1648.1 ελεγμώ μου G1473   G1830.2 εξερημώσω G3588 την G2281 θάλασσαν G2532 και G5087 θήσω G4215 ποταμούς G2048 ερήμους G2532 και G3583 ξηρανθήσονται G3588 οι G2486 ιχθύες αυτών G1473   G575 από G3588 του G3361 μη είναι G1510.1   G5204 ύδωρ G2532 και G599 αποθανούνται G1722 εν G1373 δίψει
  3 G1746 ενδύσω G3588 τον G3772 ουρανόν G4655 σκότος G2532 και G5613 ως G4526 σάκκον G5087 θήσω G3588 το G4018 περιβόλαιον αυτού G1473  
  4 G2962 κύριος G2962 κύριος G1325 δίδωσί G1473 μοι G1100 γλώσσαν G3809 παιδείας G3588 του G1097 γνώναι G2259 ηνίκα G1163 δει G2036 ειπείν G3056 λόγον G5087 έθηκέ G1473 με G4404 πρωϊ G4404 πρωϊ G4369 προσέθηκέ G1473 μοι ωτίον G5621   G191 ακούειν
  5 G2532 και G3588 η G3809 παιδεία G2962 κυρίου G455 ανοίγει G1473 μου G3588 τα G3775 ώτα G1473 εγώ δε G1161   G3756 ουκ G544 απειθώ G3761 ουδέ G483 αντιλέγω
  6 G3588 τον G3577 νώτόν μου G1473   G1325 δέδωκα G1519 εις G3148 μάστιγας G3588 τας G1161 δε G4600 σιαγόνας μου G1473   G1519 εις G4475 ραπίσματα G3588 το G1161 δε G4383 πρόσωπόν μου G1473   G3756 ουκ G654 απέστρεψα G575 από G152 αισχύνης G1715.2 εμπτυσμάτων
  7 G2532 και G2962 κύριος G2962 κύριος G998 βοηθός μοι G1473   G1096 εγενήθη G1223 διά G3778 τούτο G3756 ουκ G1788 ενετράπην G235 αλλ΄ G5087 έθηκα G3588 το G4383 πρόσωπόν μου G1473   G5613 ως G4731 στερεάν G4073 πέτραν G2532 και G1097 έγνων G3754 ότι G3766.2 ου μη G153 αισχυνθώ
  8 G3754 ότι G1448 εγγίζει G3588 ο G1344 δικαιώσας G1473 με G5100 τις G3588 ο G2919 κρινόμενός G1473 μοι G436 αντιστήτω G1473 μοι G260 άμα G2532 και G5100 τις G3588 ο G2919 κρινόμενός G1473 μοι G1448 εγγισάτω G1473 μοι
  9 G2400 ιδού G2962 κύριος G997 βοηθήσει G1473 μοι G5100 τις G2559 κακώσει G1473 με G2400 ιδού G3956 πάντες G1473 υμείς G5613 ως G2440 ιμάτιον G3822 παλαιωθήσεσθε G2532 και G5613 ως G4597 σης G2719 καταφάγεται υμάς G1473  
  10 G5100 τις G1722 εν G1473 υμίν G3588 ο G5399 φοβούμενος G3588 τον G2962 κύριον G5219 υπακουσάτω G3588 της G5456 φωνής G3588 του G3816 παιδός αυτού G1473   G3588 οι G4198 πορευόμενοι G1722 εν G4655 σκότει G2532 και G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1473 αυτοίς φως G5457   G3982 πεποίθατε G1909 επί G3588 τω G3686 ονόματι G2962 κυρίου G2532 και G496.6 αντιστηρίσασθε G1909 επί G3588 τω G2316 θεώ
  11 G2400 ιδού G3956 πάντες υμείς G1473   G4442 πυρ G2545 καίετε G2532 και G2729 κατισχύετε G5395 φλόγα G4198 πορεύεσθε G3588 τω G5457 φωτί G3588 του G4442 πυρός υμών G1473   G2532 και G3588 τη G5395 φλογί G3739 η G1572 εξεκαύσατε G1223 δι΄ G1473 εμέ G1096 εγένετο G3778 ταύτα G1473 υμίν G1722 εν G3077 λύπη G2837 κοιμηθήσεσθε