Isaiah 5

ABP_GRK(i)
  1 G103 άσω G1211 δη G3588 τω G25 ηγαπημένω G1473 μου G779.1 άσμα G3588 του G27 αγαπητού μου G1473   G3588 τω G290 αμπελώνι αυτού G1473   G290 αμπελών G1096 εγενήθη G3588 τω G25 ηγαπημένω G1722 εν G2768 κέρατι G1722 εν G5117 τόπω G4104.2 πίονι
  2 G2532 και G5418 φραγμόν G4060 περιέθηκα G2532 και G5480.3 εχαράκωσα G2532 και G5452 εφύτευσα G288 άμπελον G4987.1 σωρήκ G2532 και G3618 ωκοδόμησα G4444 πύργον G1722 εν G3319 μέσω G1473 αυτού G2532 και G4302.1 προλήνιον G3736 ώρυξα G1722 εν G1473 αυτώ G2532 και G3306 έμεινα G3588 του G4160 ποιήσαι G4718 σταφυλήν G2532 και G4160 εποίησεν G173 ακάνθας
  3 G2532 και G3568 νυν G3588 οι G1774 ενοικούντες G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G2532 και G444 άνθρωπος G3588 του G* Ιούδα G2919 κρίνατε G1211 δη G1722 εν G1473 εμοί G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 του G290 αμπελώνός μου G1473  
  4 G5100 τι G4160 ποιήσω G2089 έτι G3588 τω G290 αμπελώνί μου G1473   G2532 και G3756 ουκ εποίησα G4160   G1473 αυτώ G1360 διότι G3306 έμεινα G3588 του G4160 ποιήσαι G4718 σταφυλήν G4160 εποίησε δε G1161   G173 ακάνθας
  5 G3568 νυν ουν G3767   G312 αναγγελώ G1473 υμίν G5100 τι G1473 εγώ G4160 ποιήσω G3588 τω G290 αμπελώνί μου G1473   G851 αφελώ G3588 τον G5418 φραγμόν αυτού G1473   G2532 και G1510.8.3 έσται G1519 εις G1282.2 διαρπαγήν G2532 και G2507 καθελώ G3588 τον G5109 τοίχον αυτού G1473   G2532 και G1510.8.3 έσται G1519 εις G2662.1 καταπάτημα
  6 G2532 και G447 ανήσω G3588 τον G290 αμπελώνά μου G1473   G2532 και G3766.2 ου μη G5058.2 τμηθή G3762.1 ουδε μη G4626 σκαφή G2532 και G305 αναβήσεται G1519 εις G1473 αυτόν G5613 ως G1519 εις G5502.2 χέρσον G173 άκανθα G2532 και G3588 ταις G3507 νεφέλαις G1781 εντελούμαι G3588 του G3361 μη G1026 βρέξαι G1519 εις G1473 αυτόν G5205 υετόν
  7 G3588 ο γαρ G1063   G290 αμπελών G2962 κυρίου G4519 σαβαώθ G3624 οίκος G3588 του G* Ισραήλ G1510.2.3 εστι G2532 και G444 άνθρωπος G3588 του G* Ιούδα G3504 νεόφυτον G25 ηγαπημένον G3306 έμεινα G3588 του G4160 ποιήσαι G2920 κρίσιν G4160 εποίησε δε G1161   G458 ανομίαν G2532 και G3756 ου G1343 δικαιοσύνην G235 αλλά G2906 κραυγήν
  8 G3759 ουαί G3588 οι G4882.1 συνάπτοντες G3614 οικίαν G4314 προς G3614 οικίαν G2532 και G68 αγρόν G4314 προς G68 αγρόν G1448 εγγίζοντες G2443 ίνα G3588 του G4139 πλησίον G851 αφέλωνταί G5100 τι G3361 μη G3611 οικήσετε G3441 μόνοι G1909 επί G3588 της G1093 γης
  9 G191 ηκούσθη γαρ G1063   G1519 εις G3588 τα G3775 ώτα G2962 κυρίου G4519 σαβαώθ G3778 ταύτα G1437 εάν γαρ G1063   G1096 γένωνται G3614 οικίαι G4183 πολλαί G1519 εις G2048 έρημον G1510.8.6 έσονται G3173 μεγάλαι G2532 και G2570 καλαί G2532 και G3756 ουκ G1510.8.6 έσονται G3588 οι G1774 ενοικούντες G1722 εν G1473 αυταίς
  10 G3739 ου γαρ G1063   G2038 εργώνται G1176 δέκα G2201 ζεύγη G1016 βοών G4160 ποιήσει G2765 κεράμιον G1520 εν G2532 και G3588 ο G4687 σπείρων G733.2 αρτάβας G1803 εξ G4160 ποιήσει G3358 μέτρα G5140 τρία
  11 G3759 ουαί G3588 οι G1453 εγειρόμενοι G4404 τοπρωϊ G2532 και G3588 το G4608 σίκερα G1377 διώκοντες G3588 οι G3306 μένουντες G3588 το G3796 οψέ G3588 ο γαρ G1063   G3631 οίνος G4776.2 συγκαύσει G1473 αυτούς
  12 G3326 μετά γαρ G1063   G2788 κιθάρας G2532 και G5568.1 ψαλτηρίου G2532 και G5178.2 τυμπάνων G2532 και G836 αυλών G3588 τον G3631 οίνον G4095 πίνουσι G3588 τα δε G1161   G2041 έργα G2962 κυρίου G3756 ουκ G1689 εμβλέπουσι G2532 και G3588 τα G2041 έργα G3588 των G5495 χειρών αυτού G1473   G3756 ου G2657 κατανοούσι
  13 G5106 τοίνυν G164 αιχμάλωτος G3588 ο G2992 λαός μου G1473   G1096 εγενήθη G1223 διά G3588 το G3361 μη G1492 ειδέναι G1473 αυτούς G3588 τον G2962 κύριον G2532 και G4128 πλήθος G1096 εγενήθη G3498 νεκρών G1223 διά G3042 λιμόν G2532 και G1373 δίψαν G5204 ύδατος
  14 G2532 και G4115 επλάτυνεν G3588 ο G86 άδης G3588 την G5590 ψυχήν αυτού G1473   G2532 και G1272 διήνοιξε G3588 το G4750 στόμα αυτού G1473   G3588 του G3361 μη G1257 διαλιπείν G2532 και G2597 καταβήσονται G3588 οι G1741 ένδοξοι G2532 και G3588 οι G3173 μεγάλοι G2532 και G3588 οι G4145 πλούσιοι G2532 και G3588 ο G21 αγαλλιώμενος G1722 εν G1473 αυτή
  15 G2532 και G5013 ταπεινωθήσεται G444 άνθρωπος G2532 και G818 ατιμασθήσεται G435 ανήρ G2532 και G3588 οι G3788 οφθαλμοί G3588 οι G3349.2 μετέωροι G5013 ταπεινωθήσονται
  16 G2532 και G5312 υψωθήσεται G2962 κύριος G4519 σαβαώθ G1722 εν G2917 κρίματι G2532 και G3588 ο G2316 θεός G3588 ο G39 άγιος G1392 δοξασθήσεται G1722 εν G1343 δικαιοσύνη
  17 G2532 και G1006 βοσκηθήσονται G3588 οι G1283 διηρπασμένοι G5613 ως G5022 ταύροι G2532 και G3588 τας G2048 ερήμους G3588 των G618 απειλημμένων G704 άρνες G2068 φάγονται
  18 G3759 ουαί G3588 οι G1986 επισπώμενοι G3588 τας G266 αμαρτίας G5613 ως G4979 σχοινίω G3117 μακρώ G2532 και G5613 ως G2218 ζυγού G2438 ιμάντι G1151 δαμάλεως G3588 τας G458 ανομίας
  19 G3588 οι G3004 λέγοντες G3588 το G5034 τάχος G1448 εγγισάτω G3739 α ποιήσει G4160   G2443 ίνα G1492 ίδωμεν G2532 και G2064 ελθέτω G3588 η G1012 βουλή G3588 του G39 αγίου G* Ισραήλ G2443 ίνα G1097 γνώμεν
  20 G3759 ουαί G3588 οι G3004 λέγοντες G3588 το G4190 πονηρόν G2570 καλόν G2532 και G3588 το G2570 καλόν G4190 πονηρόν G3588 οι G5087 τιθέντες G3588 το G4655 σκότος G5457 φως G2532 και G3588 το G5457 φως G4655 σκότος G3588 οι G5087 τιθέντες G3588 το G4089 πικρόν G1099 γλυκύ G2532 και G3588 το G1099 γλυκύ G4089 πικρόν
  21 G3759 ουαί G3588 οι G4680 σοφοί G1722 εν G1473 αυτοίς G2532 και G1799 ενώπιον G1438 εαυτών G1990 επιστήμονες
  22 G3759 ουαί G3588 οι G2480 ισχύοντες υμών G1473   G3588 οι G4095 πίνοντες G3588 τον G3631 οίνον G2532 και G3588 οι G1413 δυνάσται G3588 οι G2767 κεραννύντες G3588 το G4608 σίκερα
  23 G3588 οι G1344 δικαιούντες G3588 τον G765 ασεβή G1752 ένεκεν G1435 δώρων G2532 και G3588 το G1342 δίκαιον G3588 του G1342 δικαίου G142 αίροντες
  24 G1223 διά G3778 τούτο G3739 ον G5158 τρόπον G2545 καυθήσεται G2562 καλάμη G5259 υπό G440 άνθρακος G4442 πυρός G2532 και G4776.2 συγκαυθήσεται G5259 υπό G5395 φλογός G447 ανειμένης G3588 η G4491 ρίζα αυτών G1473   G5613 ως G5515.2 χνούς G1510.8.3 έσται G2532 και G3588 το G438 άνθος αυτών G1473   G5613 ως G2868 κονιορτός G305 αναβήσεται G3756 ου γαρ G1063   G2309 ηθέλησαν G3588 τον G3551 νόμον G2962 κυρίου G4519 σαβαώθ G235 αλλά G3588 το G3051 λόγιον G3588 του G39 αγίου G* Ισραήλ G3947 παρώξυναν
  25 G2532 και G2373 εθυμώθη G3709 οργή G2962 κύριος G4519 σαβαώθ G1909 επί G3588 τον G2992 λαόν αυτού G1473   G2532 και G1911 επέβαλε G3588 την G5495 χείρα G1909 επ΄ G1473 αυτούς G2532 και G3960 επάταξεν G1473 αυτούς G2532 και G3947 παρωξύνθη G3588 τα G3735 όρη G2532 και G1096 εγενήθη G3588 τα G2347.1 θνησιμαία αυτών G1473   G5613 ως G2874 κοπρία G1722 εν G3319 μέσω G3598 οδού G2532 και G1722 εν G3956 πάσι G3778 τούτοις G3756 ουκ G654 απεστράφη G3588 ο G2372 θυμός αυτού G1473   G235 αλλ΄ G2089 έτι G3588 η G5495 χειρ αυτού G1473   G5308 υψηλή
  26 G5105 τοιγαρούν G142 αρεί G4953 σύσσημον G1722 εν G3588 τοις G1484 έθνεσι G3588 τοις G3113 μακρόθεν G2532 και G4947.3 συριεί G1473 αυτούς G575 απ΄ G206.1 άκρου G3588 της G1093 γης G2532 και G2400 ιδού G5036 ταχύ G2893.2 κούφως G2064 έρχονται
  27 G3756 ου G3983 πεινάσουσιν G3761 ουδέ G2872 κοπιάσουσιν G3761 ουδέ G3573 νυστάξουσιν G3761 ουδέ G2837 κοιμηθήσονται G3761 ουδέ G3089 λύσουσι G3588 τας G2223 ζώνας αυτών G1473   G575 από G3588 των G3751 οσφύων αυτών G1473   G3762.1 ουδ΄ μη G4486 ραγώσιν G3588 οι G2438 ιμάντες G3588 των G5266 υποδημάτων αυτών G1473  
  28 G3739 ων G3588 τα G956 βέλη G3691 οξείά εστι G1510.2.3   G2532 και G3588 τα G5115 τόξα αυτών G1473   G1780.2 εντεταμένα G3588 οι G4228 πόδες G3588 των G2462 ίππων αυτών G1473   G5613 ως G4731 στερεά G4073 πέτρα G3049 ελογίσθησαν G3588 οι G5164 τροχοί G3588 των G716 αρμάτων αυτών G1473   G5613 ως G2616.6 καταιγίς
  29 G3729 ορμώσιν G5613 ως G3023 λέοντες G2532 και G3936 παρέστησαν G5613 ως G4661.1 σκύμνοι G3023 λέοντος G2532 και G1949 επιλήψεται G2532 και G994 βοήσει G5613 ως G2342 θηρίον G2532 και G1544 εκβαλεί G2532 και G3756 ουκ έσται G1510.8.3   G3588 ο G4506 ρυόμενος G1473 αυτούς
  30 G2532 και G994 βοήσει G1223 δι΄ G1473 αυτούς G3588 τη G2250 ημέρα εκείνη G1565   G5613 ως G5456 φωνή G2281 θαλάσσης G2949.1 κυμαινούσης G2532 και G1689 εμβλέψονται G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G507 άνω G2532 και G2736 κάτω G2532 και G2400 ιδού G4655 σκότος G4642 σκληρόν G1722 εν G3588 τη G640 απορία αυτών G1473