Hosea 9:15

ABP_GRK(i)
  15 G3956 πάσαι G3588 αι G2549 κακίαι αυτών G1473   G1722 εν G* Γαλγάλ G3754 ότι G1563 εκεί G3404 εμίσησα G1473 αυτούς G1223 διά G3588 της G2549 κακίας G3588 των G2006.1 επιτηδευμάτων αυτών G1473   G1537 εκ G3588 του G3624 οίκου μου G1473   G1544 εκβαλώ G1473 αυτούς G3766.2 ου μη G4369 προσθήσω G3588 του G25 αγαπήσαι G1473 αυτούς G3956 πάντες G3588 οι G758 άρχοντες αυτών G1473   G544 απειθούντες