Haggai 2:15-19

ABP_GRK(i)
  15 G2532 και G3568 νυν G5087 θέσθε G1211 δη G1909 επί G3588 τας G2588 καρδίας υμών G1473   G575 από G3588 της G2250 ημεράς ταύτης G3778   G2532 και G5231 υπεράνω G4253 προ G3588 του G5087 θείναι G3037 λίθον G1909 επί G3037 λίθον G1722 εν G3588 τω G3485 ναώ G2962 κυρίου
  16 G5100 τίνες G1510.7.5 ήτε G3753 ότε G1685 ενεβάλλετε G1519 εις G2964.4 κυψέλην G2915 κριθής G1501 είκοσι G4568 σάτα G2532 και G1096 εγένετο G1176 δέκα G4568 σάτα G2915 κριθής G2532 και G1531 εισεπορεύεσθε G1519 εις G3588 το G5276 υπολήνιον G1817.1 εξαντλήσαι G4004 πεντήκοντα G3355 μετρητάς G2532 και G1096 εγένοντο G1501 είκοσι
  17 G3960 επάταξα G1473 υμάς G1722 εν G872.1 αφορία G2532 και G1722 εν G417.1 ανεμοφθορία G2532 και G1722 εν G5464 χαλάζη G3956 πάντα G3588 τα G2041 έργα G3588 των G5495 χειρών υμών G1473   G2532 και G3756 ουκ G1994 επεστρέψατε G4314 προς G1473 με G3004 λέγει G2962 κύριος
  18 G5021 τάξατε G1211 δη G3588 τας G2588 καρδίας υμών G1473   G575 από G3588 της G2250 ημέρας ταύτης G1473   G2532 και G1900 επέκεινα G575 από G3588 της G5076.1 τετράδος G2532 και G1497.2 εικάδος G3588 του G1766 εννάτου G3376 μηνός G2532 και G575 από G3588 της G2250 ημέρας G3739 ης G2311 εθεμελίωθη G3588 ο G3485 ναός G2962 κυρίου G5087 θέσθε G1722 εν G3588 ταις G2588 καρδίαις υμών G1473  
  19 G1487 ει G2089 έτι G1921 επιγνωσθήσεται G1909 επί G3588 της G257 άλω G2532 και G1487 ει G2089 έτι G3588 η G288 άμπελος G2532 και G3588 η G4808 συκή G2532 και G3588 η G4496.1 ροά G2532 και G3588 τα G3586 ξύλα G3588 της G1636 ελαίας G3588 τα G3756 ου G5342 φέροντα G2590 καρπόν G575 από G3588 της G2250 ημέρας ταύτης G3778   G2127 ευλογήσω