Genesis 47:18

ABP_GRK(i)
  18 G1831 εξήλθε G1161 δε G3588 το G2094 έτος G1565 εκείνο G2532 και G2064 ήλθον G4314 προς G1473 αυτόν G1722 εν G3588 τω G2094 έτει G3588 τω G1208 δευτέρω G2532 και G2036 είπαν G1473 αυτώ G3379 μή ποτε G1625.3 εκτριβώμεν G575 από G3588 του G2962 κυρίου ημών G1473   G1487 ει γαρ G1063   G1587 εκλέλοιπε G3588 το G694 αργύριον G2532 και G3588 τα G5224 υπάρχοντα G2532 και G3588 τα G2934 κτήνη G4314 προς G1473 σε G3588 τον G2962 κύριον G2532 και G3756 ουχ υπολέλειπται G5275   G1473 ημίν G1726 εναντίον G3588 του G2962 κυρίου ημών G1473   G237.1 αλλ΄ η G3588 το G2398 ίδιον G4983 σώμα G2532 και G3588 η G1093 γη ημών G1473