Genesis 27:41

ABP_GRK(i)
  41 G2532 και G1465.1 ενεκότει Ησαύ G*   G3588 τω G* Ιακώβ G4012 περί G3588 της G2129 ευλογίας G3739 ης G2127 ευλόγησεν G1473 αυτόν G3588 ο G3962 πατήρ αυτού G1473   G2036 είπε G1161 δε G* Ησαύ G1722 εν G3588 τη G1271 διανοία αυτού G1473   G1448 εγγισάτωσαν G3588 αι G2250 ημέραι G3588 του G3997 πένθους G3588 του G3962 πατρός μου G1473   G2443 ίνα G615 αποκτείνω G* Ιακώβ G3588 τον G80 αδελφόν μου G1473