Ezekiel 33

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G1096 εγένετο G3056 λόγος G2962 κυρίου G4314 προς G1473 με G3004 λέγων
  2 G5207 υιέ G444 ανθρώπου G2980 λάλησον G3588 τοις G5207 υιοίς G3588 του G2992 λαού σου G1473   G2532 και G2046 ερείς G4314 προς G1473 αυτούς G1093 γη G1909 εφ΄ G3739 ην G302 αν G1863 επάγω G4501 ρομφαίαν G2532 και G2983 λάβη G3588 ο G2992 λαός G3588 της G1093 γης G444 άνθρωπον G1520 ένα G1537 εξ G1473 αυτών G2532 και G1325 δώσιν G1473 αυτόν G1438 εαυτοίς G1519 εις G4649 σκοπόν
  3 G2532 και G1492 ίδη G3588 την G4501 ρομφαίαν G2064 ερχομένην G1909 επί G3588 την G1093 γην G2532 και G4537 σαλπίση G3588 τη G4536 σάλπιγγι G2532 και G4591 σημανή G3588 τω G2992 λαώ
  4 G2532 και G191 ακούση G3588 ο G191 ακούσας G3588 της G5456 φωνής G3588 της G4536 σάλπιγγος G2532 και G3361 μη G5442 φυλάξηται G2532 και G1904 επέλθη G3588 η G4501 ρομφαία G2532 και G2638 καταλάβη G1473 αυτόν G3588 το G129 αίμα αυτού G1473   G1909 επί G3588 της G2776 κεφαλής αυτού G1473   G1510.8.3 έσται
  5 G3754 ότι G3588 την G5456 φωνήν G3588 της G4536 σάλπιγγος G191 ακούσας G3756 ουκ G5442 εφυλάξατο G3588 το G129 αίμα αυτού G1473   G1909 επ΄ G1473 αυτόν G1510.8.3 έσται G2532 και G3778 ούτος G3754 ότι G5442 εφυλάξατο G3588 την G5590 ψυχήν αυτού G1473   G1807 εξείλατο
  6 G2532 και G3588 ο G4649 σκοπός G1437 εάν G1492 ίδη G3588 την G4501 ρομφαίαν G2064 ερχομένην G2532 και G3361 μη G4591 σημανή G3588 τη G4536 σάλπιγγι G2532 και G3588 ο G2992 λαός G3361 μη G5442 φυλάξηται G2532 και G2064 ελθούσα G3588 η G4501 ρομφαία G2983 λάβη G1537 εξ G1473 αυτών G5590 ψυχήν G3778 αύτη G1223 διά G3588 την G1473 αυτής G458 ανομίαν G2983 ελήφθη G2532 και G3588 το G129 αίμα G1537 εκ G3588 της G5495 χειρός G3588 του G4649 σκοπού G1567 εκζητήσω
  7 G2532 και G1473 συ G5207 υιέ G444 ανθρώπου G4649 σκοπόν G1325 δέδωκά G1473 σε G3588 τω G3624 οίκω G* Ισραήλ G2532 και G191 ακούση G1537 εκ G3588 του G4750 στόματός μου G1473   G3056 λόγον G2532 και G312 αναγγελείς G1473 αυτοίς G575 απ΄ G1473 εμού
  8 G1722 εν G3588 τω G2036 ειπείν με G1473   G3588 τω G268 αμαρτωλώ G2288 θανάτω G599 αποθάνη G2532 και G3361 μη G2980 λαλήσης G3588 του G5442 φυλάξασθαι G3588 τον G765 ασεβή G575 από G3588 της G3598 οδού αυτού G1473   G1473 αυτός G3588 ο G459 άνομος G3588 τη G458 ανομία αυτού G1473   G599 αποθανείται G3588 το G1161 δε G129 αίμα αυτού G1473   G1537 εκ G3588 της G5495 χειρός σου G1473   G1567 εκζητήσω
  9 G1473 συ δε G1473   G1437 εάν G4258.3 προαπαγγείλης G3588 τω G765 ασεβεί G3588 την G3598 οδόν αυτού G1473   G654 αποστρέψαι G575 απ΄ G1473 αυτής G2532 και G3361 μη G654 αποστρέψη G575 από G3588 της G3598 οδού αυτού G1473   G3778 ούτος G3588 τη G763 ασεβεία αυτού G1473   G599 αποθανείται G2532 και G1473 συ G3588 την G5590 ψυχήν G4572 σαυτού G1807 εξήρησαι
  10 G2532 και G1473 συ G5207 υιέ G444 ανθρώπου G2036 είπον G3588 τω G3624 οίκω G* Ισραήλ G3779 ούτως G2980 ελαλήσατε G3004 λέγοντες G3588 αι G4106 πλάναι ημών G1473   G2532 και G3588 αι G458 ανομίαι ημών G1473   G1909 εφ΄ G1473 ημίν G1510.2.6 εισι G2532 και G1722 εν G1473 αυταίς G1473 ημείς G5080 τηκόμεθα G2532 και G4459 πως G2198 ζησόμεθα
  11 G2036 είπον G1473 αυτοίς G2198 ζω εγώ G1473   G3004 λέγει G* Αδωναϊ G2962 κύριος G3756 ου G1014 βούλομαι G3588 τον G2288 θάνατον G3588 του G765 ασεβούς G5613 ως G654 αποστρέψαι G3588 τον G765 ασεβή G575 από G3588 της G3598 οδού αυτού G1473   G2532 και G2198 ζην G1473 αυτόν G654.1 αποστροφή G654 αποστρέψατε G575 από G3588 της G3598 οδού G1473 υμών G3588 της G4190 πονηράς G2532 και G2444 ινατί G599 αποθνήσκετε G3624 οίκος G* Ισραήλ
  12 G2532 και G1473 συ G5207 υιέ G444 ανθρώπου G2036 είπον G4314 προς G3588 τους G5207 υιούς G3588 του G2992 λαού σου G1473   G1343 δικαιοσύνη G1342 δικαίου G3766.2 ου μη G1807 εξέληται G1473 αυτόν G1722 εν G3739 η G302 αν G2250 ημέρα G4105 πλανηθή G2532 και G458 ανομία G765 ασεβούς G3766.2 ου μη G2559 κακώση G1473 αυτόν G1722 εν G3739 η G302 αν G2250 ημέρα G654 αποστρέψη G575 από G3588 της G458 ανομίας αυτού G1473   G2532 και G1342 δίκαιος G3766.2 ου μη G1410 δύνηται G4982 σωθήναι G1722 εν G2250 ημέρα G266 αμαρτίας αυτού G1473  
  13 G1722 εν G3588 τω G2036 ειπείν με G1473   G3588 τω G1342 δικαίω G2222 ζωή G2198 ζήσεται G2532 και G3778 ούτος G3982 πέποιθεν G1909 επί G3588 τη G1343 δικαιοσύνη αυτού G1473   G2532 και G4160 ποιήσει G458 ανομίαν G3956 πάσαι G3588 αι G1343 δικαιοσύναι αυτού G1473   G3766.2 ου μη G363 αναμνησθώσιν G1722 εν G3588 τη G93 αδικία αυτού G3739 η G4160 εποίησεν G1722 εν G1473 αυτή G599 αποθανείται
  14 G2532 και G1722 εν G3588 τω G2036 ειπείν εμέ G1473   G3588 τω G765 ασεβεί G2288 θανάτω G2289 θανατωθήση G2532 και G654 αποστρέψει G575 από G3588 της G266 αμαρτίας αυτού G1473   G2532 και G4160 ποιήσει G2917 κρίμα G2532 και G1343 δικαιοσύνην
  15 G2532 και G1757.3 ενεχύρασμα G591 αποδώ G2532 και G724.1 αρπάγματα G661 αποτίσει G1722 εν G4366.2 προστάγμασι G2222 ζωής G1279 διαπορεύηται G3588 του G3361 μη G4160 ποιήσαι G94 άδικον G2222 ζωή G2198 ζήσεται G2532 και G3766.2 ου μη G599 αποθάνη
  16 G3956 πάσαι G3588 αι G266 αμαρτίαι αυτού G1473   G3739 ας G264 ήμαρτεν G3766.2 ου μη G363 αναμνησθώσιν G3754 ότι G2917 κρίμα G2532 και G1343 δικαιοσύνην G4160 εποίησεν G1722 εν G1473 αυταίς G2198 ζήσεται
  17 G2532 και G2046 ερούσιν G3588 οι G5207 υιοί G3588 του G2992 λαού σου G1473   G3756 ουκ G2117 ευθεία G3588 η G3598 οδός G3588 του G2962 κυρίου G2532 και G3778 αύτη G3588 η G3598 οδός αυτών G1473   G3756 ουκ G2117 ευθεία
  18 G1722 εν G3588 τω G654 αποστρέψαι G1342 δίκαιον G575 από G3588 της G1343 δικαιοσύνης αυτού G1473   G2532 και G4160 ποιήση G458 ανομίας G599 αποθανείται G1722 εν G1473 αυταίς
  19 G2532 και G1722 εν G3588 τω G654 αποστρέψαι G3588 τον G268 αμαρτωλόν G575 από G3588 της G458 ανομίας αυτού G2532 και G4160 ποιήση G2917 κρίμα G2532 και G1343 δικαιοσύνην G1722 εν G1473 αυτοίς G1473 αυτός G2198 ζήσεται
  20 G2532 και G2036 είπατε G3756 ουκ G2117 ευθεία G3588 η G3598 οδός G2962 κυρίου G1538 έκαστον G1722 εν G3588 ταις G3598 οδοίς αυτού G1473   G2919 κρινώ G1473 υμάς G3624 οίκος G* Ισραήλ
  21 G2532 και G1096 εγένετο G1722 εν G3588 τω G1428 δωδεκάτω G2094 έτει G1722 εν G3588 τω G1181 δεκάτω G3376 μηνί G3991 πέμπτη G3588 του G3376 μηνός G3588 της G161 αιχμαλωσίας ημών G1473   G2064 ήλθε G4314 προς G1473 με G3588 ο G391.2 ανασωθείς G575 από G* Ιερουσαλήμ G3004 λέγων G234.1 εάλω G3588 η G4172 πόλις
  22 G2532 και G5495 χειρ G2962 κυρίου G1096 εγενήθη G1909 επ΄ G1473 εμέ G2073 εσπέρας G4250 πριν G2064 ελθείν αυτόν G1473   G2532 και G455 ήνοιξέ G1473 μου G3588 το G4750 στόμα G5613 ως G2064 ήλθε G4314 προς G1473 με G4404 τοπρωϊ G2532 και G455 ανοιχθέν G3588 το G4750 στόμα μου G1473   G3756 ου G4912 συνεσχέθη G2089 έτι
  23 G2532 και G1096 εγενήθη G3056 λόγος G2962 κυρίου G4314 προς G1473 με G3004 λέγων
  24 G5207 υιέ G444 ανθρώπου G3588 οι G2730 κατοικούντες G3588 τας G2049 ηρημωμένας G1909 επί G3588 της G1093 γης G3588 του G* Ισραήλ G3004 λέγοντες G3004 λέγουσιν G1520 εις G1510.7.3 ην G* Αβραάμ G2532 και G2722 κατέσχε G3588 την G1093 γην G2532 και G1473 ημείς G4183 πλείους εσμέν G1510.2.4   G1473 ημίν G1325 δέδοται G3588 η G1093 γη G1519 εις G2697 κατάσχεσιν
  25 G1223 διά G3778 τούτο G2036 είπον G1473 αυτοίς G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G2962 κύριος G1909 επί G129 αίματος G5176 τρώγετε G2532 και G3588 τους G3788 οφθαλμούς υμών G1473   G142 αίρετε G1519 εις G3588 τα G946 βδελύγματα υμών G1473   G2532 και G129 αίμα G1632 εκχέετε G2532 και G3588 την G1093 γην G2816 κληρονομήσετε
  26 G2532 και G2476 έστητε G1722 εν G3588 ταις G4501 ρομφαίαις υμών G1473   G4160 εποιήσατε G4360.1 προσόχθισμα G2532 και G1538 έκαστος G3588 την G1135 γυναίκα G3588 του G4139 πλησίον αυτού G1473   G3435 εμολύνατε G2532 και G3588 την G1093 γην G2816 κληρονομήσετε
  27 G3592 τάδε G2036 ερείς G1473 αυτοίς G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G2962 κύριος G2198 ζω εγώ G1473   G2229 ημήν G3588 οι G1722 εν G3588 ταις G2049 ηρημωμέναις G3162 μαχαίραις G4098 πεσούνται G2532 και G3588 οι G1909 επί G4383 προσώπου G3588 του G3977.1 πεδίου G3588 τοις G2342 θηρίοις G3588 του G68 αγρού G1325 δοθήσονται G1519 εις G2603.1 κατάβρωμα G2532 και G3588 τους G1722 εν G3588 ταις G5037.3 τετειχισμέναις G2532 και G3588 τους G1722 εν G3588 τοις G4693 σπηλαίοις G2288 θανάτω G615 αποκτενώ
  28 G2532 και G1325 δώσω G3588 την G1093 γην G2048 έρημον G2532 και G622 απολείται G3588 η G5196 ύβρις G3588 της G2479 ισχύος αυτής G1473   G2532 και G2049 ερημωθήσεται G3588 τα G3735 όρη G* Ισραήλ G1223 διά G3588 το G3361 μη G1510.1 είναι G1279 διαπορευόμενον
  29 G2532 και G1097 γνώσονται G3754 ότι G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G2962 κύριος G2532 και G4160 ποιήσω G3588 την G1093 γην αυτών G1473   G2048 έρημον G2532 και G2049 ερημωθήσεται G1223 διά G3956 πάντα G3588 τα G946 βδελύγματα αυτών G1473   G3739 α G4160 εποίησαν
  30 G2532 και G1473 συ G5207 υιέ G444 ανθρώπου G3588 οι G5207 υιοί G3588 του G2992 λαού σου G1473   G3588 οι G2980 λαλούντες G4012 περί G1473 σου G3844 παρά G3588 τα G5038 τείχη G2532 και G1722 εν G3588 τοις G4440 πυλώσι G3588 των G3614 οικιών G2532 και G2980 λαλούσιν G1538 έκαστος G3588 τω G80 αδελφώ αυτού G1473   G3004 λέγοντες G4905 συνέλθωμεν G2532 και G191 ακούσωμεν G3588 τα G1607 εκπορευόμενα G3844 παρά G2962 κυρίου
  31 G2532 και G2064 έρχονται G4314 προς G1473 σε G5613 ως G4848 συμπορεύεται G2992 λαός G2532 και G2521 κάθηνται G1726 εναντίον G1473 σου G2532 και G191 ακούουσι G3588 τα G4487 ρήματά σου G1473   G2532 και G3766.2 ου μη G4160 ποιήσουσιν G1473 αυτά G3754 ότι G5579 ψεύδος G1722 εν G3588 τω G4750 στόματι αυτών G1473   G2532 και G3694 οπίσω G3588 των G3393 μιασμάτων αυτών G1473   G3588 η G2588 καρδία αυτών G1473   G4198 πορεύεται
  32 G2532 και G1096 γίνη G1473 αυτοίς G5613 ως G5456 φωνή G5568.1 ψαλτηρίου G2238.4 ηδυφώνου G2102.1 ευαρμόστου G2532 και G191 ακούσονταί G1473 σου G3588 τα G4487 ρήματα G2532 και G3766.2 ου μη G4160 ποιήσουσιν G1473 αυτά
  33 G2532 και G2259 ηνίκα G1437 εάν G2064 έλθη G2046 ερούσιν G2400 ιδού G2240 ήκει G2532 και G1097 γνώσονται G3754 ότι G4396 προφήτης G1510.7.3 ην G1722 εν G3319 μέσω αυτών G1473