Exodus 20:1-17

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G2980 ελάλησε κύριος G2962   G3956 πάντας G3588 τους G3056 λόγους τούτους G3778   G3004 λέγων
  2 G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G3748 όστις G1806 εξήγαγόν G1473 σε G1537 εκ G1093 γης G* Αιγύπτου G1537 εξ G3624 οίκου G1397 δουλείας
  3 G3756 ουκ G1510.8.6 έσονταί G1473 σοι G2316 θεοί έτεροι G2087   G4133 πλην G1473 εμού
  4 G3756 ου G4160 ποιήσεις G4572 σεαυτώ G1497 είδωλον G3761 ουδέ G3956 παντός G3667 ομοίωμα G3745 όσα G1722 εν G3588 τω G3772 ουρανώ G507 άνω G2532 και G3745 όσα G1722 εν G3588 τη G1093 γη G2736 κάτω G2532 και G3745 όσα G1722 εν G3588 τοις G5204 ύδασιν G5270 υποκάτω G3588 της G1093 γης
  5 G3756 ου G4352 προσκυνήσεις G1473 αυτοίς G3762.1 ουδέ μη G3000 λατρεύσεις G1473 αυτοίς G1473 εγώ γαρ G1063   G1510.2.1 ειμι G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G2316 θεός ζηλωτής G2207   G591 αποδιδούς G266 αμαρτίας G3962 πατέρων G1909 επί G5043 τέκνα G1909 επί G5154 τρίτην G2532 και G5067 τετάρτην G1074 γενεάν G3588 τοις G3404 μισούσί G1473 με
  6 G2532 και G4160 ποιών G1656 έλεος G1519 εις G5505 χιλιάδας G3588 τοις G25 αγαπώσί G1473 με G2532 και G3588 τοις G5442 φυλάσσουσι G3588 τα G4366.2 προστάγματά μου G1473  
  7 G3756 ου G2983 λήψη G3588 το G3686 όνομα G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού σου G1473   G1909 επί G3152 ματαίω G3756 ου G1063 γαρ G3361 μη G2511 καθαρίσει κύριος G2962   G3588 τον G2983 λαμβάνοντα G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G1909 επί G3152 ματαίω
  8 G3403 μνήσθητι G3588 την G2250 ημέραν G3588 των G4521 σαββάτων G37 αγιάζειν G1473 αυτήν
  9 G1803 εξ G2250 ημέρας G2038 έργα G2532 και G4160 ποιήσεις G3956 πάντα G3588 τα G2041 έργα σου G1473  
  10 G3588 τη δε G1161   G2250 ημέρα G3588 τη G1442 εβδόμη G4521 σάββατα G2962 κυρίω G3588 τω G2316 θεώ σου G1473   G3756 ου G4160 ποιήσεις G1722 εν G1473 αυτή G3956 παν G2041 έργον G1473 συ G2532 και G3588 ο G5207 υιός σου G1473   G2532 και G3588 η G2364 θυγάτηρ σου G1473   G3588 ο G3816 παις σου G1473   G2532 και G3588 η G3814 παιδίσκη σου G1473   G3588 ο G1016 βους σου G1473   G2532 και G3588 το G5268 υποζύγιόν σου G1473   G2532 και G3956 παν G2934 κτήνός σου G1473   G2532 και G3588 ο G4339 προσήλυτος G3588 ο G3939 παροικών G1722 εν G1473 σοι
  11 G1722 εν γαρ G1063   G1803 εξ G2250 ημέραις G4160 εποίησε κύριος G2962   G3588 τον G3772 ουρανόν G2532 και G3588 την G1093 γην G2532 και G3588 την G2281 θάλασσαν G2532 και G3956 πάντα G3588 τα G1722 εν G1473 αυτοίς G2532 και G2664 κατέπαυσε G3588 τη G2250 ημέρα G3588 τη G1442 εβδόμη G1223 διά G3778 τούτο G2127 ευλόγησε κύριος G2962   G3588 την G2250 ημέραν G3588 την G1442 εβδόμην G2532 και G37 ηγίασεν G1473 αυτήν
  12 G5091 τίμα G3588 τον G3962 πατέρα σου G1473   G2532 και G3588 την G3384 μητέρα σου G1473   G2443 ίνα G2095 ευ G1473 σοι γένηται G1096   G2532 και G2443 ίνα G3118 μακροχρόνιος G1096 γένη G1909 επί G3588 της G1093 γης G3588 της G18 αγαθής G3739 ης G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G1325 δίδωσί G1473 σοι
  13 G3756 ου G5407 φονεύσεις
  14 G3756 ου G3431 μοιχεύσεις
  15 G3756 ου G2813 κλέψεις
  16 G3756 ου G5576 ψευδομαρτυρήσεις G2596 κατά G3588 του G4139 πλησίον σου G1473   G3141 μαρτυρίαν G5571 ψευδή
  17 G3756 ουκ G1937 επιθυμήσεις G3588 την G1135 γυναίκα G3588 του G4139 πλησίον σου G1473   G3756 ουκ G1937 επιθυμήσεις G3588 την G3614 οικίαν G3588 του G4139 πλησίον σου G1473   G3761 ουδέ G3588 τον G68 αγρόν αυτού G1473   G3761 ουδέ G3588 τον G3816 παίδα αυτού G1473   G3761 ουδέ G3588 την G3814 παιδίσκην αυτού G1473   G3777 ούτε G3588 του G1016 βοός αυτού G1473   G3777 ούτε G3588 του G5268 υποζυγίου αυτού G1473   G3777 ούτε G3956 παντός G2934 κτήνους αυτού G1473   G3777 ούτε G3745 όσα G3588 τω G4139 πλησίον σου G1473   G1510.2.3 εστί