Exodus 16:3

ABP_GRK(i)
  3 G2532 και G2036 είπαν G4314 προς G1473 αυτούς G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G3784 όφελον G599 απεθάνομεν G4141 πληγέντες G5259 υπό G2962 κυρίου G1722 εν G1093 γη G* Αιγύπτου G3752 όταν G2523 εκαθίσαμεν G1909 επί G3588 των G3003.1 λεβήτων G3588 των G2907 κρεών G2532 και G2068 ησθίομεν G740 άρτους G1519 εις G4140 πλησμονήν G3754 ότι G1806 εξηγάγετε G1473 ημάς G1519 εις G3588 την G2048 έρημον ταύτην G3778   G615 αποκτείναι G3956 πάσαν G3588 την G4864 συναγωγήν ταύτην G3778   G1722 εν G3042 λιμώ