Exodus 12:26-27

ABP_GRK(i)
  26 G2532 και G1510.8.3 έσται G1437 εάν G3004 λέγωσι G4314 προς G1473 υμάς G3588 οι G5207 υιοί υμών G1473   G5100 τις G3588 η G2999 λατρεία αύτη G3778  
  27 G2532 και G2046 ερείτε G1473 αυτοίς G2378 θυσία G3588 το G3957 πάσχα G3778 τούτο G2962 κυρίω G5613 ως G4628.1 εσκέπασε G3588 τους G3624 οίκους G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ G1722 εν G* Αιγύπτω G2259 ηνίκα G3960 επάταξε G3588 τους G* Αιγυπτίους G3588 τους G1161 δε G3624 οίκους ημών G1473   G4506 ερρύσατο G2532 και G2955 κύψας G3588 ο G2992 λαός G4352 προσεκύνησε