Exodus 10:3

ABP_GRK(i)
  3 G1525 εισήλθε G1161 δε G* Μωυσής G2532 και G* Ααρών G1726 εναντίον G* Φαραώ G2532 και G2036 είπαν G1473 αυτώ G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 των G* Εβραίων G2193 έως G5100 τίνος G3756 ου βούλει G1014   G1788 εντραπήναί G1473 με G1821 εξαπόστειλον G3588 τον G2992 λαόν μου G1473   G2443 ίνα G3000 λατρεύσωσί G1473 μοι