Ecclesiastes 9

ABP_GRK(i)
  1 G5613 ως G3588 οι G1342 δίκαιοι G2532 και G3588 οι G4680 σοφοί G2532 και G3588 αι G2039 εργασίαι αυτών G1473   G1722 εν G5495 χειρί G3588 του G2316 θεού G2532 και γε G1065   G26 αγάπη G2532 και γε G1065   G3411.1 μίσος G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1492 ειδώς G3588 ο G444 άνθρωπος G3588 τα πάντα G3956   G4253 προ προσώπου G4383   G1473 αυτών
  2 G3153 ματαιότης G1722 εν G3588 τοις G3956 πάσιν G4876.2 συνάντημα G1520 εν G3588 τω G1342 δικαίω G2532 και G1520 εν G3588 τω G765 ασεβεί G3588 τω G18 αγαθώ G2532 και G3588 τω G2556 κακώ G2532 και G3588 τω G2513 καθαρώ G2532 και G3588 τω G169 ακαθάρτω G2532 και G3588 τω G2378.1 θυσιάζοντι G2532 και G3588 τω G3361 μη G2378.1 θυσιάζοντι G5613 ως G3588 ο G18 αγαθός G5613 ως G3588 ο G264 αμαρτάνων G5613 ως G3588 ο G3660 ομνύων G2531 καθώς G3588 ο G3588 τον G3727 όρκον G5399 φοβούμενος
  3 G3778 τούτο G4190 πονηρόν G1722 εν G3956 παντί G4160 πεποιήμενω G5259 υπό G3588 τον G2246 ήλιον G3754 ότι G4876.2 συνάντημα G1520 εν G3588 τοις G3956 πάσι G2532 και G1065 γε G2588 καρδία G5207 υιών G3588 του G444 ανθρώπου G4137 επληρώθη G4190 πονηρού G2532 και G4063.1 περιφέρεια G1722 εν G2588 καρδία αυτών G1473   G1722 εν G2222 ζωή αυτών G1473   G2532 και G3694 οπίσω G1473 αυτών G4314 προς G3588 τους G3498 νεκρούς
  4 G3754 ότι G5100 τις G3739 ος G2841 κοινωνεί G4314 προς G3956 πάντας G3588 τους G2198 ζώντας G1510.2.3 έστιν G1680 ελπίς G3754 ότι G3588 ο G2965 κύων G3588 ο G2198 ζών G1473 αυτός G18 αγαθός G5228 υπέρ G3588 τον G3023 λέοντα G3588 τον G3498 νεκρόν
  5 G3754 ότι G3588 οι G2198 ζώντες G1097 γνώσονται G3754 ότι G599 αποθανούνται G2532 και G3588 οι G3498 νεκροί G3756 ουκ εισί G1510.2.6   G1097 γινώσκοντες G3762 ουδέν G2532 και G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1473 αυτοίς G2089 έτι G3408 μισθός G3754 ότι G1950 επελήσθη G3588 η G3420 μνήμη αυτών G1473  
  6 G2532 και G1065 γε G26 αγάπη αυτών G1473   G2532 και G1065 γε G3411.1 μίσος αυτών G1473   G2532 και G1065 γε G2205 ζήλος αυτών G1473   G2235 ήδη G622 απώλετο G2532 και G3310 μερίς G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1473 αυτοίς G2089 έτι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G1722 εν G3956 παντί G3588 τω G4160 πεποιημένω G5259 υπό G3588 τον G2246 ήλιον
  7 G1204 δεύρο G2068 φάγε G1722 εν G2167 ευφροσύνη G3588 τον G740 άρτον σου G1473   G2532 και G4095 πίε G1722 εν G2588 καρδία G18 αγαθή G3631 οίνόν σου G1473   G3754 ότι G2235 ήδη G2106 ευδόκησεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τα G4161 ποιήματά σου G1473  
  8 G1722 εν G3956 παντί G2540 καιρώ G1510.5 έστωσαν G2440 ιμάτιά σου G1473   G3022 λευκά G2532 και G1637 έλαιον G1909 επί G2776 κεφαλής σου G1473   G3361 μη G5302 υστερησάτω
  9 G2532 και G1492 ίδε G2222 ζωήν G3326 μετά G1135 γυναικός G3739 ης G25 ηγάπησας G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας G2222 ζωής G3153 ματαιότητός σου G1473   G3588 τας G1325 δοθείσας G1473 σοι G5259 υπό G3588 τον G2246 ήλιον G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας G2222 ζωής G3153 ματαιότητός σου G1473   G3754 ότι G1473 αυτό G3310 μερίς σου G1473   G1722 εν G3588 τη G2222 ζωή σου G1473   G2532 και G1722 εν G3588 τω G3449 μόχθω σου G1473   G3739 ω G1473 συ G3449.1 μοχθείς G5259 υπό G3588 τον G2246 ήλιον
  10 G3956 πάντα G3745 όσα G302 αν G2147 εύρη G3588 η G5495 χειρ σου G1473   G3588 του G4160 ποιήσαι G5613 ως G3588 η G1411 δύναμίς G1473 σου G4160 ποίησον G3754 ότι G3756 ουκ έστι G1510.2.3   G4161 ποίημα G2532 και G3053 λογισμός G2532 και G1108 γνώσις G2532 και G4678 σοφία G1722 εν G86 άδη G3699 όπου G1473 συ G4198 πορεύη G1563 εκεί
  11 G1994 επέστρεψα G2532 και G1492 είδον G5259 υπό G3588 τον G2246 ήλιον G3754 ότι G3756 ου G3588 τοις G2893.1 κούφοις G3588 ο G1408 δρόμος G2532 και G3756 ου G3588 τοις G1415 δυνατοίς G3588 ο G4171 πόλεμος G2532 και G1065 γε G3756 ου G3588 τοις G4680 σοφοίς G3588 ο G740 άρτος G2532 και G1065 γε G3756 ου G3588 τοις G4908 συνετοίς G3588 ο G4149 πλούτος G2532 και G1065 γε G3756 ου G3588 τοις G1097 γινώσκουσι G5484 χάρις G3754 ότι G2540 καιρός G2532 και G528.2 απάντημα G4876 συναντήσεται G4840.2 σύμπασιν αυτοις G1473  
  12 G2532 και G1065 γε G3756 ουκ έγνω G1097   G3588 ο G444 άνθρωπος G3588 τον G2540 καιρόν αυτού G1473   G5613 ως G3588 οι G2486 ιχθύες G3588 οι G2340 θηρευόμενοι G1722 εν G293 αμφιβλήστρω G2556 κακώ G2532 και G5613 ως G3732 όρνεα G3588 τα G2340 θηρευόμενα G1722 εν G3803 παγίδι G5613 ως G1473 αυτά G3802 παγιδεύονται G3588 οι G5207 υιοί G3588 του G444 ανθρώπου G1519 εις G2540 καιρόν G4190 πονηρόν G3752 όταν G1968 επιπέση G1909 επ΄ G1473 αυτούς G869 άφνω
  13 G2532 και G1065 γε G3778 τούτο G1492 είδον G4678 σοφίαν G5259 υπό G3588 τον G2246 ήλιον G2532 και G3173 μεγάλη εστί G1510.2.3   G4314 προς G1473 με
  14 G4172 πόλις G3397 μικρά G2532 και G435 άνδρες G1722 εν G1473 αυτή G3641 ολίγοι G2532 και G2064 έλθη G1909 επ΄ G1473 αυτήν G935 βασιλεύς G3173 μέγας G2532 και G2944 κυκλώσει G1473 αυτήν G2532 και G3618 οικοδομήσει G1909 επ΄ G1473 αυτήν G5482 χάρακας G3173 μεγάλους
  15 G2532 και G2147 εύρη G1722 εν G1473 αυτή G435 άνδρα G3993 πένητα G4680 σοφόν G2532 και G1295 διασώσει G1473 αυτός G3588 την G4172 πόλιν G1722 εν G3588 τη G4678 σοφία αυτού G1473   G2532 και G444 άνθρωπος G3756 ουκ εμνήσθη G3403   G4862 συν G3588 του G435 ανδρός G3588 του G3993 πένητος G1565 εκείνου
  16 G2532 και G2036 είπα εγώ G1473   G18 αγαθή G4678 σοφία G5228 υπέρ G1411 δύναμιν G2532 και G4678 σοφία G3588 του G3993 πένητος G1847 εξουδενωμένη G2532 και G3056 λόγοι αυτού G1473   G3756 ουκ εισίν G1510.2.6   G191 ακουόμενοι
  17 G3056 λόγοι G4680 σοφών G1722 εν G372 αναπαύσει G191 ακούονται G5228 υπέρ G2906 κραυγήν G1850 εξουσιαζόντων G1722 εν G877 αφροσύναις
  18 G18 αγαθή G4678 σοφία G5228 υπέρ G4632 σκεύη G4171 πολέμου G2532 και G264 αμαρτάνων G1520 εις G622 απολέσει G19 αγαθωσύνην G4183 πολλήν