Deuteronomy 18

ABP_GRK(i)
  1 G3756 ουκ G1510.8.3 έσται G3588 τοις G2409 ιερεύσι G3588 τοις G* Λευίταις G3650 όλη G5443 φυλή G* Λευί G3310 μερίς G3761 ουδέ G2819 κλήρος G3326 μετά G* Ισραήλ G2593.2 καρπώματα G2962 κυρίου G3588 ο G2819 κλήρος αυτών G1473   G2068 φάγονται G1473 αυτά
  2 G2819 κλήρος G1161 δε G3756 ουκ G1510.8.3 έσται G1473 αυτώ G1722 εν G3588 τοις G80 αδελφοίς αυτού G1473   G2962 κύριος G1473 αυτός G2819 κλήρος αυτού G1473   G2530 καθότι G2036 είπεν G1473 αυτώ
  3 G2532 και G3778 αύτη G3588 η G2920 κρίσις G3588 των G2409 ιερέων G3588 τα G3844 παρά G3588 του G2992 λαού G3844 παρά G3588 των G2380 θύοντων G3588 τας G2378 θυσίας G1437 εάν G5037 τε G3448 μόσχον G1437 εάν G5037 τε G4263 πρόβατον G2532 και G1325 δώσεις G3588 τον G1023 βραχίονα G3588 τω G2409 ιερεί G2532 και G3588 τα G4599.1 σιαγόνια G2532 και G3588 το G1798.1 ένυστρον
  4 G2532 και G3588 τας G536 απαρχάς G3588 του G4621 σίτου σου G1473   G2532 και G3588 του G3631 οίνου σου G1473   G2532 και G3588 του G1637 ελαίου σου G1473   G2532 και G3588 την G536 απαρχήν G3588 των G2891.1 κουρών G3588 των G4263 προβάτων σου G1473   G1325 δώσεις G1473 αυτώ
  5 G3754 ότι G1473 αυτόν εξελέξατο G1586   G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G1537 εκ G3956 πασών G3588 των G5443 φυλών σου G1473   G3936 παρεστάναι G1725 έναντι G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού G3008 λειτουργείν G1909 επί G3588 τω G3686 ονόματι G2962 κυρίου G1473 αυτός G2532 και G3588 οι G5207 υιοί αυτού G1473   G3956 πάσας G1473 τας G2250 ημέρας
  6 G1437 εάν δε G1161   G3854 παραγένηται G3588 ο G* Λευίτης G1537 εκ G1520 μιάς G3588 των G4172 πόλεων υμών G1473   G1537 εκ G3956 πάντων G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ G3739 ου G1473 αυτός G3939 παροικεί G2530 καθ΄ ότι G3754   G1937 επιθυμεί G3588 η G5590 ψυχή αυτού G1473   G1519 εις G3588 τον G5117 τόπον G3739 ον G302 αν G1586 εκλέξηται κύριος G2962  
  7 G2532 και G3008 λειτουργήσει G3588 τω G3686 ονόματι G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού αυτού G1473   G5618 ώσπερ G3956 πάντες G3588 οι G80 αδελφοί αυτού G1473   G3588 οι G* Λευίται G3588 οι G3936 παρεστηκότες G1563 εκεί G1725 έναντι G2962 κυρίου
  8 G3310 μερίδα G3307 μεμερισμένην G2068 φάγεται G4133 πλην G3588 της G4237.2 πράσεως G3588 της G2596 κατά G3965 πατριάν
  9 G1437 εάν δε G1161   G1525 εισέλθης G1519 εις G3588 την G1093 γην G3739 ην G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G1325 δίδωσί G1473 σοι G3756 ου G3129 μαθήση G4160 ποιείν G2596 κατά G3588 τα G946 βδελύγματα G3588 των G1484 εθνών εκείνων G1565  
  10 G3756 ουχ G2147 ευρεθήσεται G1722 εν G1473 σοι G4026.1 περικαθαίρων G3588 τον G5207 υιόν αυτού G1473   G2228 η G3588 την G2364 θυγατέρα αυτού G1473   G1722 εν G4442 πυρί G3132 μαντευόμενος G3131.1 μαντείαν G2813.1 κληδονιζόμενος G2532 και G3634.3 οιωνιζόμενος
  11 G5333 φαρμακός G1864.1 επάδων G1883.2 επαοιδήν G1447.1 εγγαστρίμυθος G2532 και G5059.1 τερατοσκόπος G1905 επερωτών G3588 τους G3498 νεκρούς
  12 G1510.2.3 έστι G1063 γαρ G946 βδέλυγμα G2962 κυρίω G3588 τω G2316 θεώ σου G1473   G3956 πας G4160 ποιών G3778 ταύτα G1752 ένεκε γαρ G1063   G3588 των G946 βδελυγμάτων τούτων G3778   G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G1842 εξολοθρεύσει G1473 αυτούς G575 από G4383 προσώπου σου G1473  
  13 G5046 τέλειος έση G1510.8.2   G1726 εναντίον G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού σου G1473  
  14 G3588 τα G1063 γαρ G1484 έθνη ταύτα G3778   G3739 ους G1473 συ G2624.1 κατακληρονομείς G1473 αυτούς G3778 ούτοι G2813.2 κληδονισμών G2532 και G3131.1 μαντειών G191 ακούσονται G1473 σοι δε G1161   G3756 ουχ G3779 ούτως G1325 έδωκε G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473  
  15 G4396 προφήτην G1537 εκ G3588 των G80 αδελφών σου G1473   G5613 ως G1473 εμέ G450 αναστήσει G1473 σοι G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G1473 αυτού G191 ακούσεσθε
  16 G2596 κατά G3956 πάντα G3745 όσα G154 ητήσω G3844 παρά G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού σου G1473   G1722 εν G* Χωρήβ G3588 τη G2250 ημέρα G3588 της G1577 εκκλησίας G3004 λέγοντες G3756 ου G4369 προσθήσομεν G191 ακούσαι G3588 την G5456 φωνήν G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού σου G1473   G2532 και G3588 το G4442 πυρ G3778 τούτο G3588 το G3173 μέγα G3756 ουκ G3708 οψόμεθα G2089 έτι G3762.1 ουδέ μη G599 αποθάνωμεν
  17 G2532 και G2036 είπε κύριος G2962   G4314 προς G1473 με G3723 ορθώς G3956 πάντα G3745 όσα G2980 ελάλησαν
  18 G4396 προφήτην G450 αναστήσω G1473 αυτοίς G1537 εκ G3319 μέσου G3588 των G80 αδελφών αυτών G1473   G5618 ώσπερ G1473 σε G2532 και G1325 δώσω G3588 το G4487 ρήμά μου G1473   G1722 εν G3588 τω G4750 στόματι αυτού G1473   G2532 και G2980 λαλήσει G1473 αυτοίς G2530 καθ΄ ότι G3754   G302 αν G1781 εντείλωμαι G1473 αυτώ
  19 G2532 και G3588 ο G444 άνθρωπος G3739 ος G302 αν G3361 μη G191 ακούση G3588 των G3056 λόγων αυτού G1473   G3745 όσα G302 αν G2980 λαλήση G3588 ο G4396 προφήτης G1909 επί G3588 τω G3686 ονόματί μου G1473   G1473 εγώ G1556 εκδικήσω G1537 εξ G1473 αυτού
  20 G4133 πλην G3588 ο G4396 προφήτης G3739 ος G302 αν G764 ασεβήση G2980 λαλήσαι G4487 ρήμα G1909 επί G3588 τω G3686 ονόματί μου G1473   G3739 ο G3756 ου G4367 προσέταξα G1473 αυτώ G2980 λαλήσαι G2532 και G3739 ος G302 αν G2980 λαλήση G2089 επ΄ G3686 ονόματι G2316 θεών ετέρων G2087   G599 αποθανείται G3588 ο G4396 προφήτης εκείνος G1565  
  21 G1437 εάν δε G1161   G2036 είπης G1722 εν G3588 τη G2588 καρδία σου G1473   G4459 πως G1097 γνωσόμεθα G3588 το G4487 ρήμα G3739 ο G3756 ουκ ελάλησε G2980   G2962 κύριος
  22 G3745 όσα G302 αν G2980 λαλήση G3588 ο G4396 προφήτης G2089 επί G3588 τω G3686 ονόματι G2962 κυρίου G2532 και G3361 μη G1096 γένηται G3588 το G4487 ρήμα G2532 και G3361 μη G4819 συμβή G3778 τούτο G3588 το G4487 ρήμα G3739 ο G3756 ουκ ελάλησε G2980   G2962 κύριος G1722 εν G763 ασεβεία G2980 ελάλησεν G3588 ο G4396 προφήτης G3756 ουκ G566 αφέξεσθε G575 απ΄ G1473 αυτού