Daniel 7:4

ABP_GRK(i)
  4 G3588 το G4413 πρώτον G5616 ωσεί G3001.1 λέαινα G2532 και G4418.3 πτερά αυτής G1473   G105 αετου G2334 εθεώρουν G2193 έως G3739 ου G1620.2 εξετίλη G3588 τα G4418.3 πτερά αυτής G1473   G2532 και G1808 εξήρθη G575 από G3588 της G1093 γης G2532 και G1909 επί G4228 ποδών G444 ανθρώπου G2476 εστάθη G2532 και G2588 καρδία G444 ανθρώπου G1325 εδόθη G1473 αυτή