Daniel 5:21-23

ABP_GRK(i)
  21 G2532 και G575 από G3588 των G444 ανθρώπων G1559 εξεδιώχθη G2532 και G3588 η G2588 καρδία αυτού G1473   G3326 μετά G3588 των G2342 θηρίων G1325 εδόθη G2532 και G3326 μετά G3588 των G3676.1 ονάγρων G3739 η G2733 κατοικία αυτού G1473   G2532 και G5528 χόρτον G5613 ως G1016 βούν G5595 εψώμιζον G1473 αυτόν G2532 και G575 από G3588 της G1408.1 δρόσου G3588 του G3772 ουρανού G3588 το G4983 σώμα αυτού G1473   G911 εβάφη G2193 έως G3739 ου G1097 έγνω G3754 ότι G2961 κυριεύει G3588 ο G2316 θεός G5310 ύψιστος G3588 της G932 βασιλείας G3588 των G444 ανθρώπων G2532 και G1437 ω εάν G1380 δόξη G1325 δώσει G1473 αυτήν
  22 G2532 και G1473 συ G3588 ο G5207 υιός αυτού G1473   G* Βαλτάσαρ G3756 ουκ εταπείνωσας G5013   G3588 την G2588 καρδίαν σου G1473   G2714 κατενώπιον G3588 του G2316 θεού G3739 ου G3956 πάντα G3778 ταύτα G1097 έγνως
  23 G2532 και G1909 επί G3588 τον G2962 κύριον G3588 τον G2316 θεόν G3588 του G3772 ουρανού G5312 υψώθης G2532 και G3588 τα G4632 σκεύη G3588 του G3624 οίκου αυτού G1473   G5342 ήνεγκας G1799 ενώπιόν G1473 σου G2532 και G1473 συ G2532 και G3588 οι G3175 μεγιστάνες σου G1473   G2532 και G3588 αι G3825.1 παλλακαί σου G1473   G2532 και G3588 αι G3876.1 παράκοιτοί σου G1473   G3631 οίνον G4095 επίνετε G1722 εν G1473 αυτοίς G2532 και G3588 τους G2316 θεούς G3588 τους G5552 χρυσούς G2532 και G693 αργυρούς G2532 και G5470 χαλκούς G2532 και G4603 σιδηρούς G2532 και G3585 ξυλίνους G2532 και G3035 λιθίνους G3588 οι G3756 ου βλέπουσι G991   G2532 και G3756 ουκ ακούουσι G191   G2532 και G3756 ου γινώσκουσιν G1097   G134 ήνεσας G2532 και G3588 τον G2316 θεόν G3739 ου G3588 η G4157 πνοή σου G1473   G1722 εν G5495 χειρί αυτού G2532 και G3956 πάσαι G3588 αι G3598 οδοί σου G1473   G1473 αυτόν G3756 ουκ εδόξασας G1392