Amos 5:11

ABP_GRK(i)
  11 G1223 διά G3778 τούτο G446.2 ανθ΄ ων G2628.1 κατεκονδύλιζεν G4434 πτωχούς G2532 και G1435 δώρα G1588 εκλεκτά G1209 εδέξασθε G3844 παρ΄ G1473 αυτών G3624 οίκους G3587.3 ξυστούς G3618 ωκοδομήσατε G2532 και G3766.2 ου μη G2730 κατοικήσητε G1722 εν G1473 αυτοίς G290 αμπελώνας G1938.1 επιθυμητούς G5452 εφυτεύσατε G2532 και G3766.2 ου μη G4095 πίητε G3588 τον G3631 οίνον αυτών G1473