Acts 7

ABP_GRK(i)
  1 G2036 είπε G1161 δε G3588 ο G749 αρχιερεύς G1487 ει G686 άρα G3778 ταύτα G3779 ούτως G2192 έχει
  2 G3588 ο G1161 δε G5346 έφη G435 άνδρες G80 αδελφοί G2532 και G3962 πατέρες G191 ακούσατε G3588 ο G2316 θεός G3588 της G1391 δόξης G3708 ώφθη G3588 τω G3962 πατρί ημών G1473   G* Αβραάμ G1510.6 όντι G1722 εν G3588 τη G* Μεσοποταμία G4250 πριν G2228 η G2730 κατοικήσαι αυτόν G1473   G1722 εν G* Χαρράν
  3 G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτόν G1831 έξελθε G1537 εκ G3588 της G1093 γης σου G1473   G2532 και G1537 εκ G3588 της G4772 συγγενείας σου G1473   G2532 και G1204 δεύρο G1519 εις G1093 γην G3739 ην G302 αν σοι δείξω G1473   G1166  
  4 G5119 τότε G1831 εξελθών G1537 εκ G1093 γης G* Χαλδαίων G2730 κατώκησεν G1722 εν G* Χαρράν G2547 κακείθεν G3326 μετά G3588 το G599 αποθανείν G3588 τον G3962 πατέρα αυτού G1473   G3351 μετώκησεν G1473 αυτόν G1519 εις G3588 την G1093 γην ταύτην G3778   G1519 εις G3739 ην G1473 υμείς G3568 νυν G2730 κατοικείτε
  5 G2532 και G3756 ουκ G1325 έδωκεν G1473 αυτώ G2817 κληρονομίαν G1722 εν G1473 αυτή G3761 ουδέ G968 βήμα G4228 ποδός G2532 και G1861 επηγγείλατο G1325 δούναι G1473 αυτώ G1519 εις G2697 κατάσχεσιν G1473 αυτήν G2532 και G3588 τω G4690 σπέρματι αυτού G1473   G3326 μετ΄ G1473 αυτόν G3756 ουκ G1510.6 όντος G1473 αυτώ τέκνου G5043  
  6 G2980 ελάλησε G1161 δε G3779 ούτως G3588 ο G2316 θεός G3754 ότι G1510.8.3 έσται G3588 το G4690 σπέρμα αυτού G1473   G3941 πάροικον G1722 εν G1093 γη G245 αλλοτρία G2532 και G1402 δουλώσουσιν G1473 αυτό G2532 και G2559 κακώσουσιν G2094 έτη G5071 τετρακόσια
  7 G2532 και G3588 το G1484 έθνος G3739 ω G1437 εάν G1398 δουλεύσωσι G2919 κρινώ εγώ G1473   G2036 είπεν G3588 ο G2316 θεός G2532 και G3326 μετά G3778 ταύτα G1831 εξελεύσονται G2532 και G3000 λατρεύσουσί G1473 μοι G1722 εν G3588 τω G5117 τόπω τούτω G3778  
  8 G2532 και G1325 έδωκεν G1473 αυτώ G1242 διαθήκην G4061 περιτομής G2532 και G3779 ούτως G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ισαάκ G2532 και G4059 περιέτεμεν G1473 αυτόν G3588 τη G2250 ημέρα G3588 τη G3590 ογδόη G2532 και G3588 ο G* Ισαάκ G3588 τον G* Ιακώβ G2532 και G3588 ο G* Ιακώβ G3588 τους G1427 δώδεκα G3966 πατριάρχας
  9 G2532 και G3588 οι G3966 πατριάρχαι G2206 ζηλώσαντες G3588 τον G* Ιωσήφ G591 απέδοντο G1519 εις G* Αίγυπτον G2532 και G1510.7.3 ην ο θεός G3588   G2316   G3326 μετ΄ G1473 αυτού
  10 G2532 και G1807 εξείλετο G1473 αυτόν G1537 εκ G3956 πασών G3588 των G2347 θλίψεων αυτού G1473   G2532 και G1325 έδωκεν G1473 αυτώ G5484 χάριν G2532 και G4678 σοφίαν G1726 εναντίον G* Φαράω G935 βασιλέως G* Αιγύπτου G2532 και G2525 κατέστησεν G1473 αυτόν G2233 ηγούμενον G1909 επ΄ G* Αίγυπτον G2532 και G3650 όλον G3588 τον G3624 οίκον G1473 αυτού
  11 G2064 ήλθε δε G1161   G3042 λιμός G1909 εφ΄ G3650 όλην G3588 την G1093 γην G* Αιγύπτου G2532 και G* Χαναάν G2532 και G2347 θλίψις G3173 μεγάλη G2532 και G3756 ουχ G2147 εύρισκον G5527 χορτάσματα G3588 οι G3962 πατέρες ημών G1473  
  12 G191 ακούσας G1161 δε G* Ιακώβ G1510.6 όντα G4621 σίτα G1722 εν G* Αιγύπτω G1821 εξαπέστειλε G3588 τους G3962 πατέρας ημών G1473   G4412 πρώτον
  13 G2532 και G1722 εν G3588 τω G1208 δευτέρω G319 ανεγνωρίσθη Ιωσήφ G*   G3588 τοις G80 αδελφοίς αυτού G1473   G2532 και G5318 φανερόν G1096 εγένετο G3588 τω G* Φαραώ G3588 το G1085 γένος G3588 του G* Ιωσήφ
  14 G649 αποστείλας G1161 δε G* Ιωσήφ G3333 μετεκαλέσατο G3588 τον G3962 πατέρα αυτού G1473   G* Ιακώβ G2532 και G3956 πάσαν G3588 την G4772 συγγένειαν αυτού G1473   G1722 εν G5590 ψυχαίς G1440 εβδομήκοντα G4002 πέντε
  15 G2597 κατέβη G1161 δε G* Ιακώβ G1519 εις G* Αίγυπτον G2532 και G5053 ετελεύτησεν G1473 αυτός G2532 και G3588 οι G3962 πατέρες ημών G1473  
  16 G2532 και G3346 μετετέθησαν G1519 εις G* Συχέμ G2532 και G5087 ετέθησαν G1722 εν G3588 τω G3418 μνήματι G3739 ω G5608 ωνήσατο Αβραάμ G*   G5092 τιμής G694 αργυρίου G3844 παρά G3588 των G5207 υιών G* Εμμόρ G3588 του G* Συχέμ
  17 G2531 καθώς δε G1161   G1448 ήγγιζεν G3588 ο G5550 χρόνος G3588 της G1860 επαγγελίας G3739 ης G3660 ώμοσεν ο θεός G3588   G2316   G3588 τω G* Αβραάμ G837 ηύξησεν G3588 ο G2992 λαός G2532 και G4129 επληθύνθη G1722 εν G* Αιγύπτω
  18 G891 άχρις G3739 ου G450 ανέστη G935 βασιλεύς G2087 έτερος G3739 ος G3756 ουκ ήδει G1492   G3588 τον G* Ιωσήφ
  19 G3778 ούτος G2686 κατασοφισάμενος G3588 το G1085 γένος ημών G1473   G2559 εκάκωσε G3588 τους G3962 πατέρας ημών G1473   G3588 του G4160 ποιείν G1570 έκθετα G3588 τα G1025 βρέφη αυτών G1473   G1519 εις το G3588   G3361 μη G2225 ζωογονείσθαι
  20 G1722 εν G3739 ω G2540 καιρώ G1080 εγεννήθη Μωυσής G*   G2532 και G1510.7.3 ην G791 αστείος G3588 τω G2316 θεώ G3739 ος G397 ανετράφη G3376 μήνας G5140 τρείς G1722 εν G3588 τω G3624 οίκω G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473  
  21 G1620 εκτεθέντα G1161 δε G1473 αυτόν G337 ανείλετο αυτόν G1473   G3588 η G2364 θυγάτηρ G* Φαραώ G2532 και G397 ανεθρέψατο G1473 αυτόν G1438 εαυτή G1519 εις G5207 υιόν
  22 G2532 και G3811 επαιδεύθη Μωυσής G*   G3956 πάση G4678 σοφία G* Αιγυπτίων G1510.7.3 ην δε G1161   G1415 δυνατός G1722 εν G3056 λόγοις G2532 και G1722 εν G2041 έργοις
  23 G5613 ως δε G1161   G4137 επληρούτο G1473 αυτώ G5063 τεσσαρακονταετής G5550 χρόνος G305 ανέβη G1909 επί G3588 την G2588 καρδίαν αυτού G1473   G1980 επισκέψασθαι G3588 τους G80 αδελφούς αυτού G1473   G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ
  24 G2532 και G1492 ιδών G5100 τινα G91 αδικούμενον G292 ημύνατο G2532 και G4160 εποίησεν G1557 εκδίκησιν G3588 τω G2669 καταπονουμένω G3960 πατάξας G3588 τον G* Αιγύπτιον
  25 G3543 ενόμιζε δε G1161   G4920 συνιέναι G3588 τους G80 αδελφούς αυτού G1473   G3754 ότι G3588 ο G2316 θεός G1223 διά G5495 χειρός αυτού G1473   G1325 δίδωσιν G1473 αυτοίς σωτηρίαν G4991   G3588 οι G1161 δε G3756 ου συνήκαν G4920  
  26 G3588 τη τε G5037   G1966 επιούση G2250 ημέρα G3708 ώφθη G1473 αυτοίς G3164 μαχομένοις G2532 και G4900 συνήλασεν G1473 αυτούς G1519 εις G1515 ειρήνην G2036 ειπών G435 άνδρες G80 αδελφοί G1510.2.5 εστε υμείς G1473   G2444 ινατί G91 αδικείτε G240 αλλήλους
  27 G3588 ο δε G1161   G91 αδικών G3588 τον G4139 πλησίον G683 απώσατο αυτόν G1473   G2036 ειπών G5100 τις G1473 σε κατέστησεν G2525   G758 άρχοντα G2532 και G1348 δικαστήν G1909 εφ΄ G1473 ημάς
  28 G3361 μη G337 ανελείν G1473 με G1473 συ θέλεις G2309   G3739 ον G5158 τρόπον G337 ανείλες G5504 χθές τον Αιγύπτιον G3588   G*  
  29 G5343 έφυγε δε Μωυσής G1161   G*   G1722 εν G3588 τω G3056 λόγω τούτω G3778   G2532 και G1096 εγένετο G3941 πάροικος G1722 εν G1093 γη G* Μαδιάμ G3739 ου G1080 εγέννησεν G5207 υιούς G1417 δύο
  30 G2532 και G4137 πληρωθέντων G2094 ετών G5062 τεσσαράκοντα G3708 ώφθη G1473 αυτώ G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G3588 του G3735 όρους G* Σινά G32 άγγελος G2962 κυρίου G1722 εν G5395 φλογί G4442 πυρός G942 βάτου
  31 G3588 ο G1161 δε G* Μωυσής G1492 ιδών G2296 εθαύμαζε G3588 το G3705 όραμα G4334 προσερχομένου G1161 δε G1473 αυτού G2657 κατανοήσαι G1096 εγένετο G5456 φωνή G2962 κυρίου G4314 προς G1473 αυτόν
  32 G1473 εγώ G3588 ο G2316 θεός G3588 των G3962 πατέρων σου G1473   G3588 ο G2316 θεός G* Αβραάμ G2532 και G3588 ο G2316 θεός G* Ισαάκ G2532 και G3588 ο G2316 θεός G* Ιακώβ G1790 έντρομος G1161 δε G1096 γενόμενος G* Μωυσής G3756 ουκ G5111 ετόλμα G2657 κατανοήσαι
  33 G2036 είπε G1161 δε G1473 αυτώ G3588 ο G2962 κύριος G3089 λύσον G3588 το G5266 υπόδημα G3588 των G4228 ποδών σου G1473   G3588 ο γαρ G1063   G5117 τόπος G1722 εν G3739 ω G2476 έστηκας G1093 γη G39 αγία εστίν G1510.2.3  
  34 G1492 ιδών G1492 είδον G3588 την G2561 κάκωσιν G3588 του G2992 λαού μου G1473   G3588 του G1722 εν G* Αιγύπτω G2532 και G3588 του G4726 στεναγμού αυτών G1473   G191 ήκουσα G2532 και G2597 κατέβην G1807 εξελέσθαι G1473 αυτούς G2532 και G3568 νυν G1204 δεύρο G649 αποστελώ G1473 σε G1519 εις G* Αίγυπτον
  35 G3778 τούτον G3588 τον G* Μωϋσήν G3739 ον G720 ηρνήσαντο G2036 ειπόντες G5100 τις G1473 σε κατέστησεν G2525   G758 άρχοντα G2532 και G1348 δικαστήν G3778 τούτον G3588 ο G2316 θεός G758 άρχοντα G2532 και G3086 λυτρωτήν G649 απέστειλεν G1722 εν G5495 χειρί G32 αγγέλου G3588 του G3708 οφθέντος G1473 αυτώ G1722 εν G3588 τη G942 βάτω
  36 G3778 ούτος G1806 εξήγαγεν αυτούς G1473   G4160 ποιήσας G5059 τέρατα G2532 και G4592 σημεία G1722 εν G1093 γη G* Αιγύπτω G2532 και G1722 εν G2063 ερυθρά G2281 θαλάσση G2532 και G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G2094 έτη G5062 τεσσαράκοντα
  37 G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G* Μωϋσής G3588 ο G2036 ειπών G3588 τοις G5207 υιοίς G* Ισραήλ G4396 προφήτην G1473 υμίν G450 αναστήσει G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός ημών G1473   G1537 εκ G3588 των G80 αδελφών υμών G1473   G5613 ως G1473 εμέ
  38 G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G1096 γενόμενος G1722 εν G3588 τη G1577 εκκλησία G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G3326 μετά G3588 του G32 αγγέλου G3588 του G2980 λαλούντος G1473 αυτώ G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G* Σινά G2532 και G3588 των G3962 πατέρων ημών G1473   G3739 ος G1209 εδέξατο G3051 λόγια G2198 ζώντα G1325 δούναι G1473 ημίν
  39 G3739 ω G3756 ουκ ηθέλησαν G2309   G5255 υπήκοοι G1096 γενέσθαι G3588 οι G3962 πατέρες ημών G1473   G235 αλλ΄ G683 απώσαντο G2532 και G4762 εστράφησαν G3588 ταις G2588 καρδιας αυτών G1473   G1519 εις G* Αίγυπτον
  40 G2036 ειπόντες G3588 τω G* Ααρών G4160 ποίησον G1473 ημίν G2316 θεούς G3739 οι G4313 προπορεύσονται G1473 ημών G3588 ο G1063 γαρ G* Μωυσής ούτος G3778   G3739 ος G1806 εξήγαγεν ημάς G1473   G1537 εκ G1093 γης G* Αιγύπτου G3756 ουκ οίδαμεν G1492   G5100 τι G1096 γέγονεν G1473 αυτώ
  41 G2532 και G3447 εμοσχοποίησαν G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις εκείναις G1565   G2532 και G321 ανήγαγον G2378 θυσίαν G3588 τω G1497 ειδώλω G2532 και G2165 ευφραίνοντο G1722 εν G3588 τοις G2041 έργοις G3588 των G5495 χειρών αυτών G1473  
  42 G4762 έστρεψε G1161 δε G3588 ο G2316 θεός G2532 και G3860 παρέδωκεν αυτούς G1473   G3000 λατρεύειν G3588 τη G4756 στρατιά G3588 του G3772 ουρανού G2531 καθώς G1125 γέγραπται G1722 εν G976 βίβλω G3588 των G4396 προφητών G3361 μη G4968 σφάγια G2532 και G2378 θυσίας G4374 προσηνέγκατέ G1473 μοι G2094 έτη G5062 τεσσαράκοντα G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G3624 οίκος G* Ισραήλ
  43 G2532 και G353 ανελάβετε G3588 την G4633 σκηνήν G3588 του G* Μολόχ G2532 και G3588 το G798 άστρον G3588 του G2316 θεού υμών G1473   G* Ρεμφάν G3588 τους G5179 τύπους G3739 ους G4160 εποιήσατε G4352 προσκυνείν G1473 αυτοίς G2532 και G3351 μετοικιώ G1473 υμάς G1900 επέκεινα G* Βαβυλώνος
  44 G3588 η G4633 σκηνή G3588 του G3142 μαρτυρίου G1510.7.3 ην G3588 τοις G3962 πατράσιν ημών G1473   G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G2531 καθώς G1299 διετάξατο G3588 ο G2980 λαλών G3588 τω G* Μωυσή G4160 ποιήσαι G1473 αυτήν G2596 κατά G3588 τον G5179 τύπον G3739 ον G3708 εωράκει
  45 G3739 ην G2532 και G1521 εισήγαγον G1237 διαδεξάμενοι G3588 οι G3962 πατέρες ημών G1473   G3326 μετά G* Ιησού G1722 εν G3588 τη G2697 κατασχέσει G3588 των G1484 εθνών G3739 ων G1856 εξώσεν ο θεός G3588   G2316   G575 από G4383 προσώπου G3588 των G3962 πατέρων ημών G1473   G2193 έως G3588 των G2250 ημερών G* Δαβίδ
  46 G3739 ος G2147 εύρε G5484 χάριν G1799 ενώπιον G3588 του G2316 θεού G2532 και G154 ητήσατο G2147 ευρείν G4638 σκήνωμα G3588 τω G2316 θεώ G* Ιακώβ
  47 G* Σολομών δε G1161   G3618 ωκοδόμησεν G1473 αυτώ G3624 οίκον
  48 G235 αλλ΄ G3756 ουχ G3588 ο G5310 ύψιστος G1722 εν G5499 χειροποιήτοις G3485 ναοίς G2730 κατοικεί G2531 καθώς G3588 ο G4396 προφήτης G3004 λέγει
  49 G3588 ο G3772 ουρανός G1473 μοι G2362 θρόνος G3588 η δε G1161   G1093 γη G5286 υποπόδιον G3588 των G4228 ποδών μου G1473   G4169 ποίον G3624 οίκον G3618 οικοδομήσετέ G1473 μοι G3004 λέγει G2962 κύριος G2228 η G5100 τις G5117 τόπος G3588 της G2663 καταπαύσεώς μου G1473  
  50 G3780 ουχί G3588 η G5495 χειρ μου G1473   G4160 εποίησε G3778 ταύτα πάντα G3956  
  51 G4644 σκληροτράχηλοι G2532 και G564 απερίτμητοι G3588 τη G2588 καρδία G2532 και G3588 τοις G3775 ωσίν G1473 υμείς G104 αει G3588 τω G4151 πνεύματι G3588 τω G39 αγίω G496 αντιπίπτετε G5613 ως G3588 οι G3962 πατέρες υμών G1473   G2532 και G1473 υμείς
  52 G5100 τίνα G3588 των G4396 προφητών G3756 ουκ G1377 εδίωξαν G3588 οι G3962 πατέρες υμών G1473   G2532 και G615 απέκτειναν G3588 τους G4293 προκαταγγείλαντας G4012 περί G3588 της G1660 ελεύσεως G3588 του G1342 δικαίου G3739 ου G3568 νυν υμείς G1473   G4273 προδόται G2532 και G5406 φονείς G1096 γεγένησθε
  53 G3748 οίτινες G2983 ελάβετε G3588 τον G3551 νόμον G1519 εις G1296 διαταγάς G32 αγγέλων G2532 και G3756 ουκ εφυλάξατε G5442  
  54 G191 ακούοντες δε G1161   G3778 ταύτα G1282 διεπρίοντο G3588 ταις G2588 καρδίαις αυτών G1473   G2532 και G1031 έβρυχον G3588 τους G3599 οδόντας G1909 επ΄ G1473 αυτόν
  55 G5224 υπάρχων δε G1161   G4134 πλήρης G4151 πνεύματος G39 αγίου G816 ατενίσας G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G1492 είδε G1391 δόξαν G2316 θεού G2532 και G* Ιησούν G2476 εστώτα G1537 εκ G1188 δεξιών G3588 του G2316 θεού
  56 G2532 και G2036 είπεν G2400 ιδού G2334 θεωρώ G3588 τους G3772 ουρανούς G455 ανεωγμένους G2532 και G3588 τον G5207 υιόν G3588 του G444 ανθρώπου G1537 εκ G1188 δεξιών G2476 εστώτα G3588 του G2316 θεού
  57 G2896 κράξαντες δε G1161   G5456 φωνή G3173 μεγάλη G4912 συνέσχον G3588 τα G3775 ώτα αυτών G1473   G2532 και G3729 ώρμησαν G3661 ομοθυμαδόν G1909 επ΄ G1473 αυτόν
  58 G2532 και G1544 εκβαλόντες G1854 έξω G3588 της G4172 πόλεως G3036 ελιθοβόλουν G2532 και G3588 οι G3144 μάρτυρες G659 απεθέντο G3588 τα G2440 ιμάτια αυτών G1473   G3844 παρά G3588 τους G4228 πόδας G3494 νεανίου G2564 καλουμένου G* Σαύλου
  59 G2532 και G3036 ελιθοβόλουν G3588 τον G* Στέφανον G1941 επικαλούμενον G2532 και G3004 λέγοντα G2962 κύριε G* Ιησού G1209 δέξαι G3588 το G4151 πνεύμά μου G1473  
  60 G5087 θεις δε G1161   G3588 τα G1119 γόνατα G2896 έκραξε G5456 φωνή G3173 μεγάλη G2962 κύριε G3361 μη G2476 στήσης G1473 αυτοίς G3588 την G266 αμαρτίαν ταύτην G3778   G2532 και G3778 τούτο G2036 ειπών G2837 εκοιμήθη