Acts 4:25-28

ABP_GRK(i)
  25 G3588 ο G1223 διά G4750 στόματος G* Δαβίδ G3588 του G3816 παιδός σου G1473   G2036 ειπών G2444 ινατί G5433 εφρύαξαν G1484 έθνη G2532 και G2992 λαοί G3191 εμελέτησαν G2756 κενά
  26 G3936 παρέστησαν G3588 οι G935 βασιλείς G3588 της G1093 γης G2532 και G3588 οι G758 άρχοντες G4863 συνήχθησαν G1909 επί το αυτό G3588   G1473   G2596 κατά G3588 του G2962 κυρίου G2532 και G2596 κατά G3588 του G5547 χριστού αυτού G1473  
  27 G4863 συνήχθησαν γαρ G1063   G1909 επ΄ G225 αληθείας G1909 επί G3588 τον G39 άγιον G3816 παίδά σου G1473   G* Ιησούν G3739 ον G5548 έχρισας G* Ηρώδης τε G5037   G2532 και G* Πόντιος G* Πιλάτος G4862 συν G1484 έθνεσι G2532 και G2992 λαοίς G* Ισραήλ
  28 G4160 ποιήσαι G3745 όσα G3588 η G5495 χείρ σου G1473   G2532 και G3588 η G1012 βουλή σου G1473   G4309 προώρισε G1096 γενέσθαι
Reformed Dating