2 Samuel

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G1096 εγένετο G3326 μετά G3588 το G599 αποθανείν G* Σαούλ G2532 και G* Δαυίδ G390 ανέστρεψε G5180 τύπτων G3588 τον G* Αμαλήκ G2532 και G2523 εκάθισε Δαυίδ G*   G1722 εν G* Σικελάγ G2250 ημέρας G1417 δύο
  2 G2532 και G1096 εγένετο G3588 τη G2250 ημέρα G3588 τη G5154 τρίτη G2532 και G2400 ιδού G435 ανήρ G2064 ήλθεν G1537 εκ G3588 της G3925 παρεμβολής G3588 του G2992 λαού G* Σαούλ G2532 και G3588 τα G2440 ιμάτια αυτού G1473   G1284 διερρωγότα G2532 και G1093 γη G1909 επί G3588 της G2776 κεφαλής αυτού G1473   G2532 και G1096 εγένετο G1722 εν G3588 τω G1525 εισελθείν αυτόν G1473   G4314 προς G* Δαυίδ G2532 και G4098 έπεσεν G1909 επί G3588 την G1093 γην G2532 και G4352 προσεκύνησεν G1473 αυτώ
  3 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G* Δαυίδ G4159 πόθεν G1473 συ παραγίνη G3854   G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτόν G1537 εκ G3588 της G3925 παρεμβολής G* Ισραήλ G1295 διασέσωσμαι
  4 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G* Δαυίδ G5100 τις G3588 ο G3056 λόγος G3778 ούτος G518 απάγγειλόν G1473 μοι G2532 και G2036 είπε G5343 πέφευγεν G3588 ο G2992 λαός G1537 εκ G3588 του G4171 πολέμου G2532 και G4098 πεπτώκασιν G4183 πολλοί G1537 εκ G3588 του G2992 λαού G2532 και G599 απέθανον G2532 και G* Σαούλ G2532 και G* Ιωναθάν G3588 ο G5207 υιός αυτού G1473   G599 απέθανε
  5 G2532 και G2036 είπε Δαυίδ G*   G3588 τω G3808 παιδαρίω G3588 τω G518 απαγγέλλοντι G1473 αυτώ G4459 πως G1492 οίδας G3754 ότι G2348 τέθνηκε G* Σαούλ G2532 και G* Ιωναθάν G3588 ο G5207 υιός αυτού G1473  
  6 G2532 και G2036 είπε G3588 το G3808 παιδάριον G3588 το G518 απαγγέλλον G1473 αυτώ G4047.4 περιπτώματι G4045 περιέπεσον G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G3588 τω G* Γελβουέ G2532 και G2400 ιδού G* Σαούλ G1991 επεστήρικτο G1909 επί G3588 το G1393.2 δόρυ αυτού G1473   G2532 και G2400 ιδού G3588 τα G716 άρματα G2532 και G3588 οι G2459.2 ίππαρχαι G4882.1 συνήψαν G1473 αυτώ
  7 G2532 και G1914 επέβλεψεν G1909 επί τα οπίσω G3588   G3694   G1473 αυτού G2532 και G1492 είδέ G1473 με G2532 και G2564 εκάλεσέ G1473 με G2532 και G2036 είπα G2400 ιδού G1473 εγώ
  8 G2532 και G2036 είπέ G1473 μοι G5100 τις G1510.2.2 ει G1473 συ G2532 και G2036 είπα G* Αμαληκίτης G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι
  9 G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 με G2186 επίστηθι G1211 δη G1883 επάνω G1473 μου G2532 και G2289 θανάτωσόν με G1473   G3754 ότι G2722 κατέσχε G1473 με G4655 σκότος G1170.1 δεινόν G2532 και G2089 έτι G3588 η G5590 ψυχή μου G1473   G1722 εν G1473 εμοί
  10 G2532 και G2186 επέστην G1909 επ΄ G1473 αυτόν G2532 και G2289 εθανάτωσα αυτόν G1473   G3754 ότι G1492 ήδειν G3754 ότι G3756 ου G2198 ζήσεται G3326 μετά G3588 το G4098 πεσείν αυτόν G1473   G2532 και G2983 έλαβον G3588 το G933 βασίλειον G3588 το G1909 επί G3588 της G2776 κεφαλής αυτού G1473   G2532 και G3588 τον G5513.1 χλιδώνα G3588 τον G1909 επί G3588 του G1023 βραχίονος αυτού G1473   G2532 και G5342 ενήνοχα G1473 αυτά G3588 τω G2962 κυρίω μου G1473   G5602 ώδε
  11 G2532 και G2902 εκράτησε Δαυίδ G*   G3588 των G2440 ιματίων αυτού G1473   G2532 και G1284 διέρρηξεν G1473 αυτά G2532 και G3956 πάντες G3588 οι G435 άνδρες G3588 οι G3326 μετ΄ G1473 αυτού
  12 G2532 και G2875 εκόψαντο G2532 και G2799 έκλαυσαν G2532 και G3522 ενήστευσαν G2193 έως G1166.2 δείλης G1909 επί G* Σαούλ G2532 και G1909 επί G* Ιωναθάν G3588 τον G5207 υιόν αυτού G1473   G2532 και G1909 επί G3588 τον G2992 λαόν G* Ιούδα G2532 και G1909 επί G3588 τον G3624 οίκον G* Ισραήλ G3754 ότι G4141 επλήγησαν G1722 εν G4501 ρομφαία
  13 G2532 και G2036 είπε Δαυίδ G*   G3588 τω G3808 παιδαρίω G3588 τω G518 απαγγέλλοντι G1473 αυτώ G4159 πόθεν G1510.2.2 ει G1473 συ G2532 και G2036 είπεν G5207 υιός G435 ανδρός G3941 παροίκου G* Αμαληκίτου G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι
  14 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G* Δαυίδ G4459 πως G3756 ουκ G5399 εφοβήθης G2018 επενεγκείν G5495 χείρά σου G1473   G1311 διαφθείραι G3588 τον G5547 χριστόν G2962 κυρίου
  15 G2532 και G2564 εκάλεσε Δαυίδ G*   G1520 εν G3588 των G3808 παιδαρίων αυτού G1473   G2532 και G2036 είπε G4334 προσελθών G528 απάντησον G1473 αυτώ G2532 και G3960 επάταξεν G1473 αυτόν G2532 και G599 απέθανε
  16 G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτόν G* Δαυίδ G3588 το G129 αίμά σου G1473   G1909 επί G3588 την G2776 κεφαλήν σου G1473   G3754 ότι G3588 το G4750 στόμα σου G1473   G611 απεκρίθη G2596 κατά G1473 σου G3004 λέγων G1473 εγώ G2289 εθανάτωσα G3588 τον G5547 χριστόν G2962 κυρίου
  17 G2532 και G2354 εθρήνησε Δαυίδ G*   G3588 τον G2355 θρήνον τούτον G3778   G1909 επί G* Σαούλ G2532 και G1909 επί G* Ιωναθάν G3588 τον G5207 υιόν αυτού G1473  
  18 G2532 και G2036 είπε G3588 του G1321 διδάξαι G3588 τους G5207 υιούς G* Ιούδα G2400 ιδού G1125 γέγραπται G1909 επί G975 βιβλίου G3588 του G2112.3 ευθούς
  19 G2532 και G2036 είπεν G4739.3 στήλωσον G* Ισραήλ G5228 υπέρ G3588 των G2348 τεθνηκότων G1909 επί G3588 τα G5311 ύψη σου G1473   G5134.1 τραυματιών G4459 πως G4098 έπεσαν G1415 δυνατοί
  20 G3361 μη αναγγείλητε G312   G1722 εν G* Γεθ G2532 και G3361 μη ευαγγελίσησθε G2097   G1722 εν G3588 ταις G1841 εξόδοις G* Ασκάλωνος G3379 μή ποτε G2165 ευφρανθώσι G2364 θυγατέρας G246 αλλοφύλων G3379 μή ποτε G21 αγαλλιάσωνται G2364 θυγατέρες G3588 των G564 απεριτμήτων
  21 G3735 όρη G3588 τα G1722 εν G* Γελβουέ G3361 μη G4098 πέσοι G1909 εφ΄ G1473 υμάς G3383 μήτε G1408.1 δρόσος G3383 μήτε G5205 υετός G2532 και G68 αγροί G536 απαρχών G3754 ότι G1563 εκεί G4360 προσωχθίσθη G2375 θυρεός G1415 δυνατών G2375 θυρεός G* Σαούλ G3756 ουκ G5548 εχρίσθη G1722 εν G1637 ελαίω
  22 G575 αφ΄ G129 αίματος G5134.1 τραυματιών G2532 και G575 από G4720.1 στέατος G1415 δυνατών G5115 τόξον G* Ιωναθάν G3756 ουκ G654 απεστράφη G2756 κενόν G1519 εις G3588 τα G3694 οπίσω G2532 και G4501 ρομφαία G* Σαούλ G3756 ουκ G344 ανέκαμψε G2756 κενή
  23 G* Σαούλ G2532 και G* Ιωναθάν G3588 οι G25 ηγαπημένοι G2532 και G5611 ωραίοι G3756 ου G1316 διακεχωρισμένοι G1722 εν G3588 τη G2222 ζωή αυτών G1473   G2532 και G1722 εν G3588 τω G2288 θανάτω αυτών G1473   G3756 ου G1316 διεχωρίσθησαν G5228 υπέρ G105 αετούς G2893.1 κούφοι G2532 και G5228 υπέρ G3023 λέοντας G1415 δυνάτοι
  24 G2364 θυγατέρες G* Ισραήλ G2799 κλαύσατε G1909 επί G* Σαούλ G3588 τον G1737 ενδιδύσκοντα G1473 υμάς G2847 κόκκινα G3326 μετά G2889 κόσμου υμών G1473   G3588 τον G399 αναφέροντα G2889 κόσμον G5552 χρυσούν G1909 επί G3588 τα G2441 ιματισμόν υμών G1473  
  25 G4459 πως G4098 έπεσον G1415 δυνατοί G1722 εν G3319 μέσω G4171 πολέμου G* Ιωναθάν G1909 επί G3588 τα G5311 ύψη σου G1473   G5135 ετραυματίσθης
  26 G217.1 αλγώ G1909 επί G1473 σε G* Ιωναθάν G80 αδελφέ μου G1473   G5610.1 ωραιώθης G1473 μοι G4970 σφόδρα G2298.1 εθαυμαστώθη G3588 η G26.1 αγάπησίς σου G1473   G1473 εμοί G5228 υπέρ G26.1 αγάπησιν G1135 γυναικών
  27 G4459 πως G4098 έπεσον G1415 δυνατοί G2532 και G622 απώλοντο G4632 σκεύη G4170.1 πολεμικά