2 Kings 7

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G2036 είπεν Ελισεαί G*   G191 άκουσον G3588 τον G3056 λόγον G2962 κυρίου G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G5613 ως G3588 η G5610 ώρα αύτη G3778   G839 αύριον G3358 μέτρον G4585 σεμιδάλεως G4608.2 σίκλου G2532 και G1417 δύο G3358 μέτρα G2915 κριθών G4608.2 σίκλου G1722 εν G3588 τη G4439 πύλει G* Σαμαρείας
  2 G2532 και G611 απεκρίθη G3588 ο G5151.7 τριστάτης G1909 εφ΄ G3739 ον G3588 ο G935 βασιλεύς G1879 επανεπαύετο G1909 επί G3588 της G5495 χειρός αυτού G1473   G3588 τω G444 ανθρώπω G3588 του G2316 θεού G2532 και G2036 είπεν G2532 και G1437 εάν G2962 κύριος G4160 ποιήση G2674.1 καταράκτας G1722 εν G3588 τω G3772 ουρανώ G1487 ει G1510.8.3 έσται G3588 το G4487 ρήμα τούτο G3778   G2532 και G* Ελισεαί G2036 είπεν G2400 ιδού G1473 συ G3708 όψει G1722 εν G3788 οφθαλμοί σου G1473   G2532 και G1564 εκείθεν G3756 ου G2068 φάγη
  3 G2532 και G5064 τέσσαρες G435 άνδρες G3015 λεπροί G1510.7.6 ήσαν G3844 παρά G3588 την G2374 θύραν G3588 της G4172 πόλεως G2532 και G2036 είπεν G435 ανήρ G4314 προς G3588 τον G4139 πλησίον αυτού G1473   G5100 τι G1473 ημείς G2521 καθήμεθα G5602 ώδε G2193 έως G599 αποθάνωμεν
  4 G1437 εάν G2036 είπωμεν G1525 εισέλθωμεν G1519 εις G3588 την G4172 πόλιν G2532 και G3588 ο G3042 λιμός G1722 εν G3588 τη G4172 πόλει G2532 και G599 αποθανούμεθα G1563 εκεί G2532 και G1437 εάν G2523 καθίσωμεν G5602 ώδε G2532 και G599 αποθανούμεθα G2532 και G3568 νυν G1205 δεύτε G2532 και G1706 εμπέσωμεν G1519 εις G3588 την G3925 παρεμβολήν G* Συρίας G1437 εάν G2225 ζωογονήσωσιν ημάς G1473   G2532 και G2198 ζησόμεθα G2532 και G1437 εάν G2289 θανατώσωσιν ημάς G1473   G2532 και G599 αποθανούμεθα
  5 G2532 και G450 ανέστησαν G1722 εν G3588 τω G4655 σκότει G1525 εισελθείν G1519 εις G3588 την G3925 παρεμβολήν G* Συρίας G2532 και G1525 εισηλθον G2193 εως G3313 μέρους G3588 της G3925 παρεμβολής G* Συρίας G2532 και G2400 ιδού G3756 ουκ ην G1510.7.3   G435 ανήρ G1563 εκεί
  6 G2532 και G2962 κύριος G190.8 ακουστήν G4160 εποίησε G3925 παρεμβολήν G* Συρίας G5456 φωνή G716 αρμάτων G2532 και G5456 φωνή G2462 ίππων G2532 και G5456 φωνή G1411 δυνάμεως G3173 μεγάλης G2532 και G2036 είπεν G435 ανήρ G4314 προς G3588 τον G4139 πλησίον αυτού G1473   G2400 ιδού G3409 μεμίσθωται G1909 εφ΄ G1473 ημάς G3588 ο G935 βασιλεύς G* Ισραήλ G3588 τους G935 βασιλέας G3588 των G* Χετταίων G2532 και G3588 τους G935 βασιλέας G* Αιγύπτου G3588 του G2064 ελθείν G1909 εφ΄ G1473 ημάς
  7 G2532 και G450 ανέστησαν G2532 και G590.2 απέδρασαν G1722 εν G3588 τω G4655 σκότει G2532 και G1459 εγκατέλιπον G3588 τας G4633 σκηνάς αυτών G1473   G2532 και G3588 τους G2462 ίππους αυτών G1473   G2532 και G3588 τους G3688 όνους αυτών G1473   G5613 ως G1510.7.6 ήσαν G1722 εν G3588 τη G3925 παρεμβολή G2532 και G5343 έφυγον G2596 κατά G3588 τας G5590 ψυχάς αυτών G1473  
  8 G2532 και G2064 ήλθον G3588 οι G3015 λεπροί ούτοι G3778   G2193 έως G3313 μέρους G3588 της G3925 παρεμβολής G2532 και G1525 εισήλθον G1519 εις G4633 σκηνήν G1520 μίαν G2532 και G2068 έφαγον G2532 και G4095 έπιον G2532 και G142 ήραν G1564 εκείθεν G694 αργύριον G2532 και G5553 χρυσίον G2532 και G2441 ιματισμόν G2532 και G4198 απήλθον G2532 και G2633.1 κατέκρυψαν G2532 και G1994 επέστρεψαν G2532 και G1525 εισήλθον G1519 εις G4633 σκηνήν G243 άλλην G2532 και G2983 έλαβον G1564 εκείθεν G2532 και G4198 απήλθον G2532 και G2633.1 κατέκρυψαν
  9 G2532 και G2036 είπεν G435 ανήρ G4314 προς G3588 τον G4139 πλησίον αυτού G1473   G3756 ουχ G3779 ούτως G1473 ημείς G4160 ποιούμεν G3588 η G2250 ημέρα αυτη G3778   G2250 ημέρα G2096.1 ευαγγελίας G1510.2.3 εστι G2532 και G1473 ημείς G4623 σιωπώμεν G2532 και G3306 μένομεν G2193 έως G5457 φωτός G3588 του G4404 πρωϊ G2532 και G2147 ευρήσομεν G93 αδικίαν G3568 νυν G3767 ουν G1204 δεύρο G4198 πορευθώμεν G2532 και G312 αναγγείλωμεν G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G3588 του G935 βασιλέως
  10 G2532 και G1525 εισήλθον G2532 και G994 εβόησαν G4314 προς G3588 την G4439 πύλην G3588 της G4172 πόλεως G2532 και G312 ανήγγειλαν G1473 αυτοίς G3004 λέγοντες G1525 εισήλθομεν G1519 εις G3588 την G3925 παρεμβολήν G* Συρίας G2532 και G2400 ιδού G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1563 εκεί G435 ανήρ G3761 ουδέ G5456 φωνή G444 ανθρώπου G237.1 αλλ΄ η G2462 ίππος G1210 δεδεμένος G2532 και G3688 όνος G1210 δεδέμενος G2532 και G4633 σκηναί αυτών G1473   G5613 ως G1510.2.6 εισί
  11 G2532 και G2564 εκάλεσαν G3588 τους G2377 θυρωρούς G2532 και G312 αναγγέλλουσι G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G3588 του G935 βασιλέως G2080 έσω
  12 G2532 και G450 ανέστη G3588 ο G935 βασιλεύς G3571 νυκτός G2532 και G2036 είπεν G3588 τοις G3816 παισίν αυτού G1473   G312 αναγγελώ G1211 δη G1473 υμίν G3739 α G4160 πεποιήκασιν G1473 ημίν G3588 οι G* Σύριοι G1097 έγνωσαν G3754 ότι G3983 πεινώμεν ημείς G1473   G2532 και G1831 εξήλθον G1537 εκ G3588 της G3925 παρεμβολής G2928 κρυβήναι G1722 εν G68 αγρώ G3004 λέγοντες G1831 εξελεύσονται G1537 εκ G3588 της G4172 πόλεως G2532 και G4815 συλληψόμεθα G1473 αυτούς G2198 ζώντας G2532 και G1525 εισελευσόμεθα G1519 εις G3588 την G4172 πόλιν
  13 G2532 και G611 απεκρίθη G1520 εις G3588 των G3816 παίδων αυτού G1473   G2532 και G2036 είπε G2983 λαβέτωσαν G1211 δη G4002 πέντε G3588 των G2462 ίππων G3588 των G5275 υπολελειμμένων G3739 οι G2641 κατελείφθησαν G5602 ώδε G2400 ιδού G1510.2.6 εισί G4314 προς G3956 παν G3588 το G4128 πλήθος G* Ισραήλ G3588 το G1587 εκλείπον G2532 και G649 αποστελούμεν G1563 εκεί G2532 και G3708 οψόμεθα
  14 G2532 και G2983 έλαβον G1417 δύο G1912.2 επιβάτας G2462 ίππων G2532 και G649 απέστειλεν G3588 ο G935 βασιλεύς G* Ισραήλ G3694 οπίσω G3588 της G* Συρίας G3004 λέγων G4198 πορεύθητε G2532 και G1492 ίδετε
  15 G2532 και G4198 επορεύθησαν G3694 οπίσω G1473 αυτών G2193 έως G3588 του G* Ιορδάνου G2532 και G2400 ιδού G3956 πάσα G3588 η G3598 οδός G4134 πλήρης G2441 ιματισμού G2532 και G4632 σκευών G3739 ων G4495 έρριψαν οι Συροί G3588   G*   G1722 εν G3588 τω G2284 θαμβείσθαι αυτούς G1473   G2532 και G654 απέστρεψαν G3588 οι G32 άγγελοι G2532 και G312 ανήγγειλαν G3588 τω G935 βασιλεί
  16 G2532 και G1831 εξήλθεν G3588 ο G2992 λαός G2532 και G1283 διήρπασαν G3588 την G3925 παρεμβολήν G* Συρίας G2532 και G1096 εγένετο G3358 μέτρον G4585 σεμιδάλεως G4608.2 σίκλου G2532 και G1417 δύο G3358 μέτρα G2915 κριθών G4608.2 σίκλου G2596 κατά G3588 το G3056 λόγον G2962 κυρίου
  17 G2532 και G3588 ο G935 βασιλεύς G2525 κατέστησε G3588 τον G5151.7 τριστάτην G1909 εφ΄ G3739 ον G3588 ο G935 βασιλεύς G1879 επανεπαύετο G1909 επί G3588 της G5495 χειρός αυτού G1473   G1909 επί G3588 της G4439 πύλης G2532 και G4841.1 συνεπάτησεν G1473 αυτόν G3588 ο G2992 λαός G2089 επί G3588 της G4439 πύλης G2532 και G599 απέθανε G2505 καθώς G2980 ελάλησεν G3588 ο G444 άνθρωπος G3588 του G2316 θεού G3739 ος G2980 ελάλησεν G1722 εν G3588 τω G2597 καταβήναι G3588 τον G32 άγγελον G4314 προς G1473 αυτόν
  18 G2532 και G1096 εγένετο G2505 καθά G2980 ελάλησεν Ελισεαί G*   G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G3004 λέγων G1417 δύο G3358 μέτρα G2915 κριθών G4608.2 σίκλου G2532 και G3358 μέτρον G4585 σεμιδάλεως G4608.2 σίκλου G2532 και G1510.8.3 έσται G5613 ως G3588 η G5610 ώρα G839 αύριον G1722 εν G3588 τη G4439 πύλη G* Σαμαρείας
  19 G2532 και G611 απεκρίθη G3588 ο G5151.7 τριστάτης G3588 τω G444 ανθρώπω G3588 του G2316 θεού G2532 και G2036 είπεν G2532 και G1437 εάν G2962 κύριος G4160 ποιήση G2674.1 καταράκτας G1722 εν G3588 τω G3772 ουρανώ G1487 ει G1510.8.3 έσται G3588 το G4487 ρήμα τούτο G3778   G2532 και G2036 είπεν G*   G3588 ο G444 άνθρωπος G3588 του G2316 θεού G2400 ιδού G3708 όψει G3588 τοις G3788 οφθαλμοίς σου G1473   G2532 και G1564 εκείθεν G3756 ου φάγη G2068  
  20 G2532 και G1096 εγένετο G3779 ούτως G2532 και G4841.1 συνεπάτησεν G1473 αυτόν G3588 ο G2992 λαός G1722 εν G3588 τη G4439 πύλη G2532 και G599 απέθανε