2 Kings 23:19

ABP_GRK(i)
  19 G2532 και G1065 γε G3956 πάντας G3588 τους G3624 οίκους G3588 των G5308 υψηλών G3588 τους G1722 εν G3588 ταις G4172 πόλεσι G* Σαμαρείας G3739 ους G4160 εποίησαν G935 βασιλείς G* Ισραήλ G3588 του G3949 παροργίσαι τον κύριον G3588   G2962   G868 απέστησεν Ιωσίας G*   G2532 και G4160 εποίησεν G1473 αυτοίς G2596 κατά G3956 πάντα G3588 τα G2041 έργα G3739 α G4160 εποίησεν G1722 εν G* Βαιθήλ