2 Kings 23:15

ABP_GRK(i)
  15 G2532 και G1065 γε G3588 το G2379 θυσιαστήριον G3588 το G1722 εν G* Βαιθήλ G3588 το G5308 υψηλόν G3739 ο G4160 εποίησεν G* Ιεροβοάμ G5207 υιός G* Ναβάτ G3739 ος G1814.2 εξήμαρτε τον Ισραήλ G3588   G*   G2532 και G1065 γε G3588 το G2379 θυσιαστήριον G1565 εκείνο G3588 το G5308 υψηλόν G2686.2 κατέσπασε G2532 και G4937 συνέτριψε G3588 τους G3037 λίθους αυτού G1473   G2532 και G3016.1 ελέπτυνεν G1519 εις G5522 χουν G2532 και G2618 κατέκαυσε G3588 το G251.1 άλσος