2 Kings 17:4

ABP_GRK(i)
  4 G2532 και G2147 εύρε G3588 ο G935 βασιλεύς G* Ασσυρίων G1722 εν G* Ωσηέ G1917 επιβουλήν G3754 ότι G649 απέστειλεν G32 αγγέλους G4314 προς G* Σουά G935 βασιλέα G* Αιγύπτου G2532 και G3756 ουκ G5342 ήνεγκε G1435 δώρα G3588 τω G935 βασιλεί G* Ασσυρίων G1763 ενιαυτόν G2596 κατ΄ G1763 ενιαυτόν G2532 και G4171.2 επολιόρκησεν G1473 αυτόν G3588 ο G935 βασιλεύς G* Ασσυρίων G2532 και G1210 έδησεν G1473 αυτόν G1722 εν G3624 οίκω G5438 φυλακής