2 Chronicles 6:16

ABP_GRK(i)
  16 G2532 και G3568 νυν G2962 κύριε G3588 ο G2316 θεός G* Ισραήλ G5442 φύλαξον G3588 τω G3816 παιδί σου G1473   G* Δαυίδ G3588 τω G3962 πατρί μου G1473   G3739 α G2980 ελάλησας G1473 αυτώ G3004 λέγων G3756 ουκ G1587 εκλείψει G1473 σοι G435 ανήρ G575 από G4383 προσώπου μου G1473   G2521 καθήμενος G1909 επί G2362 θρόνου G* Ισραήλ G4133 πλην εάν G1437   G5442 φυλάξωσιν G3588 οι G5207 υιοί σου G1473   G3588 την G3598 οδόν αυτών G1473   G3588 του G4198 πορεύεσθαι G1722 εν G3588 τω G3551 νόμω μου G1473   G5613 ως G4198 επορεύθης G1726 εναντίον G1473 μου