2 Chronicles 2:10

ABP_GRK(i)
  10 G2532 και G2400 ιδού G3588 τοις G2038 εργαζομένοις G3588 τοις G2875 κόπτουσι G3586 ξύλα G1519 εις G1033 βρώματα G1325 δέδωκα G4621 σίτον G1519 εις G1390 δόματα G3588 τοις G3816 παισί σου G1473   G2884 κόρων G4447.1 πυρού G1501 είκοσι G5505 χιλιάδας G2532 και G2915 κριθών G2884 κόρων G1501 είκοσι G5505 χιλιάδας G2532 και G3631 οίνου G3358 μέτρων G1501 είκοσι G5505 χιλιάδας G2532 και G1637 ελαίου G3358 μέτρων G1501 είκοσι G5505 χιλιάδας