1 Kings 9:7

ABP_GRK(i)
  7 G2532 και G1808 εξαρώ G3588 τον G* Ισραήλ G575 από G3588 της G1093 γης G3739 ης G1325 έδωκα G1473 αυτοίς G2532 και G3588 τον G3624 οίκον τούτον G3778   G3739 ον G37 ηγίασα G3588 τω G3686 ονόματί μου G1473   G641 απορρίψω G1537 εκ G4383 προσώπου μου G1473   G2532 και G1510.8.3 έσται Ισραήλ G*   G1519 εις G854 αφανισμόν G2532 και G1519 εις G2980.1 λάλημα G1519 εις G3956 πάντας G3588 τους G2992 λαούς