1 Kings 9:15

ABP_GRK(i)
  15 G2532 και G1473 αυτή G3588 η G4230 πραγματεία G3588 της G4307.2 προνομής G3739 ης G399 ανήνεγκεν G3588 ο G935 βασιλεύς G* Σολομών G3618 οικοδομήσαι G3588 τον G3624 οίκον G2962 κυρίου G2532 και G3588 τον G3624 οίκον G3588 του G935 βασιλέως G2532 και G3588 το G5038 τείχος G* Ιερουσαλήμ G2532 και G3588 την G191.1 άκραν G3588 του G4064.2 περιφράξαι G3588 τον G5418 φραγμόν G3588 της G4172 πόλεως G* Δαυίδ G2532 και G3588 την G* Ασσώρ G2532 και G3588 την G* Μαγεδδώ G2532 και G3588 την G* Γαζέρ