1 Corinthians 11

ABP_GRK(i)
  1 G3402 μιμηταί G1473 μου G1096 γίνεσθε G2531 καθώς G2504 καγώ G5547 χριστού
  2 G1867 επαινώ δε G1161   G1473 υμάς G80 αδελφοί G3754 ότι G3956 πάντα G1473 μου μέμνησθε G3403   G2532 και G2531 καθώς G3860 παρέδωκα G1473 υμίν G3588 τας G3862 παραδόσεις G2722 κατέχετε
  3 G2309 θέλω δε G1161   G1473 υμάς G1492 ειδέναι G3754 ότι G3956 παντός G435 ανδρός G3588 η G2776 κεφαλή G3588 ο G5547 χριστός G1510.2.3 εστι G2776 κεφαλή δε G1161   G1135 γυναικός G3588 ο G435 ανήρ G2776 κεφαλή δε G1161   G5547 χριστού G3588 ο G2316 θεός
  4 G3956 πας G435 ανήρ G4336 προσευχόμενος G2228 η G4395 προφητεύων G2596 κατά G2776 κεφαλής G2192 έχων G2617 καταισχύνει G3588 την G1438 εαυτού G2776 κεφαλήν
  5 G3956 πάσα δε G1161   G1135 γυνή G4336 προσευχομένη G2228 η G4395 προφητεύουσα G177 ακατακαλύπτω G3588 τη G2776 κεφαλή G2617 καταισχύνει G3588 την G2776 κεφαλήν εαυτής G1438   G1520 εν G1063 γαρ G1510.2.3 εστι G2532 και G3588 το G1473 αυτό G3588 τη εξυρημένη G3587  
  6 G1487 ει γαρ G1063   G3756 ου G2619 κατακαλύπτεται G1135 γυνή G2532 και G2751 κειράσθω G1487 ει δε G1161   G149 αισχρόν G1135 γυναικί G3588 το G2751 κείρασθαι G2228 η G3587 ξυράσθαι G2619 κατακαλυπτέσθω
  7 G435 ανήρ G3303 μεν G1063 γαρ G3756 ουκ οφείλει G3784   G2619 κατακαλύπτεσθαι G3588 την G2776 κεφαλήν G1504 εικών G2532 και G1391 δόξα G2316 θεού G5224 υπάρχων G1135 γυνή δε G1161   G1391 δόξα G435 ανδρός G1510.2.3 εστιν
  8 G3756 ου γαρ G1063   G1510.2.3 εστιν G435 ανήρ G1537 εκ G1135 γυναικός G235 αλλά G1135 γυνή G1537 εξ G435 ανδρός
  9 G2532 και G1063 γαρ G3756 ουκ G2936 εκτίσθη G435 ανήρ G1223 διά G3588 την G1135 γυναίκα G235 αλλά G1135 γυνή G1223 διά G3588 τον G435 άνδρα
  10 G1223 διά G3778 τούτο G3784 οφείλει G3588 η G1135 γυνή G1849 εξουσίαν G2192 εχείν G1909 επί G3588 της G2776 κεφαλής G1223 διά G3588 τους G32 αγγέλους
  11 G4133 πλήν G3777 ούτε G435 ανήρ G5565 χωρίς G1135 γυναικός G3777 ούτε G1135 γυνή G5565 χωρίς G435 ανδρός G1722 εν G2962 κυρίω
  12 G5618 ώσπερ γαρ G1063   G3588 η G1135 γυνή G1537 εκ G3588 του G435 ανδρός G3779 ούτω G2532 και G3588 ο G435 ανήρ G1223 διά G3588 της G1135 γυναικός G3588 τα G1161 δε G3956 πάντα G1537 εκ G3588 του G2316 θεού
  13 G1722 εν G1473 υμίν αυτοίς G1473   G2919 κρίνατε G4241 πρέπον εστί G1510.2.3   G1135 γυναίκα G177 ακατακάλυπτον G3588 τω G2316 θεώ προσεύχεσθαι G4336  
  14 G2228 η G3761 ουδέ G1473 αυτή η φύσις G3588   G5449   G1321 διδάσκει G1473 υμάς G3754 ότι G435 ανήρ G3303 μεν G1437 εάν G2863 κομά G819 ατιμία G1473 αυτώ G1510.2.3 εστί
  15 G1135 γυνή δε G1161   G1437 εάν G2863 κομά G1391 δόξα G1473 αυτή G1510.2.3 εστίν G3754 ότι G3588 η G2864 κόμη G473 αντί G4018 περιβολαίου G1325 δέδοται G1473 αυτή
  16 G1487 ει δε G1161   G5100 τις G1380 δοκεί G5380 φιλόνεικος είναι G1510.1   G1473 ημείς G5108 τοιαύτην G4914 συνήθειαν G3756 ουκ G2192 έχομεν G3761 ουδέ G3588 αι G1577 εκκλησίαι G3588 του G2316 θεού
  17 G3778 τούτο δε G1161   G3853 παραγγέλλων G3756 ουκ επαινώ G1867   G3754 ότι G3756 ουκ G1519 εις G3588 το G2908 κρείττον G235 αλλ΄ G1519 εις G3588 το G2276 ήττον G4905 συνέρχεσθε
  18 G4412 πρώτον G3303 μεν G1063 γαρ G4905 συνερχομένων υμών G1473   G1722 εν G1577 εκκλησία G191 ακούω G4978 σχίσματα G1722 εν G1473 υμίν G5224 υπάρχειν G2532 και G3313 μέρος τι G5100   G4100 πιστεύω
  19 G1163 δει γαρ G1063   G2532 και G1722 εν G1473 υμίν G139 αιρέσεις G1510.1 είναι G2443 ίνα G3588 οι G1384 δόκιμοι G5318 φανεροί G1096 γένωνται G1722 εν G1473 υμίν
  20 G4905 συνερχομένων G3767 ούν G1473 υμών G1909 επί το αυτό G3588   G1473   G3756 ουκ έστι G1510.2.3   G2960 κυριακόν G1173 δείπνον G2068 φαγείν
  21 G1538 έκαστος γαρ G1063   G3588 το ίδιον G2398   G1173 δείπνον G4301 προλαμβάνει G1722 εν G3588 τω G2068 φαγείν G2532 και G3739 ος μεν G3303   G3983 πεινά G3739 ος δε G1161   G3184 μεθύει
  22 G3361 μη γαρ G1063   G3614 οικίας G3756 ουκ έχετε G2192   G1519 εις G3588 το G2068 εσθίειν G2532 και G4095 πίνειν G2228 η G3588 της G1577 εκκλησίας G3588 του G2316 θεού G2706 καταφρονείτε G2532 και G2617 καταισχύνετε G3588 τους G3361 μη G2192 έχοντας G5100 τι G1473 υμίν είπω G2036   G1867 επαινέσω G1473 υμάς G1722 εν G3778 τούτω G3756 ουκ G1867 επαινώ
  23 G1473 εγώ γαρ G1063   G3880 παρέλαβον G575 από G3588 του G2962 κυρίου G3739 ο G2532 και G3860 παρέδωκα G1473 υμίν G3754 ότι G3588 ο G2962 κύριος G* Ιησούς G1722 εν G3588 τη G3571 νυκτί G3739 η G3860 παρεδίδοτο G2983 έλαβεν G740 άρτον
  24 G2532 και G2168 ευχαριστήσας G2806 έκλασεν G2532 και G2036 είπεν G2983 λάβετε G2068 φάγετε G3778 τούτό G1473 μου εστι G1510.2.3   G3588 το G4983 σώμα G3588 το G5228 υπέρ G1473 υμών G2806 κλώμενον G3778 τούτο G4160 ποιείτε G1519 εις G3588 την G1699 εμήν G364 ανάμνησιν
  25 G5615 ωσαύτως G2532 και G3588 το G4221 ποτήριον G3326 μετά G3588 το G1172 δειπνήσαι G3004 λέγων G3778 τούτο G3588 το G4221 ποτήριον G3588 η G2537 καινή G1242 διαθήκη G1510.2.3 εστίν G1722 εν G3588 τω G1699 εμώ G129 αίματι G3778 τούτο G4160 ποιείτε G3740 οσάκις G302 αν πίνητε G4095   G1519 εις G3588 την G1699 εμήν G364 ανάμνησιν
  26 G3740 οσάκις γαρ G1063   G302 αν εσθίητε G2068   G3588 τον G740 άρτον τούτον G3778   G2532 και G3588 το G4221 ποτήριον τουτο G3778   G4095 πίνητε G3588 τον G2288 θάνατον G3588 του G2962 κυρίου G2605 καταγγέλλετε G891 άχρις G3739 ου G302 αν G2064 έλθη
  27 G5620 ώστε G3739 ος G302 αν G2068 εσθίη G3588 τον G740 άρτον τούτον G3778   G2228 η G4095 πίνη G3588 το G4221 ποτήριον G3588 του G2962 κυρίου G371 αναξίως G1777 ένοχος έσται G1510.8.3   G3588 του G4983 σώματος G2532 και G129 αίματος G3588 του G2962 κυρίου
  28 G1381 δοκιμαζέτω G1161 δε G444 άνθρωπος G1438 εαυτόν G2532 και G3779 ούτως G1537 εκ G3588 του G740 άρτου G2068 εσθιέτω G2532 και G1537 εκ G3588 του G4221 ποτηρίου G4095 πινέτω
  29 G3588 ο γαρ G1063   G2068 εσθίων G2532 και G4095 πίνων G371 αναξίως G2917 κρίμα G1438 εαυτώ G2068 εσθίει G2532 και G4095 πίνει G3361 μη G1252 διακρίνων G3588 το G4983 σώμα G3588 του G2962 κυρίου
  30 G1223 διά G3778 τούτο G1722 εν G1473 υμίν G4183 πολλοί G772 ασθενείς G2532 και G732 άρρωστοι G2532 και G2837 κοιμώνται G2425 ικανοί
  31 G1487 ει γαρ G1063   G1438 εαυτούς G1252 διεκρίνομεν G3756 ουκ G302 αν G2919 εκρινόμεθα
  32 G2919 κρινόμενοι δε G1161   G5259 υπό G3588 του G2962 κυρίου G3811 παιδευόμεθα G2443 ίνα G3361 μη G4862 συν G3588 τω G2889 κόσμω G2632 κατακριθώμεν
  33 G5620 ώστε G80 αδελφοί μου G1473   G4905 συνερχόμενοι G1519 εις G3588 το G2068 φαγείν G240 αλλήλους G1551 εκδέχεσθε
  34 G1487 ει δε G1161   G5100 τις G3983 πεινά G1722 εν G3624 οίκω G2068 εσθιέτω G2443 ίνα G3361 μη G1519 εις G2917 κρίμα G4905 συνέρχησθε G3588 το δε G1161   G3062 λοιπά G5613 ως αν G302   G2064 έλθω G1299 διατάξομαι