1 Chronicles 29

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G2036 είπε G* Δαυίδ G3588 ο G935 βασιλεύς G3956 πάση G3588 τη G1577 εκκλησία G* Σολομών G3588 ο G5207 υιός μου G1473   G1519 εις G3739 ον G140 ηρέτικεν G1722 εν G1473 αυτώ G2962 κύριος G3501 νέος G2532 και G527 απαλός G2532 και G3588 το G2041 έργον G3173 μέγα G3754 ότι G3756 ουκ G444 ανθρώπω G3588 η G3612.1 οίκησι G237.1 αλλ΄ η G2962 κυρίω G2316 θεώ
  2 G2532 και G1473 εγώ G2596 κατά G3956 πάσαν G3588 την G1411 δύναμίν μου G1473   G2090 ητοίμακα G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G3588 του G2316 θεού μου G1473   G3588 το G5553 χρυσίον G1519 εις G5553 χρυσίον G2532 και G3588 το G694 αργύριον G1519 εις G694 αργύριον G2532 και G3588 τον G5475 χαλκόν G1519 εις G5475 χαλκόν G2532 και G3588 τον G4604 σίδηρον G1519 εις G4604 σίδηρον G2532 και G3586 ξύλα G1519 εις G3586 ξύλα G2532 και G3037 λίθους G3689.1 όνυχος G2532 και G4138.1 πληρώσεως G3037 λίθους G4185 πολυτελείς G2532 και G4164 ποικίλους G2532 και G3956 πάντα G3037 λίθον G5093 τίμιον G2532 και G3037 λίθους G* Παρίους G1519 εις G4128 πλήθος
  3 G2532 και G2089 έτι G1722 εν G3588 τω G2106 ευδοκήσαί με G1473   G1722 εις G3624 οίκον G2316 θεού μου G1473   G1510.2.3 έστι G1473 μοι G3739 ο G4046 περιπεποίημαι G5553 χρυσίον G2532 και G694 αργύριον G2532 και G2400 ιδού G1325 δέδωκα G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G2316 θεού μου G1473   G1519 εις G5311 ύψος G1623 εκτός G3739 ων G2090 ητοίμασα G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G3588 τον G39 άγιον
  4 G5153 τρισχίλια G5007 τάλαντα G5553 χρυσίου G3588 του G1537 εξ G* Οφείρ G2532 και G2035 επτακισχίλια G5007 τάλαντα G694 αργυρίου G1384 δοκίμου G3588 του G1813 εξαλειφήναι G1722 εν G1473 αυτοίς G3588 τους G5109 τοίχους G3588 του G2413 ιερού
  5 G1519 εις G3588 το G5553 χρυσίον G3588 τω G5553 χρυσίω G2532 και G1519 εις G3588 το G694 αργύριον G3588 τω G694 αργυρίω G2532 και G1519 εις G3956 παν G2041 έργον G1223 διά G5495 χειρός G5079 τεχνιτών G2532 και G5100 τις G3588 ο G4287.1 προθυμούμενος G4137 πληρώσαι G3588 τας G5495 χείρας αυτού G1473   G4594 σήμερον G3588 τω G2962 κυρίω
  6 G2532 και G4287.1 προεθυμήθησαν G3588 οι G758 άρχοντες G3588 των G3965 πατριών G2532 και G3588 οι G758 άρχοντες G3588 των G5207 υιών G* Ισραήλ G2532 και G3588 οι G5506 χιλίαρχοι G2532 και G1543 εκατόνταρχοι G2532 και G3588 οι G4367.1 προστάται G3588 των G2041 έργων G2532 και G3588 οι G3623 οικονόμοι G3588 του G935 βασιλέως
  7 G2532 και G1325 έδωκαν G1519 εις G3588 τα G2041 έργα G3588 του G3624 οίκου G2962 κυρίου G5553 χρυσίου G5007 τάλαντα G4000 πεντακισχίλια G2532 και G1406 δραχμάς G3461 μυρίας G2532 και G694 αργυρίου G5007 ταλάντων G1176 δέκα G5505 χιλιάδας G2532 και G5475 χαλκού G5007 τάλαντα G3463 μύρια G3637.1 οκτακισχίλια G2532 και G4604 σιδήρου G1540 εκατόν G5505 χιλιάδας G5007 ταλάντων
  8 G2532 και G3739 οις G2147 ευρέθησαν G3844 παρ΄ G1473 αυτοίς λίθοι G3037   G1325 έδωκαν G1519 εις G3588 τας G596 αποθήκας G3624 οίκου G2962 κυρίου G1223 διά G5495 χειρός G* Ιεϊήλ G3588 του G* Γερσωνί
  9 G2532 και G2165 ευφράνθη G3588 ο G2992 λαός G1909 επί G3588 τω G1594.3 εκουσιασμώ G3754 ότι G1537 εκ G2588 καρδίας G4134 πλήρους G1594.2 εκουσιάσαντο G3588 τω G2962 κυρίω G2532 και G* Δαυίδ G3588 ο G935 βασιλεύς G2165 ευφράνθη G2167 ευφροσύνη G3173 μεγάλη
  10 G2532 και G2127 ευλόγησεν G3588 ο G935 βασιλεύς G* Δαυίδ G3588 τον G2962 κύριον G1799 ενώπιον G3588 της G1577 εκκλησίας G3004 λέγων G2128 ευλογητός G1510.2.2 ει G2962 κύριε G3588 ο G2316 θεός G* Ισραήλ G3588 ο G3962 πατήρ ημών G1473   G575 από G3588 του G165 αιώνος G2532 και G2193 έως G3588 του G165 αιώνος
  11 G1473 σοι G2962 κύριε G3588 η G3172 μεγαλωσύνη G2532 και G3588 η G1411 δύναμις G2532 και G3588 η G3168.1 μεγαλοπρέπεια G2532 και G3588 η G3529 νίκη G2532 και G3588 η G1843.1 εξομολόγησις G3754 ότι G1473 συ G3956 πάντων G3588 των G1722 εν G3772 ουρανώ G2532 και G1909 επί G3588 της G1093 γης G1202.1 δεσπόζεις G1473 σοι G2962 κύριε G3588 η G932 βασιλεία G2532 και G3588 η G1884.2 έπαρσις G1519 εις G3956 πάντα G2532 και G1519 εις G3956 πάσαν G746 αρχήν
  12 G3844 παρά G1473 σου G3588 ο G4149 πλούτος G2532 και G3588 η G1391 δόξα G1473 συ G3956 πάντων άρχεις G756   G2962 κύριε G3588 ο G758 άρχων G3956 πάσης G746 αρχής G2532 και G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί σου G1473   G2479 ισχύς G2532 και G1412.1 δυναστεία G2532 και G1722 εν G5495 χειρί σου G1473   G3170 μεγαλύναι G2532 και G2729 κατισχύσαι G3588 τα G3956 πάντα
  13 G2532 και G3568 νυν G2962 κύριε G1843 εξομολογούμεθά G1473 σοι G2532 και G134 αινούμεν G3588 το G3686 όνομα G3588 της G1391 δόξης σου G1473  
  14 G2532 και G5100 τις G1510.2.1 ειμί G1473 εγώ G2532 και G5100 τις G3588 ο G2992 λαός μου G1473   G3754 ότι G2480 ισχύσαμεν G3588 του G1594.2 εκουσιάσασθαί G1473 σοι G3779 ούτως G3754 ότι G4674 σα G3588 τα G3956 πάντα G2532 και G1537 εκ G3588 των σων G4674   G1325 δεδώκαμέν G1473 σοι
  15 G3754 ότι G3941 πάροικοι εσμέν G1510.2.4   G1726 εναντίον G1473 σου G2532 και G3941 πάροικοι G2531 καθώς G3956 πάντες G3588 οι G3962 πατέρες ημών G1473   G2532 και G5613 ως G4639 σκιαί G3588 αι G2250 ημέραι ημών G1473   G1909 επί G3588 της G1093 γης G2532 και G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G5281 υπομονή
  16 G2962 κύριε G3588 ο G2316 θεός ημών G1473   G4314 προς G3956 παν G3588 το G4128 πλήθος τούτο G3778   G3739 ο G2090 ητοιμάσαμέν G1473 σοι G3588 του G3618 οικοδομήσαι G3624 οίκον G3588 τω G3686 ονόματί σου G1473   G3588 τω G39 αγίω G1537 εκ G5495 χειρός G1063 γαρ G1510.2.3 εστί G2532 και G4674 σα G1510.2.3 εστι G3588 τα G3956 πάντα
  17 G2532 και G1097 έγνων G2962 κύριε G3754 ότι G1473 συ G1510.2.2 ει G3588 ο G2082.1 ετάζων G2588 καρδίας G2532 και G25 αγαπών G1343 δικαιοσύνην G2532 και G1473 εγώ G1722 εν G572 απλότητι G2588 καρδίας G1594.2 εκουσιάσθην G3778 ταύτα πάντα G3956   G2532 και G3568 νυν G3588 τον G2992 λαόν σου G1473   G3588 τον G2147 ευρεθέντα G5602 ώδε G1492 είδον G1722 εν G2167 ευφροσύνη G1594.2 εκουσιασθέντα G1473 σοι
  18 G2962 κύριε G3588 ο G2316 θεός G* Αβραάμ G2532 και G* Ισαάκ G2532 και G* Ισραήλ G3588 των G3962 πατέρων ημών G1473   G5442 φύλαξον G1473 αυτών G3588 το G4110 πλάσμα G1271 διανοιών G2588 καρδίας G2992 λαού σου G1473   G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G2532 και G2720 κατεύθυνον G3588 τας G2588 καρδίας αυτών G1473   G4314 προς G1473 σε
  19 G2532 και G* Σολομώντι G3588 τω G5207 υιώ μου G1473   G1325 δος G2588 καρδίαν G18 αγαθήν G3588 του G4160 ποιείν G3588 τας G1785 εντολάς σου G1473   G2532 και G3588 τα G3142 μαρτύριά σου G1473   G2532 και G3588 τα G4366.2 προστάγματά σου G1473   G2532 και G3588 του G1909 επί G5056 τέλους G71 αγαγείν G3956 πάντα G2532 και G3588 του G3618 οικοδομήσαι G3588 την G2680.1 κατασκευήν G3588 του G3624 οίκου σου G1473   G1510.7.3 ην G2090 ητοίμασα
  20 G2532 και G2036 είπε Δαυίδ G*   G3956 πάση G3588 τη G1577 εκκλησία G2127 ευλογήσατε G1211 δη G2962 κύριον G3588 τον G2316 θεόν ημών G1473   G2532 και G2127 ευλόγησε G3956 πάσα G3588 η G1577 εκκλησία G2962 κύριον G3588 τον G2316 θεόν G3588 των G3962 πατέρων αυτών G1473   G2532 και G2578 κάμψαντες G3588 τα G1119 γόνατα G4352 προσεκύνησαν G3588 τω G2962 κυρίω G2532 και G3588 τω G935 βασιλεί
  21 G2532 και G2380 έθυσε Δαυίδ G*   G3588 τω G2962 κυρίω G2378 θυσίας G2532 και G399 ανήνεγκεν G3646 ολοκαυτώματα G3588 τω G2316 κυρίω G3588 τη G1887 επαύριον G3588 της G4413 πρώτης G2250 ημέρας G3448 μόσχους G5507 χιλίους G2919.1 κριούς G5507 χιλίους G704 άρνας G5507 χιλίους G2532 και G3588 τας G4700.2 σπονδάς αυτών G1473   G2532 και G2378 θυσίας G1519 εις G4128 πλήθος G3956 παντί G3588 τω G* Ισραήλ
  22 G2532 και G2068 έφαγον G2532 και G4095 έπιον G1725 έναντι G2962 κυρίου G1722 εν G1565 εκείνη G3588 τη G2250 ημέρα G3326 μετά G5479 χαράς G3173 μεγάλης G2532 και G936 εβασίλευσαν G1537 εκ G1208 δευτέρου G3588 τον G* Σολομώντα G5207 υιόν G* Δαυίδ G2532 και G5548 έχρισαν G1473 αυτόν G3588 τω G2962 κυρίω G1519 εις G935 βασιλέα G2532 και G3588 τον G* Σαδώκ G1519 εις G2409 ιερέα
  23 G2532 και G2523 εκάθισε Σολομών G*   G1909 επί G2362 θρόνου G2962 κυρίου G1519 εις G935 βασιλέα G473 αντί G* Δαυίδ G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473   G2532 και G2137 ευοδώθη G2532 και G5219 υπήκουσαν G1473 αυτού G3956 πας G* Ισραήλ
  24 G2532 και G3588 οι G758 άρχοντες G2532 και G3588 οι G1413 δυνάσται G2532 και G1065 γε G3956 πάντες G3588 οι G5207 υιοί G3588 του G935 βασιλέως G* Δαυίδ G5293 υπετάγησαν G1473 αυτώ
  25 G2532 και G3170 εμεγάλυνε κύριος G2962   G3588 τον G* Σολομώντα G1726 εναντίον G3956 παντός G* Ισραήλ G2532 και G1325 έδωκεν G2089 επ΄ G1473 αυτόν G1391 δόξαν G932 βασιλείας G3739 ως G3756 ουκ G1096 εγένετο G1909 επί G3956 παντός G935 βασιλέως G1715 έμπροσθεν G1473 αυτού G1883 επάνω G3588 του G* Ισραήλ
  26 G2532 και G* Δαυίδ G5207 υιός G* Ιεσσαί G936 εβασίλευσεν G1909 επί G3956 πάντα G* Ισραήλ
  27 G2532 και G3588 αι G2250 ημέραι G3739 ας G936 εβασίλευσεν G1909 επί G* Ισραήλ G5062 τεσσαράκοντα G2094 έτη G1722 εν G* Χεβρών G936 εβασίλευσεν G2033 επτά G2094 έτη G2532 και G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G5144.9 τριακοντατρία G2094 έτη
  28 G2532 και G599 απέθανε G1722 εν G1094 γήρα G2570 καλώ G4134 πλήρης G2250 ημερών G4149 πλούτω G2532 και G1391 δόξη G2532 και G936 εβασίλευσε G* Σολομών G5207 υιός αυτού G1473   G473 αντ΄ G1473 αυτού
  29 G3588 οι δε G1161   G3062 λοιποί G3056 λόγοι G* Δαυίδ G3588 του G935 βασιλέως G3588 οι G4387 πρότεροι G2532 και G3588 οι G5306 ύστεροι G2400 ιδου G1125 γεγραμμένοι εισίν G1510.2.6   G1722 εν G3056 λόγοις G* Σαμουήλ G3588 του G3708 ορώντος G2532 και G1909 επί G3056 λόγων G* Νάθαν G3588 του G4396 προφήτου G2532 και G1909 επί G3056 λόγων G* Γαδ G3588 του G3708 ορώντος
  30 G4012 περί G3956 πάσης G3588 της G932 βασιλείας αυτού G1473   G2532 και G3956 πάσης G3588 της G1412.1 δυναστείας αυτού G1473   G2532 και G3588 των G2540 καιρών G3739 των G1330 διελθόντων G1909 επ΄ G1473 αυτώ G2532 και G1909 επί G3588 τον G* Ισραήλ G2532 και G1909 επί G3956 πάσας G3588 τας G932 βασιλείας G3588 των G1093 γαιών